अग्र
Source : dictionary

गुबुन हारि एबा धोरोमनिफ्राय फैनाय खैनाखौ बर'फोरा उद्रायनानै बर' हारियाव थिसन्‍ना लानाय खान्थि
the custom of purification of bride from a non-Bodo or non-Hindu family to a Hindu Bodo