अजा
Source : dictionary

आखाइजों थिंथा थिंथा जथा दामनानै आरो मोसानाय बायदियै फावओं रामायण
महाभारत एबा पुराणनि सल' आरो खबाम (पद) रोजाबग्रा हान्जानि गिबि मानसि
the leader of the chorus with cymbals who recite dancing and singing the stories of the Ramayana
the Mahabharata and the Puranas