अजाफालासि
Source : dictionary

जिबौ जिबादनि गिरिजो. एबा मनसा (बिसहरि) नि थार आरस खन्थाइ रोजाबग्राफोरनि हान्जा
a group of chorus singer of verses on goddess ‘Manasa' or ‘Bishahari '