अनजिमा
Source : dictionary

फैसालि
अख्रांनि रूगुं
horizon