अनथाइ बिख्लो
Source : dictionary

गोरा
गोसो दाथ
बिख्लो गादा
courageous
dauntless