एउद्ला एउदि्ल
Source : dictionary

जेरै मेरै एउनानै
by frying indiscriminately