एने
Source : dictionary

अलसिया
बासुला
गोहैलो
slow
sluggish
dull