खाबोर
Source : dictionary

खास्रो
इसे गोखा
slightly bitter