अमागारिया
Source : dictionary

अमा बादि उदै गारनानै उन्दुना थाग्रा गारिया
अलसिया
idle
lazy