अमा गाबगारनाय
Source : dictionary

मुंसे समाजनि उद्रायनाय नेम खान्थि (मासे अमानि बिखाखौ दानफ्लेनानै बोरलाजों दिसा दिसि गावगार हरनाय जायो। बे बायदि अमानि बेदरखौ सुवा होन्‍नोनै जाया)
a social ceremony of purification in which the liver of a pig is cut into pieces and thrown in different directions with a bow. The flesh of such pig is considered uneatable