अमा जानाय
Source : dictionary

खांनाय बानायनि थाखाय हाबानि उनाव फिसाजोआ बिमा-बिफानो अमा जाहोनाय नेम
a ritual feast of pig offered to parents by daughter after her marriage