अमा दाउवै
Source : dictionary

सरासनस्रा गय बिफाङाव थुबुरै थाग्रा जारां गाबनि मुंसे एमफौ;
a kind of insect
reddish in colour
generally found in betelnut tree