अमा बुन्दा एमफौ
Source : dictionary

गांजेमा बादि मुंसे दैनि एमफौ (गांजेमानिख्रुइ फिसासिन):
a kind of water insect