अरगि
Source : dictionary

थुखिनि बिफां
हुथ्रोदब्लानो अर जोंखांग्रा बिफां
गोदो दियासलाइ गैयि समाव बे बिफांनिफ्रायनो अर दिहुन्नायमोन
a kind of tree
the wood of which was used in lightening in ancient days