अंग्रेमा
Source : dictionary

अंख्रेमा
बानलु (फानलौ) बादि नुनाय गोसोम गां गोनां आरो सिर सिर गुफुर बोनाय मुंसे गांफौ
a kind of poisonous black insect with white stripes