अलसियास्रोन जोहोलाव
Source : dictionary

गोदोनि सासे मुंदांखा जोहोलाव
उन्दै समाव बियो अलसियामोनखायनो बिखौ अलसियास्रोन बुङो
a famous legendary hero of the Bodo people. He was very lazy in his boyhood
hence he was known by this name