अकालतनामा
Source : dictionary

मक्केला गावनि जानानै मकर्दमा खालामनो उकिलनो होनाय एक्तियारी लेखा
an agreement paper of a lawyer with client to conduct suit