थादुन सुजि
Source : dictionary

जानो सुबु सुबु मुंसे थारुन
a kind of arum yielding soft tuber