थाब्रां
Source : dictionary

थाब
गोख्रै
माबारै
quick
prompt