थामब्लिफोर
Source : dictionary

संफोरनि उननि दिन खालि
next of the following day