थालथाम
Source : dictionary

गोबारै आरो गोख्रै बुनानै जानाय सोदोब
बिफां दालाइ एबा गन आरिफोर बायनानै जाखांनाय सोदोब
a sound created out of a stroke upon a thing