थालासिमा
Source : dictionary

सिंथिंनि सिमा
lower boundary