थालिर गोमोन एम्फौ
Source : dictionary

थालिर गोमोन बादि मोनामनाय दै सा सा दावबायग्रा मुंसे गोसोम गांफौ
a black aquatic insect smelling like ripe banana fruit