थिरुआल
Source : dictionary

गोदो उजान आसामनि मुंसे बर' खसारि
बिसोर थिरु एबा सोरनि खामाय मावग्रामोन
a class of Kachari (Bodo) of upper Assam
who worked in iron extraction