नाङा गोदै
Source : dictionary

आवसारि
लेहेम
negligent