नाफ्ले
Source : dictionary

नानानै गुन्दै खालाम
खनले खनले ना
to make powder by pressing