नारखो बुदां
Source : dictionary

उदै बुदां
नारखो खो उदै गोनां
pot-bellied