नोमाय
Source : dictionary

नोंनि एबा नोंथांनि बिमाय
नोमानि बिदा एबा बिफं
नोमफानि बिब ' एबा बिनानावनि फिसाइ
maternal uncle
husband of father's younger sister or elder sister