मानजि
Source : dictionary

साफा खालाम
to clean
to rub