मैखोम
Source : dictionary

देरसिन लाउसिन
chief
prominent