राज
Source : dictionary

राइजो खुंगिरि
राइजोनि बिगोमा
king