राजालामा
Source : dictionary

हादरनि देरसिन लामा
highway