रानसाव
Source : dictionary

बिदै गैथारै गोरान
very dry