राहा खाना
Source : dictionary

राहा गोमानाय
helpless