रोजा
Source : dictionary

गुदु
गोबबा नङै
thick
dense