रुजुरुमु
Source : dictionary

आलो गोजोनै
मिनि खुसियै
peacefully
cordially
happily