लाउरि
Source : dictionary

जोबोर गोलाउ
गोलाउथार
fairly long