लाथिम
Source : dictionary

स्रां
द्लु
गासिबो
whole
complete