लामलाम
Source : dictionary

गुवारै गोलाउ
widespread