लोगो
Source : dictionary

समब्रा समब्रि बैसोनि मानसि
contemporary
friend