अग'
Source : dictionary

जाम्बा
रोङै
idiot
stupid
fool