अनुवा
Source : dictionary

दै गेन्देल
दिमोल दै एबा दैमा
बिलो
दाहार गैयै दै
stagnant river or water