अगा
Source : dictionary

मर्दा
मोदोम गेदेर
गुफुं
fat
stout