• बि. बर' हांखो हालानि सेथि गारां हांखोthe first vowel letter of the Bodo alphabet

 • नंगौxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 • अउमइसोरखौ गाबज्रिनाय गुदि सोदोबthe mystic natural sound or word ‘oum’

 • अंएमफौ एनलाworms in general

 • अं अंअख्रा,गंगारobstinate,self-willed

 • अं अंमागु, अख्रायै, ब्रा ब्राadamently,obstinately

 • अं अंगांफौफोरनि बिरनायाव जाखारनाय सोदोबimitative word for the sound produced by flying bees, wasps’ buzzing sound

 • अंखाथामफै हारिनि मुंसे अरग्रा फिसा एमफौmidge,sand-fly

 • अंखाय बाखायनंखाय बाखायxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 • अंखारनुजाto come out

 • अंखारगोजौनिफ्राय गाहायसिम फैto get down to descend, to go or come down, to slope downward

 • अंखारखोन्दाअंखारनाय आदाact of incomplete coming out

 • अंखारगोजामसिगां अंखारनायcome out already

 • अंखारगोदानगोदान अंखारनायrecently published

 • अंखारनायनुजानाय,गोजौनिफ्राय गाहायसिम फैनायappearing, descending

 • अंखारमाअंखारनाय, बाहेर जानायcoming out, the act of coming out, exit

 • अंखारमुंअंखारमा ,अंखारनाय, बाहेर जानायcoming out, the act of coming out, exit

 • अंख्रामेसेङाव रज'ग्रा आरो फिथाइआव सु गोनां मुंसे बिफां, अग्राफांa kind of herb having small and round thorny fruits grown during the winter season

 • अंख्रामाइमुंसे जुनारa kind of wild animal

 • अंख्रेबमादेव खांख्राइscorpion

 • अंख्रेमाबानलु (फानलौ) बादि नुनाय गोसोम गां गोनां आरो सिर सिर गुफुर बोनाय मुंसे गांफौa kind of poisonous black insect with white stripes

 • अंख्लेहासंसं गनथं गोनां(हिन्जाव);having short nose(woman)

 • अंगमनिजोमsilent, soundless

 • अंगाबेंगुरा मानसिa crippled person, a deformed fellow

 • अंगाबेंग्रुराcrippled, deformed

 • अंग्रेमाअंख्रेमा ,बानलु (फानलौ) बादि नुनाय गोसोम गां गोनां आरो सिर सिर गुफुर बोनाय मुंसे गांफौa kind of poisonous black insect with white stripes

 • अंजाम्बाअख्रा, जाम्बा मानिसutterly stupid person

 • अंजारअख्रा, गंगार आखलनिobstinate, of obstinate type

 • अंजेथिगुबुं गाबग्रा मुंसे गांफौ,गावरेमा,रेवरेवाa shrill sounding insect

 • अंदैअंखाmidge, sand-fly

 • अंमाएमफौinsect, worm

 • अंमाथोबएमफौ फिथोब,आगसा फिथोब, एमफौ थोबनाय बाहाcocoon, the insectdwelling

 • अंमायदिखानस्रिearthworm

 • अंमोदाइमानसिखौ बबा जाम्बा खालामग्रा मासे मोदाइ एबा रोखोमसे बेमारa devil or a disease who or which causes dullness and dumbness to the victim

 • अंमोदाइ अरनायबाथ्राफोर सोंब्ला थाब फिन्नो हायै जानाय बेमारa kind of disease of dumbness supposed to be caused by a deity named "अंमोदाइ"

 • अंमेग्रामुंसे एमफौa kind of insect

 • अंस्लथगोजौनिफ्राय अंखारto descend, to get down

 • अंसुनायएमफौ जानाय, एमफौ सुनायworm eaten

 • अंसुमाबिस गोनां मुंसे एमकौ सुमु,अंसिमा;a poisonous species of the hairy caterpillar

 • अंसुमाइएमफौ फिसाlarva of worms,maggot

 • अंसुसामेगनाव बारसनग्रा मुंसे एमफौ ,अंखा फिसाa kind of tiny fly which generally disturbs the human eyes

 • अंसिमाअंसुमा ,बिस गोनां मुंसे एमकौ सुमुa poisonous species of the hairy caterpillar

 • अकाअरूणाचल हादाबनि मुंसे सुबुं हारिa hill tribe of Arunachal Pradesh

 • अकालतनामामक्केला गावनि जानानै मकर्दमा खालामनो उकिलनो होनाय एक्तियारी लेखाan agreement paper of a lawyer with client to conduct suit

 • अक्त'खालार ,दाननि बिसानdate

 • अक्त'बरइंराजी बोसोरनि जिथि दानOctober

 • अखखिसाइसे,बाङाइa little, few

 • अख'गारगोबाअन,गोबागारto vomit

 • अखगोरमोसौनि हग',हंख्रदto utter cry like oxen ,to bellow,to low

 • अखंनमा ननि जग्रा आरो जाग्रा लोंग्रा गेजेरनि खथा,नखंthe middle room of a typical Bodo dining hall

 • अखंगंगार,अख्राobstinate, selfwilled

 • अख'थदुखु,दाहाdistress, trouble

 • अख'थाजानाय थानाय फाव,हाल सालcircumstances, condition,state, position

 • अख'थिया हिनसाजोबोर हिनसा, जोबोर नायनो हायै जानायstrong malice, severe jealousy, terrible enmity

 • अखथेगाइखेरनि सार दिखां, आवथिto skim, to take the cream off

 • अखन्दालोगो गैयि,समाजगैयि,हारसिंstaying alone,lonely, unsocial,unsocially

 • अखन्दागाज्रि मोनामनाय;bad smelling

 • अखन्दा मोनामअखन्दा अमा बादि गाज्रि मोनामto emit foul smell like a lonely male pig

 • अखन्दा बखन्दाखामानि मावा दाङा , उदां उदांin a vagabond way, aimlessly

 • अखन्दा मखन्दाअखन्दा बखन्दा,खामानि मावा दाङा , उदां उदांin a vagabond way, aimlessly

 • अखफखआख'फाख',गोनोगोथो, आवाफावाperplexed,bewildered,confused

 • अखफ' खायअख फख खालाम, उमुसुमु जा एबा खालाम,गोनोगोथो जा, दिहा गोमा to hesitate,to hesitate, to waver

 • अखफिमोदै, मोदोमाव गोलाउ गोलाउ सु गोनां जुनारporcupine, a quadruped animal with hard and sharp quils on the body and tail

 • अखबखआख'फाख',गोनोगोथो, आवाफावाperplexed,bewildered,confused

 • अख्रारावनिबो बाथ्रा खोनासङै,गंगारobstinate, dogmatic, stubborn

 • अखानखा, जोमैनिफ्राय गनाय दै एबा दैनि थरथिंrain, shower

 • अखासान हाबनायनि उननि समnight

 • अखा नायफामाप्फाअखा नायहां नायहां समाव, सोरांहां सोरांहां समावat dawn

 • अखा नायसिसोरांसिat the dawn, in the early morning

 • अखाफोरउखुमब्रि, भूमनि मोनसे ग्रहसाthe moon, goddess of the sky, earth's satellite

 • अखाफोर बेन्दोंअखाफोर हांखो (), सोदोब बाथ्राखौ बेंखननो बाहायनाय अखाफोर खावख्लाब बादि नुनाय जरासे बेंखन हांखोmarks resembling crescent moon used in pairs '( )' for enclosing words, the first bracket

 • अखालसम नाङै ,बेसमuntimely

 • अखाल'थिउकिलनि खामानिpractice in law, legal profession, pleadership

 • अखालमासिखालमासिनि उन बोसोरThe year after the next

 • अखालावसम नाङैयाव,बैसो जायैयाव,सम सफैयैयावuntimely,not in proper time

 • अखालावबरफ सानि अखा,बरफजों हाफानाय अखाsleet,snow and rain together

 • अखालिगोबां दिन सिगांmany days ago

 • अखिलxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 • अखुन्दाहारसिङै थानाय अमा बुन्दाa bohemian type of male pig

 • अखुलानथोयै जानाय, खम जानायdeficiency, insufficiency,shortage

 • अखुलानथोब्ले माब्लेdeficient,short

 • अखेदबेखेव एबा बोखाव,गान्थिखौ बेखेव एबा बोखाव ,गान्थिखौ खुलिto open,to untie

 • अख्रांनख्रांsky

 • अख्रां जाहाजउरां जाहाज, बिरग्रा जाहाजaeroplane

 • अख्रां सानथ्रिअख्रांनि दावहारूair force

 • अग'जाम्बा, रोङैidiot, stupid,fool

 • अगन्दमुलियाव गोनां मुंसे बिफांa herbal plant

 • अग फगउमु सुमुto hesitant

 • अग बगxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 • अगरथोगो, नायनो मोजांgood shape, fine structure

 • अगरखायदा, फाव, बुद्धिtricks,the secret of doing anything

 • अगरगावनि थैजों सोमोन्दो गोनांblood related

 • अगरबादगावनि थैजों सोमोन्दो गोनांजों जिनाहारि खालामनायनि नांनाय बादa social punishment imposed upon a person who commits an illicit sexual intercourse with blood related person

 • अगरिजानाय लोंनाय थानाय जेनिबो थिग गैयि, गिदिंबायग्रा, फोलावरिnomadic, person without permanent home

 • अगरिशिब शक्तिखौ गिलु बालु महर आरो फावै फुजिग्रा मोनसे धोरोमनि हान्जाa religious sect of India that worships Siva in their dreadful form and means

 • अगरूमुलि हारिनि मोदोमनाय मुंसे दंफांSandalwood tree

 • अगलाममारखिan epidemic disease

 • अगामर्दा, मोदोम गेदेर, गुफुंfat, stout

 • अगांउदै गेदेरpotbellied,having big belly

 • अगारगोबा, खुगाजों हगारto vomit

 • अगारबिगुर जिर ,खसला खुto remove the skin, to peel off

 • अगालिगोरनाय, बारा जाफ्लांनानै खाजा नायनो बानाय, बारा जानानै गोबाल' मोन्नायvomiting tendency after much use of a food,disgust

 • अगालि खान्दानांनायनि बांसिन, थोनायनि बाराद्रायmore than sufficient

 • अगियानगियान गैयि, साननो हायि,बावदाunwise, ignorant

 • अगेनगाज्रि,मुगैथाव, असिद;filthy, nasty, ugly, dirty

 • अग्रगुबुन हारि एबा धोरोमनिफ्राय फैनाय खैनाखौ बर'फोरा उद्रायनानै बर' हारियाव थिसन्‍ना लानाय खान्थिthe custom of purification of bride from a non-Bodo or non-Hindu family to a Hindu Bodo

 • अग्रंदाव अमाफोर जोबना दोननाय जायगा, अग्रनan enclosure for keeping cattle etc, pigsty

 • अग्रं बग्रंनंजां जाबां बाथ्रा एबा खामानिmeaningless or confused

 • अग्रंबादxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 • अग्रनदाव अमाफोर जोबना दोननाय जायगा, अग्रनan enclosure for keeping cattle etc, pigsty

 • अग्राबैसिया, बैसोआव गेदेर, खर'सानि गाहाय, साबालकadult ,grown up, senior, superior, elder, aged

 • अग्रामुंसे फिसा बिफां, अख्राफांa kind of small plant

 • अग्रा अग्रिगाहाय गोजौ(जायगा), दिया दख्लाhigh and low (place)

 • अग्राफांxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 • अग्रिमसिगांहोनांगौpayable or paid in advance

 • अग्रिमसिगां होनाय धोन एबा बेसादadvance, advance money,earnest money

 • अग्रुxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 • अग्रु थावअगरू दंफांनिफ्राय आवथिनाय मोदोमफ्रु थावsandalwood oil

 • अग्रेदुदुरू, बाग्राय जाग्राय जा एबा खालायto roll,to turn from one side to another

 • अग्रेबगेसेब ,थग्रबnarrow, small

 • अग्लायखुगानिफ्राय गोग्लैto fall from the mouth

 • अङनअंखार,बाहेराव फैto get out,to exit

 • अङाइजाम्बा मानसिfoolish person, simpleton

 • अजगरजाथोसे जोबोर गेदेर जिबौ (बेयो मै, अमा आरिफोरखौ मन'नानै जायो)a genus of big serpents of the boa family, python

 • अजंxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 • अजदना बुंनायobjection,refusal

 • अज'मथथिग, जानांproper, just, fit, deserving

 • अजरएंब्रानायcomplaint,objection

 • अजरानालिस हो एबा खालामto accuse in a court of justice or police station etc, to lodge complaint

 • अजामोन्थोर आरो बिफां लाइफांनि मुलिजों बराम सोखाग्रा एबा फाहामग्रा मानसिa crude or quack physician

 • अजाफिथोब थोबनो ओंखारजेन्नाय गोमोन एमफौ(इन्दि एमफौ)the matured worm which appears first

 • अजाआखाइजों थिंथा थिंथा जथा दामनानै आरो मोसानाय बायदियै फावओं रामायण, महाभारत एबा पुराणनि सल' आरो खबाम (पद) रोजाबग्रा हान्जानि गिबि मानसिthe leader of the chorus with cymbals who recite dancing and singing the stories of the Ramayana, the Mahabharata and the Puranas

 • अजाफालासिजिबौ जिबादनि गिरिजो. एबा मनसा (बिसहरि) नि थार आरस खन्थाइ रोजाबग्राफोरनि हान्जाa group of chorus singer of verses on goddess ‘Manasa' or ‘Bishahari '

 • अजानमिथियै, गिनायजों मिथिस' हायैunknown, unacquainted

 • अजामागेदेमा, दैदेनगिरिleader,chief, ruler of a tribe or clan

 • अजायमागु, जेब्लाबो, अराय,लागारalways, constantly, for all times

 • अजायुंअजा गेदेर, अजा गाहाइmaster physician, chief healer

 • अजालिजानि खामानि, अजागिरिthe profession of a village physician,the act of medication

 • अजिलामुलि आरो मोन्थोर गोरों मानसिone expert in crude medicine and exorcism

 • अथ' जुगहास्लाबा जानायemergency, immediacy

 • अथेगावनि, आंगो, असेone's own

 • अदल बदलसोलाय सोल'exchange, alteration

 • अदांबोलो गोनां(हिन्जाव)strong and stout(woman)

 • अदाबshort form of अरदाब

 • अदालमुंसे बिफां, अद्ला बिफांa kind of trece, cordia myka

 • अदालीमोदोम गोनां (हिन्जाव),(मर्दासर्दा) (आइजो)fat, bulky (woman)

 • अदिजाहाज, नाव, उरां जाहाजफोर बायदिखौ फेंग्रा जोथोनwooden or metalic appliances for ship, boat,aeroplane etc, ruder

 • अदिखामुजुरा,बनास,आजराwage, labour charge, making charges

 • अदेखादेबेखायनोso, therefore

 • अदेबानिबेनिखायनोsince,beacause of it

 • अदेहेसेला, बेनिफ्रायthen,that time

 • अद्लदअजरobjection

 • अद्लदबानाय, मोदोम लाउनाय;lethergy

 • अद्लाबारायगालां, फेरगालां,to expand, to enlarge

 • अद्ला गान्थिअदाल बिगुरजों सानाय दिरूङाव गान्थि खायै खायै दोन्‍नाय हिसाबrough accounts maintained by illiterate person in ancient times by tying knots in ‘Odla strings’,

 • अद्ला दुरुंअदाल बिगुरजों सानाय दिरुंrope made with fibres अद्ला of tree

 • अद्ला मोसा / मुसाजाथोसे मोसा गेदेरthe largest species of tiger, the Royal Bengal tiger

 • अद्लेदबानाय, मोदोम लाउनाय;lethergy

 • अद्वैतसासेल',सासेनि अनगा रावबो गैयैonly one, without second

 • अद्वैतबादसासेल' इसोर खान्थिmonism

 • अधमनेहाथ, उदायथारैgood for nothing

 • अनबेखेव ,फुवारto open, to spread, to unfold

 • अनमोजां मोनto love

 • अनगुन्दै, माइरं गुन्दैpowder of rice

 • अनख'अनग्रा, जोबोर अनसुला, ख ख अनग्राvery kind, much loving, very affectionate

 • अनगामथि बादि, बाहेरा,गारनानैexcept, besides, not including

 • अनजिमाफैसालि,अख्रांनि रूगुंhorizon

 • अनजिमासानखान्थिनि बिसानnumerical, digit

 • अनथरसिसिंनिinternal,interior,intrinsic

 • अनथलाआन्दाहारायनाय,आन्दायनायconfusion, perplexity

 • अनथाइबुहुम बिखाङाव मोन्नाय गोरा मुवा, हा बाला नारसेबजानानै रासायनिक जाथाइजों सोमजिनाय गोरा मुवाrock,stone

 • अनथाइ खलिअनथाइजों एबा अनथाइयाव महर दान्नाय खामानिsculpture

 • अनथाइ जिउजिउ गोलाउlong life

 • अनथाइ बाजाबरोखोमसे मैगें फां (बिलाइया मोदोमो)a wild plant having sweet smell

 • अनथाइ बिखाअन्नाय गैयिstone-hearted, hard-hearted

 • अनथाइ बिख्लोगोरा,गोसो दाथ, बिख्लो गादाcourageous ,dauntless

 • अनथाइ मिखिअनथाइयाव रज'ग्रा मुंसे लाइफां (बेनि बिलाइया गोखै नाथाय बेदरा गौखा)a plant like the arum grown in stone

 • अनथासिसोमोन्दोrelation,relationship, connection

 • अन्थिहौवाफोर गानग्रा खोमानि आसथामearring worn by males

 • अन्दर महलगेदेर मानसिफोरनि न सिंinner part of dwelling house or home (of earlier kings)

 • अन्दरासिमाया, गोरोन्थिdelusion, illusion

 • अन्दरोसिजौ एबा बेबादि निसा गोनां लोंग्रा बेसादwine,liquor,intoxicating drink

 • अनद्लाअन गुन्दैजों संनाय इंख्रिa curry prepared from ground rice

 • अनद्ला दाबदालिजोबोर अलसियाvery lazy,too much lethargic,most idle

 • अन्धथाइनैबो मेगनजों नुयिblind

 • अनसायगोसोखां,आदर खालाम, साम्बिto remember,to recollect

 • अनसि अनसिअन्नानै एफा एफाwith great care and in little quantity

 • अनसिंगांमुंसे गोथां गाबनि गांफौa beetle with a deep green glossy wings

 • अनस्रामोदाइ जाखारनानै दौदिनि अनस्राto appear in the state of trance and half-trance of 'Doudini' with the possession of the spirit of gods or goddesses in the 'Kherai' performance

 • अनामोनसे सिगां बासेब (बेयो सोदोबनि सिगाङाव जनानै ना,नङा,नंखाय,हामाफोर ओंथि बुजायो)a prefix signifying no,not,bad,lacking,in etc.

 • अनाअननि उलथा महर,अन्नाय गैयिto have no compassion

 • अनाखानाअनाजासे,अनाबालानोunlovingly,cruelly,mercilessly

 • अनागारइनाय हाबा, गोज्रि हाबाdetrimental act, evil deed

 • अनागारिइनाय ,गोज्रिdetrimental, evil

 • अनाथबिमा बिफा गैयि,मावरियाhaving no parents,an orphan

 • अनाथखंनंजा बाजा ,नंखाय बाखाय,ओरैनोfor nothing,unnecessarily

 • अनादायआदाय जायि ,आदाय जायाब्लानो थानायnon-realization,non-collection of dues, over dues

 • अनारुबयजोंबो अनजाग्रा,अनजालुdear

 • अनासारआसार गैयि, नेम खान्थि गैयि,थारथि गैयिimmoral practice,disorder

 • अनासारिअनागारिevil

 • अनुखानुफेरै, रुजुथावैuncommon,unique

 • अनैअन्नाय गैयिcruel,merciless

 • अनैखानैअन्नाय गैयियैmercilessly

 • अफामायामैया मैया, मायाsupernatural

 • अफ्रिएमाव फुन्नानै दोन्‍नाय ओंखामrice malt

 • अफ्रि खाथलागोरान एबा सेरेब मावखांनाय अफ्रिused up malt

 • अफ्रि गोसाइसिरनानै लोंखान्दा अफ्रिsqueezed malt

 • अफ्रुxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 • अबंथार,गुबै,लाथिखमाultimator,eternal truth

 • अबथारमुगा लानानै नुजानाय एबा जोनोम जानाय इसोरan incarnate

 • अबथिराबोथोरनि नङै,बोथोरनि बायेराuntimely

 • अबागसोमो नांनायsurprised,astonished

 • अबांस'गौरोबै,असदाimproper, not befitting

 • अबान्जानायनो गाज्रि, मुगैथाव,बानजायैugly,loathsome

 • अबावबामागु, बहाबा,महाबा,मबेबा जायगायाव,अबेयावबाsome-where, at some unknown place

 • अबिलिxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 • अबुजनबुजियै, अगियान,जाम्बाignorant,unwise,foolish

 • अबेxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 • अबेखानिxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 • अबेलाबेसम,गाज्रिसम, गोरोबै समimproper time, unusual period,inopportune time

 • अबेलासमनि बाहेरा, नंगौ समनि सिगांuntimely, out of time

 • अब्लाबै समाव,हेला, होमब्लाthen,at that time

 • अमथाइआनारस, रायमुलिpineapple

 • अम्बासिअखाफोर थैनायनि हरthe last night of the dark fortnight

 • अम्बिबारा खोथा बाथ्रा बुङि ,खुगा गिलिर,गमथाreserved, not talkative

 • अमागन्थंजों उरनानै जाग्रा मुंसे जुनारpig, swine, boar

 • अमा अग्रनहाथर्खिफोरनि मोनसे थुबुर, मोनसे हाथर्खि हान्जाa cluster of stars, a constellation in the sky

 • अमाखायाखेस्र बेदर बादि थेब्ला जारां बेदर थांग्रा मुंसे हाग्रा (बेखौ मुलिनो नांगौ)a kind of herbal grass yielding black and small tubers

 • अमागारिअमा बादि आखल गोनांhaving the nature of a pig

 • अमागारियाअमा बादि उदै गारनानै उन्दुना थाग्रा गारिया, अलसियाidle,lazy

 • अमा गाबगारनायमुंसे समाजनि उद्रायनाय नेम खान्थि (मासे अमानि बिखाखौ दानफ्लेनानै बोरलाजों दिसा दिसि गावगार हरनाय जायो। बे बायदि अमानि बेदरखौ सुवा होन्‍नोनै जाया)a social ceremony of purification in which the liver of a pig is cut into pieces and thrown in different directions with a bow. The flesh of such pig is considered uneatable

 • अमागुनथुथ्रिमुंसे बिफांa kind of plant

 • अमा जानायखांनाय बानायनि थाखाय हाबानि उनाव फिसाजोआ बिमा-बिफानो अमा जाहोनाय नेमa ritual feast of pig offered to parents by daughter after her marriage

 • अमा जाहोनायमान दिन्थिनानै अमा जाहोनायa feast with pork given to esteemed persons

 • अमा दाउवैसरासनस्रा गय बिफाङाव थुबुरै थाग्रा जारां गाबनि मुंसे एमफौ;a kind of insect, reddish in colour,generally found in betelnut tree

 • अमादालियाबारा खोथा बुङै,गुरगुजियाless conversant, reticent

 • अमा बुदांअलसिया मानसिan inactive fellow, lazy man

 • अमा बुन्दा एमफौगांजेमा बादि मुंसे दैनि एमफौ (गांजेमानिख्रुइ फिसासिन):a kind of water insect

 • अमामेख्लामुंसे बिफांa kind of tree

 • अमासिमोखां सायर', खोमसि,दरसि,दुखुनांdeprived of,dissapointed

 • अमुगआमोखाcertain person,such and such person

 • अरथै सोब,सुto suck blood,to sting

 • अरहाथाइजों गुन्दै खालाम, हाथाइजों आजोर खालामto bite, to cut into with the teeth

 • अरगुवार जा,फैलाव जाto be or become wide, to widen, to spread

 • अरसोरां होग्रा मुंसे गोहो, खामग्रा गोहो, सावनो हाग्रा गोहोfire, flame

 • अरंshort form of अरन

 • अरखिजोंबाय थानाय अरनि फिथर,अर जोंनानै खामनाय बनembers

 • अरगागुवार,फैलावwidespread,extended

 • अरगिथुखिनि बिफां, हुथ्रोदब्लानो अर जोंखांग्रा बिफां, गोदो दियासलाइ गैयि समाव बे बिफांनिफ्रायनो अर दिहुन्नायमोनa kind of tree, the wood of which was used in lightening in ancient days

 • अरगेंजायगा दाबसेआव जोंनाय अर, दुंनाय अरखि जोनो जोनोheap of fire or burning charcoal

 • अरगें अन्थाइअरगें हाजोजों सोमजिनाय अन्थाइigneous rock,volcanic rock

 • अरगें आनजादअर बादि गोदोर आनजाद,अरनि आनजादordeal by fire

 • अरगें मोखांअरगें हाजोनि मोखां एबा लामाcrater,the mouth of volcano

 • अरगें हाजोजाय हाजोनिफ्राय अरखि हाब्रु, अरगें लाथा एबा हांगारफोर(लाभा) ओंखारोvolcano

 • अरङाव डरङावजेरावबो, जेरावनो मेरावनोeverywhere,hither and thither

 • अरजानांजाफाto get involved

 • अरजायाजेबो जाया, हानि जाया ,मोनबो जायाit does not matter, it matters little, it does not harm

 • अरजुमुदैबिलाइनिफ्रायनो बिफां रज'ग्रा मुंसे लाइफांa kind of herbal plant, oramatic suocculent

 • अरदाबअर सुनाय जायगा, ओंखाम इंख्रिफोर संफ्लायग्रा बिदाबfireplace,hearth, oven

 • अरद्लागुवार जालांto widen, in all directions

 • अरद्लाजानला मानला अरto bite indiscriminately

 • अरनहाग्रा, हाग्राबारिforest,jungle

 • अरन बोराइहाग्रा बेंग्रा सासे मोदाइa god supposed to be the guardian of jungles and forests

 • अरन मोदाइहाग्रा बेंग्रा सासे मोदाइa god supposed to be the guardian of jungles and forests

 • अरन सिख्लाहाग्रानि मोदाइजोsylvan nymphs

 • अरनाङा दैनाङाखामानियाव नाङै ,खामानियाव फैयि, जेरावबो बाहाय जाथावैuseless, not convenient

 • अरनाव रोनावएरैनो गाबबायबाय, मुलामफ्रा गैयि गाब, जेबो फिथाय गैयै गाबto cry in vain

 • अरबगोख्रै, खर, थाबquick, instant, immediate

 • अर लगायनांलायहोset fire, to abet for quarrel

 • अरलंमुंसे ना फिसाsmall fish

 • अरलं सांसारिअन्थाइनि हाब्रां थिया,थिया हाजोsteep, precipice

 • अरलाथालाथा खानाय अरfiery globes,stars and planets

 • अराजोबथा, थुंगेनायend,termination

 • अरायजेब्लाबोxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 • अराय सिख्लाअराय बैसोआव सिख्ला, जेब्लाबो बुरे जायि; (रम्भा, मेनका, तिलोत्तमा, उर्वशी आरो अपेशवरी फोर)evergreen woman (like Rambha, Menaka, Tilottama, Urvashi etc.)

 • अराय सिख्लामुंसे मुलि बिफांa kind of herbal plant

 • अराहाहजोंहा, बैयाव, बै,जायगायावthere,at that place

 • अरिदमैथ्रु बिफां आरो बेनि फिथाइ,मोदोमफुलpapaya plant and its fruit

 • अरूममुंसे गोजौ गेदेर बिफांa kind of big and high tree, Bischotia javanica

 • अर्जुनथामथि पाण्डब, जोहोलाव अर्जुन ( श्रीकृष्णनि बिसुखे)Arjuna,the 3rd Pandava of the great Indian Epic,the Mahabharata

 • अर्जुनमुंसे मुलि बिफांa kind of medicinal tree

 • अल'खदनिदान गोनां, खैफोद गोनांawkward, distressing

 • अलखफिसायाव बेदर थांग्रा खफिknolkhol

 • अलगेदाअलसिया, सोलोगैयिlazy and dull-headed;

 • अल'ददफाख्रा सिखा देन्था गोनां दरसेल' गेदेर बेदर थांग्रा थास' हारिनि मुंसे बिफांa kind of esculent arum

 • अल'दद एमफौमुंसे एमफौ, रोखोमसे एमफौa kind of insect

 • अलदेबबायदेम,बायग्रबto droop,to incline

 • अलमाइनजुरनि थोंगोरखौ सुनो मिस्थ्रिफोर बाहायग्रा मुंसे आइलाplumb

 • अलमाथाबानाय, बानानै मोदोम फोलाउहाबनायlaziness,lethargy

 • अलमायसिंथिं लेमग्लाय,दिन्दां जाto hang down, to droop

 • अलमायसै, आलायto hang, to hang up. to suspend;

 • अलमारिघरी गिदिरनि थाख्रि दिन्दांpendulum

 • अलसियागारिया, बाग्राidle,lazy,indolent

 • अलसियास्रोन जोहोलावगोदोनि सासे मुंदांखा जोहोलाव,उन्दै समाव बियो अलसियामोनखायनो बिखौ अलसियास्रोन बुङोa famous legendary hero of the Bodo people. He was very lazy in his boyhood, hence he was known by this name

 • अलसिया लेवासनाखि बेन्दों, दंफांनि सायाव मानलाग्रा रोदा गैयि रोखोमसे बेन्दोंthe golden creeper

 • अलंहाथरखिstar

 • अलंखारमोदोमाव गानग्रा सना,गहेनाornaments, decoration

 • अलंबारहाथरखि सलथा, अखा नाइसियाव सानजाहा आरो मोनबिलियाव सोनाबहा ओंखारग्रा हाथरखि गेदेरthe morning star or the evening star, the Venus

 • अलाइस्रिरयरय थयथय,गोहो बोलो जोबस्रिजासेexhaustively

 • अवाऔवाxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 • अवावाउखुम ओलाबनायनि थोरफोसे, उखुम बेसाlayer of thatching

 • अवाख्लंसिलाइनि खोमाthe trigger of a gun

 • अवानफालो जाहोनो थाखाय लाखिनाय दामब्रा , दामब्रा मोसौ एबा मैसोbull, livestock of cow or buffalo

 • अवायसुथि मोन, थांखांto come back to consciousness

 • अस'दाबानजायै, गोरोबैimproper,inappropriate

 • असमभारत हादरनि दरसे राइजोa province of India,Assam

 • असमीयाअसम एबा हासाम हादरनि मानसि एबा रावthe people or language of Assam (Assamese)

 • असंसङासंसङा, थोगो गैयि, गाहाय गोजौ समानwithout bends and curves (as body and sewn dresses), not symmetrical, odd-looking

 • अस्तादफोरोंगिरि, गुरू, गान बाजोना एबा दामनाय, देनाय, रोजाबनाय फोरोंग्रा मानसिmaster of music, dance, drama,etc.

 • अस्तादगोरों, गियान गोनांexpert, skilled,adept

 • असिदगाज्रि, इनाय, लेथ्रा, मैला गोनां, गाज्रि आखल-आखु गोनांlawless, bad, ugly,impure, sinful

 • असिनाउखुमनिफ्राय दै गोग्लैनाय जायगा, दिबथाthe ground below the eaves on which rain water falls

 • असिनासिनायै, मोन्थि मोनैunknown, unacquainted, stranger

 • असिमानसिमान जायै एबा लायै,गनायना लायैdenial, refusal

 • असिलासुजुग सोलोchance,clue

 • अस्थिखालxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 • असुखदेहा हामा जानाय;illness,illness of health, sickness, bodily indisposition

 • असुखियाजेरावबो सुखु मोनै,मानसि, आया जायाhabitually discontented, unpleasant, unhapphy

 • असेआंगो, थै सोमोन्दो गोनांones own

 • असेगुबै, नंगुबैtrue, actual

 • असेमोनसेमोननि सिगां बोसोर;in the year before last

 • असैजोसैनो हायि, सैजो खालामनो हायि, सहायनो हायिunbearable

 • अहदुखु, सानाय सोमो नांनायखौ फोरमायग्रा सोदोबa word expressing pain, disgust, wonder etc.

 • अह'ना एबा नङा बुंथिनाय सोदोबa word denoting dissent, unwillingness, disaproval etc.

 • अहंअख्रा, गावनि खुसियै सोलिग्राobstinate, selfwilled

 • अहमआहमxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 • अहयलावातिवा (लालुं) फोरनि मुंसे मोसानायa type of Tiwa(Lahung) dance

 • अहरमुंसे दालि मेंगं, खख्लिं फिथाइdal of pulse, citesusgajan

 • अहाथोजासे मोनजानानै जानो बाto be disgusted after full enjoyment

 • अहानअमा बेदरpork, flesh of swine used as food

 • अहायबेथिं, ओजोंhere,this side

 • अहालिखामसालि, आगसालि;front shed of a house, verandah

 • अहेबजान्जिनि सानि बान्दारनि सिं बाहागो, खामि हारानि सिंनि बाहागो;part of the human body between the ribs and the back side of stomach

 • अहेब सुनायअहेब सुहाबनाय बायदि मुंसे बेरामdisease with severe pain in the flanks

 • अनुवादै गेन्देल, दिमोल दै एबा दैमा,बिलो,दाहार गैयै दैstagnant river or water

 • अलवसुगाज्रि,नुनायाव मोजों नङैugly, nasty

 • अंबर' हांखो हालानि जिनैथि गारां हांखोthe twelfth vowel letter of the Bodo alphabet