• बर' हांखो हालानि नैथि गारां हांखोthe second vowel letter of the Bodo alphabet

 • नङा फोरमायग्रा मोनसे उन दाजाबदा एबा उन बासेबindicating negation

 • मोदोमाव दुखु मोन्नानै खेंखायनाय सोदोबan expression of unbearable pain,physical pain

 • आइमोदाइजो, मोदाइमाgoddess,female deity

 • आइजोनोमगिरि बिमाmother

 • आइफिसाजो एबा बिनि समब्रा समब्रिखौ गाबज्रिनाय सोदोबone's own daughter and her equal as they are addressed

 • आइबिमा एबा बिनि समब्रि हिन्जावफोरखौ गाबज्रिनाय रावone's own mother and her equal as they are addressed;

 • आइ अंखारबिमा बेरनाय,बसन्त बेरामाव गोग्लैto suffer from small fox

 • आइ ओइबिमाखौ गाबज्रिनाय एबा लिंनाय सोदोब;one's mother as she is addressed

 • आइ ओइसोमो नांनाय, दुखु मोन्‍नायफोर बायदि बुंफोरनाय सोदोबan exclamation expressing pity or sympathy and surprise etc.

 • आइऔहरखाबै गिनानै एबा सोमो नांनानै बुंफोरनाय सोदोब, बाग्दावखांनाय सोदोबan exclamation of sudden fear or surprise

 • आइ गदायबिमा बाथुलstepmother

 • आइफै आफाफै(दुखुआव) उसाव बादाव जा, खाराव माराव जाto be extremely restless in pain

 • आइखरहांखो लिरनो बाहायनाय हांखो एबा महर, रिंसारथि फोरमायनो बाहायनाय सिनletter of alphabet, script, character

 • आइखरमुसुखा,मुर्थिimage,statue

 • आइख्लंआइली आइली, फाग्ली बादि नाइगोमाबायग्राstupid,silly,(used of women) rustic,uncultured

 • आइख्लं बाइख्लंआजां बाजां,गल' गालाsilly, indifferent

 • आइखासररायनाय, गाज्रि मोन्थोर खालामनानै आरो गाज्रि मुलि दौनानै फोथैनायincantation by quacks for doing harm to somebody, application of injurious medicine to kill somebody

 • आइखां बाइखांखालौ बिलौ, मा खालामगोन मा मागोन जानाय, खावखां बाखां मोन्‍नायrestless due to extreme pain,perplexed,bewildered,wriggled

 • आइखांसिजोबोर मोन्‍नो लुबैथारनाय,बिलुबै,लुबैथिintense eagerness

 • आइखेराइनखरसेयावल' हारसिङै खुंनाय खेराइ फुजाdomestic ‘kherai’ festival or worship

 • आइखुंगुरिरानीखौ सोमोन्दो लानाय सोदोबa form of address to the queen

 • आइगागोजौ थाखोनि मानसि, गोनां मानसि, गोबां रां खाउरि गोनां मानसिpersons of high family, rich person

 • आइगाबिथोन, थोन्‍नाब, हुखुमcommand, order

 • आइगासिमुंसे बिफांa kind of tree

 • आइग्रां बाइग्रांओंथि गैयि,अग्रं बग्रं,गोरोबिtrifling,unnecessary, meaningless

 • आइजाराबि बिखालि, बि सम, बि मुगाthat age,that period

 • आइजोमानाव गेदेर हिन्जावlady,respectable woman, mistress

 • आइजोहाबा जानाय हिन्जाव;married woman

 • आइजो आफादहिन्जावफोरनि आफादlady association

 • आइजेंबैसो जाब्ला दाउमा दाउसानि आथिंनि उनथिं ओंखारनाय सु बादि अंगthe spur of cock and other similar birds

 • आइजेंदैग्रा मुवा एबा जिनिस,बासोनcontainer,bamboo implement,utensils

 • आइजंगोबाङैजाग्रा रोखोमसे माइ;a variety of high yeilding paddy

 • आइथ'खालिगुदि एबा आजायथाइ गैयिhaving no origin or beginning

 • आइथ'गासिसांग्रेमा बादि जोंब्लिदनाय बिबार गोनां मुंसे बिफांlegendary tree that bears flowers flickering like fire-flies

 • आइथ'नियागोदो थाइलेण्डनिफ्राय आसामाव थाफैनाय बौद्ध धोरोमारि मोनसे हारि;a Buddhist community of Assam originally belonged to Thailand

 • आइथाहाबा(जुलि) जायि सिख्लाunmarried woman

 • आयथाहाबा(जुलि) जायि सिख्लाunmarried woman

 • आइथानस्रिबर'फोरा फुजिग्रा मासे मोदाइजोमा एबा थानसालिनि बिमा गाहाइone of principal goddesses worshiped by the Bodos

 • आइथालसिथाबना थानाय,नांथाबना थानाय, आथागोनांadhesive,sticky

 • आइथालैगोलाउयैlengthwise

 • आइथिहाबा(जुलि) जायि सिख्लाunmarried woman

 • आइथि गाइथिगियाथि खुरमाrelation

 • आइथुमबेरेफुंजा, आलायारनdawn,early morning

 • आइथेरमामंगल ग्रहthe planet Mars

 • आइदबगोसो होनायattention,heed

 • आइदोगोसोआव गोग्लैनाय,गोसोखांहोनाय, गोसोआव खोख्लैहोनायrecollection, remembrance, attention,memory

 • आइदिबाउलीबर'फोर फुजिग्रा मासे मोदाइजोone of the goddesses worshipped by the Bodos

 • आइदेबथीआइ मोदाइजो, गोदो कोच रानी आरो राजखुंग्रीफोरखौ मान होनो लिंनाय सोमोन्दोaddress,term for queens and princess of old Koch royal family of Koch-Bihar

 • आइनसरखार एबा राजानि नेम खान्थिlaws, regulation, statute

 • आइनामोखां नायग्रा रोखोमसे जोथोनmirror, looking-glass

 • आइनासिगाज्रि मोनामनाय, सिनलं बालं, सिन्‍दां दांfoul smelling, offensive smelling

 • आइबर्मानीबर'फोरा फुजिग्रा(थाखा फैसा आरो जिबौ जिरादनि गिरि) मासे मोदाइमा, माराइ फुजानि मोदाइजोa goddess worshipped by Bodo people, the Bodo counterpart of Hindu goddess Bishahari or Manasa, the presiding deity of wealth and snakes

 • आइबान्दारीमासे बर' मोदाइजोa goddess worshipped by the Bodos

 • आइबोलारीमासे बर' मोदाइजोa Bodo goddess

 • आइमावआइजो मोदाइelderly ladies, goddess as it is addressed

 • आइमोनबिखुनजोखौ गाबज्रिनाय एबा मुंखनाय सोदोबone's mother-in-law as she is addressed and referred to

 • आइयांथुइहरै,बैथिंजायthat side, by that side, in that direction

 • आइयांमासिथैनायनि उनाव जिउआ थाहैग्रा जायगा, सोर्गो, गोजोन फुरिthe other world, Heaven, the place where the soul exists after the death of body, the next life

 • आइयुंगथ' फुथुग्रा गावलां बैसांcradle, swing for a baby

 • आइरदबैराथी फान्थल, हाबायाव हौवागोदान हिन्जावगोदानखौ आलारि बाथि लांनानै लांगोनानिफ्राय बरायनानै नआव थिसनग्रा हिन्जाव गोदानजों फैफानाय मानसि एबा राइजोफोरनो गइ फाथै जरा जरा रान्ना होग्रा सिख्ला सानैfemale receptionists of bridegroom party in marriage ceremony who distribute betelnuts and betelleaves in the same

 • आइराखिगोदोनि बीर जोहोलावफोर गाखोफ्लायग्रा गां गोनां देवां गराइ(सलबाथानि)(in Bodo legends) the winged horse used by the Bodo heroes and heroines esp. in warfare;

 • आइराखि रोथोनआइराखि गराइया बोनाय रौरोथोनchariot

 • आइला खाइलागुरै, गुरूंsluggish, slow

 • आइला खाइलागुरैयै,लासै लासैsluggishly, leisurely, slowly

 • आइलाथोरफेलें, सिलिंखार फिथाइ गैयिabsolutely fruitless,nothing

 • आइला जाइलाआउल जाउल खानाइ गोनां,आइब्रुं जाइब्रुंhaving dishevelled hair

 • आइलां फाइलांजाम्बा जाम्बी बादियै, गोसो होथारै बादियैfoolishly,inattentively,indifferently

 • आइलोंगोहो बोलो होग्रा मोदाइजो,बर 'फोरा फुजिनाय मा 18 मोदाइफोरनि गेजेराव मासे मोदाइजोone of the 18 principal gods of the Bodo pantheon,the mother goddess

 • आइलुं आइथुंआइला जाइला,गावलुं गावथुंput in disorder,having dishevelled hair

 • आइलुंलुं बाइलुंलुंआउल जाउल खानाइ गोनां,आइब्रुं जाइब्रुंhaving dishevelled hair

 • आइलेxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 • आइलेगुरै,गुरुं,फेलेंsluggish,slow, vain, nothing, fruitless

 • आइसागारबा गेदेर, खुस्लि गेदेरa big spoon

 • आइसानानि बिगुर, बिगुर सान्दाscale of fish

 • आइसा गोनांधोन गोहोम गोनां,गोजौ थाखोनि गोनां,रां गोनांwealthy,rich, influential, high ranking,important, substantial

 • आइसंxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 • आइसेंxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 • आइसें बाइसेंजेंजाबोर,जाबोर जाथोरrefused things left as worthless, leavings

 • आउऔ, नंगौyes, alright

 • आउखालआउल नांनाय, हेब्रे माब्रेdisorder,indiscipline,no system

 • आउगायदाउगा, मोखांथिं थांto go forward,to advance,to move ahead

 • आउग्रायबेंखन, आउग्रिto surround

 • आउग्रिबेंखन, आउग्रिto surround

 • आउग्रिसिगाङावनो आंनि होन्नानै दाबि खालामखाto demand in advance

 • आउजायसोनार, हेलान होto lean against

 • आउजासिजोथोन गैयि, आउलुरीcareless, deranged, unmethodical

 • आउजिसोनार, हेलान होto lean against

 • आउथबानायनाय, आउथायनायpreparation, manufacture

 • आउथाआथिखालनि थासारिpresent conditon, circumstances

 • आउथासिमा, एलेखा, हदjurisdiction, boundary,limit

 • आउथायखालाम, मावto do, to perform

 • आउथिसिनि फारि,हिनि जिंthe fringe of cloth

 • आउथिआवलि होनानै एबा गिलिहोनानै स्रां खालाम, फुदुंना आमथा एबा सार गोनां खालामto melt,to thicken by boiling, to manufacture

 • आउथियासोरनोबा एबा मानिबा थाखाय थिना दोन्नायreserved for a particular person or purpose

 • आउननांगालजों जुंगाल जुरिग्रा दिरुं,आन दिरुं,लेंग्राthe string with which the shaft and yoke are joined (tied)

 • आउनमोदोम, हानbody,limb

 • आउना आउनिसेलाइ बेलाइ,सासेया गुबुननिख्रुइ देरसिन जानो नाजानायan act of superseding to other, rivalry

 • आउनायबखिद्लाबाय,बुंद्लाबायto talk in delirium, to talk nonsense, to speak like a madman

 • आउनिगावनो जानाय, हाग्रानिgrown naturally

 • आउनिहाग्रानि मुंसे फाथैbetel creeper

 • आउनियाफाग्ला जाग्लाmad,lunatic, insane, crooked

 • आउनिया बाउनियाफाग्ला बादिnonsensically

 • आउयैजिउlife, span of life

 • आउयैसेआखाइ खबनैखौबो थख्रबनानै जिनिस लाब्ला जेसेबां जायो एसेबांas much as can be held by half-folded hands

 • आउयैरखामानिनि बदलै खामानि मावफिनto work for work

 • आउरलाखोमानायprivacy,secrecy

 • आउराबोरनाय गोनां मानसिone suffering from epilepsy

 • आउराबोरनाय गोनांepileptic,suffering from epilepsy

 • आउरा फुजाजाब जुब फुजा एबा मोदाइ होनायworship without proper rites

 • आउरायखौथि राय, खौथियै रायto recite, to recite from memory

 • आउरियासिमा, एलेखाarea,jurisdiction, boundary

 • आउरियागुवार, लांदांopen

 • आउरिया बाउरियागोदाव सोराव, फाग्ला महरनिmadlike

 • आउलबिथों गैयि, गुलाय गुजाय, जेथो,लगाय लथाय,बेले बेजेdisorder,confusion

 • आउल बाउलगुलाय गुजाय,बेले बेजेdisordered, confused

 • आउलिगिलिto melt,to turn into liquid

 • आउलुxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 • आउलु आउसुगाज्रि खाफालmisfortune,ill-luck

 • आउलुरीफिसा खांनो एबा सामलायनो रोङि जो हारिa feminine class ignorant and careless in rearing their issues

 • आउवागोथां, सोदाडै; गुबुन महराव लाङैraw, unrefined, unprocessed

 • आउवा बायगन्थंनिफ्राय थै ओंखारनाय बेराम जाto suffer from a disease of nose with blood secretion

 • आउवाथिअराव गोथार जिनिसफोर होनानै इसोर एबा मोदाइखौ फुजिनायworship of god or godess through fire, fire sacrifice

 • आउवानअनगुन्दैrice flour, rice powder

 • आउवानद्रुअनद्ला, अनद्ला खारैcurry prepared of rice powder

 • आउवाफाउवाथं गैयि,थांखि गोमानाय, गोदाउ सोराउaimless,undecided, perplexed

 • आउवामाखुमब्रा, जोगोनार एबा लाउ बारियाव थाग्रा एमफौa beetle

 • आउवाससख, खेयालhobby,whim

 • आउसाउजाम्बाwitless,foolish

 • आउसानगोग्लैसोना थानाय, सोन गोग्लैनाय आबाद मावयैdeserted,uncultivated, unoccupied

 • आउसानउफ्रा, बायहेराordinary, extra, additional

 • आउसारिअनागारि, हेलागार,हेसखारिnegligent, careless,unmindful

 • आउसिअम्बासि, अखाफोर थैनायnew moon

 • आउसेसोनार, आउजिlean against

 • आउसेरदिमासा हौवाफोरा गानग्रा थाबसि एबा मादि्लan amulet worn by Dimasa males

 • आउसुनायनो गाज्रिugly, odd looking

 • आंबुंग्रा गावनो, बुंथिगिरि गावगावनो,गिबि सुबुंसाइfirst person,I

 • आंखारथिफुद्लानायpride

 • आंखारिगावखौल गेदेर सानग्राproud, haughty, braggart

 • आंखालमोन्‍नो गैयि, जानो लोंनो गैयि समscarcity, want, dearth, famine

 • आंखालआंखालिया, आंखाल गोनांfamine stricken, full of want

 • आंखाल बिंखालथाखाफैसा आरो जानाय-लोंनाय गैयि जानायखाय दुखु मोन्‍नायwants and suffering, scarcity

 • आंखोलबैग्रिplum

 • आंखिदंफां एबा औवानि मेगन एबा गान्थिa tie of bamboo tree, a knot or protuberance in a stem or branch of a tree

 • आंखिगान्थि गोनांknotted,knotty, full of knots

 • आंखिआन्दाहाराperplexing

 • आंखेबगोसो गेसेब;low-minded, narrow-minded, envious

 • आंखेमगाज्रि जोनोम लानाय,गाज्रि फोलेरनिlow-bred,low-born

 • आंखेम नाथुरजाथोसे फिसा नाथुर(ना)a small variety of shrimp, prawn

 • आंगाथथ गैयि,हुस गैयिlacking in common sense

 • आंगा जांगादाथु गैयि गोथौ साननाय गैयि, सा साज्रा, फाग्लास्रोमlacking in common sense,lacking in deep thinking

 • आंगामीनागा हारिनि मोनसे दालाइa section of the Naga people

 • आंगायअमायनाय मोन,अहानाय मोनto feel disgust for a thing after much use

 • आंगारखागान्‍नाय जोमनाय सि जोमफोरdress such as shirt, coat,jacket, dhoti, pant etc

 • आंगारिउखुन्दैsmoke

 • आंगावगाबनो, गावगावनोself,oneself

 • आंगासागाराइsore,an ulcer,a boil

 • आंगोगावनि, गावगायनि, गावनि थै मोदोमनि असेone's own,having relation of flesh and blood

 • आंगोदेहानि बाहागोlimb

 • आंगो जिउथार जिउ, आसोल जिउ, जिउमाself,soul,true life

 • आंगो जिउआंगोथार, निजाथारone's own

 • आंगोथिआंगोथारथि, निजा नंगौथिone's ownself,one's ownership

 • आंगोसेअसेथार, निजाथारvery near and dear

 • आंगियाहिन्जावफोरनि सिङाव गानग्रा सिa corset, a woman's innerside closely fitting bodice

 • आंग्रिलुबैto long for

 • आंग्रिमोदोम होसो,गोसो होसो;to pledge to do

 • आंग्रिहरखाब खर'गिदिंनानै मेगनजों खोमसि नुto feel giddiness

 • आंग्रिमोन्दाखर'गिदिंनाय आरो खोमसि मोन्‍नाय, खर' जिम जिम मोन्‍नाय, मेगनजों अरखि बादि जोंब्लाउनाय नुनायgiddiness

 • आंगुबैxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 • आंगेआरज गाब, गंग्लायना खावलायto request, to entreat

 • आंजांथग्रोन, थि गैयिunsteady

 • आंजां बाजांथग्रोनै,थि गैयाजासेunsteadily

 • आंथाअरखिpiece of burning faggot or coal

 • आंथिसोमोन्दो, थैनि सोमोन्‍दोrelationship, blood relation

 • आंथि जेहमग्रा मुंसे जेa kind of drift net

 • आंथुमआंगो जिउ, जिउमाsoul

 • आंथेबइनायगारि, हिंसाखुरिया,मेगन साग्राlow-minded, mean-minded,envious

 • आंदामिथियै, मोनथिमोनै,मोनथियैunknown

 • आंदा मांदामिथिया हसिया, मिथियाजासे,मोनथियाबालानोunknowingly

 • आंदारिxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 • आंदिंआंदं,आंसो आं साननाय अखं खंpride, conceit,egoism

 • आंफंआंनि बिफंmy younger brother

 • आंबामोदोमनि बिदुंtemperature of the body

 • आंबा आंआंसो आंproud,conceited

 • आंबांअख्रा, जेबो रोङैstupid,nonsense

 • आंबांओंथि गैयि बाथ्रा, थांखि गैयि- हाबा, जेखौनो मेखौनो बुंनायanything meaningless

 • आंमाइगावखौ गेदेर सान्‍नाय, गोजौ थाखोनि जानाय थानायhigh style of living, high living, pride

 • आंमाइदुगानाय, दांखा खालामनायexcessive self esteem

 • आंमाइगेदेर खामानि मोन्‍नायलाय आं गेदेर सान्‍नायpride of place,overbearing treatment or praising ownself

 • आंसारुमाल,उर्मालhandkerchief

 • आंसाइxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 • आंसिथैblood

 • आंसेxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 • आंसाफाग्ला, गोदाउ सोराउ,नायद्लाबायग्राunmindful

 • आंसां बांसांफाग्ला बादि खोथा बाथ्रा थिग गैयिinsane,wild,disordered in intellect

 • आख'खाबु गैयि,गोथों राहा गैयि, सोलो गैयि, आंखालdisadvantage,inconvenience

 • आख' फाख'गोसो आरो मावनायाव हेंथा मोन्‍नायdisadvantage,inconvenience

 • आख' फाख'हेंथा गोनांdisadvantageous,inconvenient

 • आखखुआथुम, हाथुम,मोजोमone handful, one fold

 • आखगद’खेरखानिनिफ्राय फाप्लिसिमthe upper arm from elbow to shoulder

 • आखथदबोखा,बोख्लायto pull apart

 • आखथिजोथोन लाto take care of

 • आख'दइनाय, बाथ्रानि नंगौथि गैयिunreasonable, inconsistant

 • आखद'द आखान्थि गोनांsix-armed,six-sided,hexagonal

 • आखदोरंआखाइ जिंthe edge of the hand

 • आखनिसो, फ्रायalmost,nearly,about

 • आख'फाआखाइ थालो, आखाइ थारखाpalm of the hand

 • आख'फाखबआखाइ खब, थावफेा खरबto clap hands

 • आख'बहान्थुनि उनथिंनि मोदोमgroin

 • आखरहांखो, हांखोहाला, रावखौ लिरना लाखिनो थाखाय बाहायनाय सिनletter, alphabet, signs of sounds

 • आख्रादामनो देनो रोजाबनो मोसानो एबा थुन भाव सोलोंनो थाखाय खालामनाय थालिम एबा आवरायनायrehearsal

 • आख्राइसायखं, दालांbridge

 • आख्राइबेरेमा फालोa swarm of bees

 • आख्राइनबोलो गोनां, बोलो गोराpowerful, spirited

 • आख्रंसद्फद्‌restless,fickle

 • आख्रांगाग्लोबनाय,नाख्रेबनायattack

 • आख्राथिगथ' एबा खुदियाफोरनि नाङा फाङा खेंखायनाय अख्राथिwhims of a child, childish whim

 • आखलआखु, सान्‍नाय हनायcharacter, manner, attitude

 • आखलायदैजों सुस्राto wash in a rough way

 • आखलारुफुदुंनाय गुरमेथाइ लगायनानै खालामनाय दुलुर मुवा एबा लारूsweets prepared from parched rice and molasses

 • आखलारुमोदाइनो बावनाय मुवा,प्रसादofferings to god or goddess, ambrasia

 • आख'साहारसिं जानाय,हारसिंथि,लथिaloneness, loneliness

 • आख'साहारसिडै; सासेलयैlonely, by itself, singly

 • आखसिथाइगिर जालिया मुंसे बिफांa kind of tree like wood-apple

 • आखसुगुंखेरखानि, खिला खुन्थिan elbow, the outer part of the joint connecting the forearm and the upper arm

 • आखसुममुथि,आखाइ मुथिfist

 • आखसेंबाजु,आखाइ देनायाव गान्‍नाय रोखोमसे गहेनाarmlet (sometimes worn by men and women)

 • आखसेरबाजु,आखाइ देनायाव गान्‍नाय रोखोमसे गहेनाarmlet (sometimes worn by men and women)

 • आखासौखा, दावदाब, जान्थि,गुबुन राहाजों खालामनाय सौखाan oven or fire-place for cooking,a support for cooking vessels

 • आखाखोथियानि आथि एबा मुथाone small bundle of paddy seedling(young plant)

 • आखागोसोम खालाम, गोसोम जा, गोसोम गाब लाblack, to look black, to make black

 • आखाफाखाजेरैबो गोरोंexpert

 • आखाजुरिसंनो ला, संनो जागायजेनto start to cook

 • आखाइखामानि मावग्रा गाहाइ आंगोhand

 • आखाइआव लामावनो रूजुन, मावनो बानना लाto take up in the hand, to shoulder responsibilities, to take the charge, to accept the liabilities

 • आखाइब्रै आखाइबागोरोबलायै, गुबुन गुबुन रोखोमै मावनायdone with different hands

 • आखाइसिखाइमुंसे दाउthe thrasher (a kind of bird)

 • आखायबेरनाय सबाइparched rice

 • आखोदजाथाइhappening,event, occurrence, incident

 • आखोननखरनि मानसिफोरfamily-circle, family members

 • आखुमावनाय आखलconduct

 • आखुथौले, गोथौ नङि ,shallow,not deep, having little depth

 • आखुबोरसि, ना बोनग्रा बोरसि,हाथां,खेंख्रा मुवाhook, a crooked object

 • आखु आखाइशिल्प, दानाय-लुनाय,महर दानायcraft, art

 • आखुइसाइसे, नावमान, जीबोर खम,बाङायa little,a few, small in number

 • आखुगऔवानि नोलि,फारसेथिं गान्थिगोनां औवानि हासुं, हासुंbamboo tube, a tube

 • आखुजिहिंसा खालामग्रा, हिंसा खुरियाtroublesome,disturbing,revengeful

 • आखुजिदानो लुनो रोङि हिन्जावa woman ignorant of weaving and embroidery

 • आखुथाइआखुवारि फुंखा,आखुदिन्थिनायcharacteristic, feature

 • आखुथिगथ' गथायफोर, जेउर,गथ'फोरनि खुद्रिनायvexation caused by children

 • आखुन्दाहाबा जायालाबानो बोरायना थानाय,बार्लाgrowing old without being married

 • आखुमआथिंleg, feet

 • आखुराअख्रा, गंगारobstinate, stubborn, unyielding, not easily subdued

 • आखुराफान्दि एबा माउट लाग्रा गनa piercing hook, a rod used by a mahut

 • आखुरिआसिगुरa nail

 • आखुसिगाज्रि गोसो, गोरोन्थि गोनां सान्‍नाय, दाहाill-will,wrongful intention, spite

 • आखेजसुथुर सान्‍नाय, सुथुरनि सायाव फिन लानो सान्‍नायmalice, grudge, ill-will, hostility, envy, rivalry, malignity

 • आख्लायमान्जियाबालानो दैजों सा साज्रां सु ( थुरसि, खुरै, गिलास, साराइ, खान्था आरि आगजेंफोरखौ)to wash utensils without rubbing

 • आगसिगां,आगोलbefore, former,advance

 • आगगिबिगिबिसिन,सेथिfirst

 • आगजुजखा,सम जखाmeasurement

 • आगजुआगजें आइलाimplements, tools, instruments

 • आगजुसिगांनि,फोरोंजेन्‍नाय,जागायजेन्‍नायintroductory

 • आगजेंदैग्रा मुवा एबा जिनिस,बासोनcontainer, bamboo implement,utensils

 • आगजें आइलाबायदि मुबाफोर, दैनानै हाबा मावग्रा जोथोन एबा मुवाफोरtools and implements,utensils, vessels and pots

 • आगजें गोरोंऔवानि हाबा गोरों, आगजें आइला हेबनो गोरोंexpert in making bamboo implements, skilled in wicker work

 • आगथिथिना दोन, आलदा राखिto keep apart, to reserve

 • आगथुथ्रिदै एबा लैथोनि बिखायाब हाबसनलांनाय हा गुनथुथ्रिpromontory,cape

 • आगद'खेरखानिनिफ्राय फाफ्लिसिम बाहागोनि आखाइarm, the upper arm from the elbow to the shoulder

 • आगदामोदोमनि खोला बाहागो,आगसिथिंनि उलथा बाहागोright side

 • आगदा आखाइमोदोमनि खोला आखाइ, आगसिथिंनि उलथा आखाइright hand

 • आगदा आखाइ़हेफाजाबगिरि, हेफाजाब होग्रा, आगदानि आखाइmain helper in work, ardent supporter, real helper, true follower, intimate colleague

 • आगदाममोजां देहानि, देहा मोजां गोनांhaving sound health, having good physical structure

 • आगदाम मुगदाममर्दा सर्दा,बोलोगोरा, गोगोम गोराstrong and stout

 • आगदारख', खर' गेदेर, गाहाइ,दैदेनग्राhead, chief, leader

 • आगदारिलामा दिन्थिग्रा, सिगाङाव थाग्राpioneer, leading, forward, frontal,going ahead, advanced

 • आगदाल बुगदालआगसि आगदा, आवथालि फावथालिon all sides, right and left, surrounding

 • आगनाहारसिंalone

 • आगनिसासेल', हारसिं, मोनसेल',गंसेल',गांसेल'only one, sole

 • आगन्दाइआंगोरमोन्दा, आगु-माराjack-o-lantern, will-o-the-wisp

 • आगन्दाइजिब- जुनारफोरनि दानसनाय आथिं,आखाइ,गांखंफोरcut off legs of an animal, bird etc.

 • आगन्दाइथालिर बिदांनि देन्थाthe stem of banana fruits

 • आगन्दाइदैबथिंग्राpioneer

 • आगं फासंगोनो गोथो,उन सिगांhesitating, being forward and backward

 • आगबहरागोथौdeep

 • आगबान्दालोरगि हमग्रा, दिङा गुदियाव थानानै सालायग्राa person who steers boat with an oar

 • आगबारानिआवगायलांनानै लामा ससेनिफ्राय बरायना लाबोनायadvance greeting, reception given to a bride or bridegroom or respectable person from an appointed place

 • आगबारायदावगा, दावखो, सिगां जाto go forward, to advance, to go ahead

 • आगबोइसांसां,ननि मोखांथिंजाइनि बैसांthe frontal platform of a house

 • आग'बोदआखाइनिफ्राय गलांto slip from hand

 • आगरसिआव एरखांनाय महर(बिबारफोर)a design on cloth

 • आगरमुंसे बिफांwood tree

 • आगर सिथाफिसा फिसा बिबार गोनां सोमखोरहां बेन्‍दों बायदि मुंसे बिफां ( बेनि आथाया मोदोमाव नांब्ला गाराय जायो)a small creeperlike plant used as a herbal medicine

 • आगलगुवार, ब्लां, ब्लां-ब्लांbroad, spacious, extensive, wide

 • आगला / आग्लासिगाङाव,गोदोformerly, previously, before, in ancient time

 • आगलां / आग्लांबोरायबाय,राग,रागाanger, wrath, rage

 • आगलाय / आग्लायथोनायनि उनाव बारा जा, थोनायनि उनावबो थालांto remain surplus, to remain something

 • आगलाय बागलायएग्रे बेग्रेin plenty

 • आगलावमालायनि आखाइजों,नांग्लाव, गिदिं गिदा, खेंखा खेंसिindirect,through other

 • आगलोथिबिलाइनि बिजौ(थालिर बिलाइनिthe top portion of a leaf (specially of plantain)

 • आगलिआगजु, आगजौ, बिजौtop or fore-part, (specially of a bamboo tree)

 • आगलेनङाब्ला गारनानै, अनगायैwithout, except

 • आगसाइन्दि एमफौEndi worm,silkworm

 • आगसालिखामसालि, ननि मोखांथिं थानाय बारान्दाverandah, the front plinth of a house

 • आगसिआगदानि उलथाleft,left side, left hand side

 • आगसिमुंसे बिफांa kind of tree,a tree named 'Agsi'

 • आगसियाबोथोरनि सिगाङावनो थायनाय फिथाइ सामथाइ एबा सिगां ओंखारग्रोनाय जिरादearly variety of crops

 • आगसुगाज्रि, नायनो गाज्रिodd-looking, ugly

 • आगसंसिगाङावनो गसंनानै लामा गाथे, बेंस', लामायाव थांस'to prevent one from advancing by standing on the way

 • आगाआथिं गाग्रा जायगा, आथिं होनाय जायगाfootboard (of a horrow)

 • आगाआग्ला,गोदो,सिगांformerly, before, in the past

 • आगाआगिमोगा मोगि, सिगाङावin presence of, face to face

 • आगा गुगुइआथिं देबनाय,आथिं फेद',बेंगुराbow-legged, bent-legged

 • आगादेवाउन सिगां,(माइफोर) अंखारनाय उन सिगांappearing before and later

 • आगामुराआंग्रोमोन्दा,आगोर मोन्दाwill ~o'-the-wisp, ignis fatuus

 • आगानआथिंनि नारसिन्‍नय सिन,आथिंजों गानायनि सिन एबा साब,आथिं थालानि महरa footprint, step

 • आगान गाखोमोरनायखेराइ मोसानायनि मोनसे आयदाa Bodo dance in the Kheray festival

 • आगान गालांआगान दोनलां,नोर्सोन गालां(दोनलां)to idealize,to give ideal character to

 • आगान थालांमुं थालांto be famous

 • आगाफांआफां, गाहायनि बाहागोdownside

 • आगायाजाम्बाsimpleton,stupid person

 • आगारआनजोर, आगोर, गनाय,आज्रायनायperiod, leisure, rest time,spare time

 • आगारगार,नागार,हगार,थांनो हो,बाद होto leave off, to give up, to release, to let go

 • आगालआगोलाव, सिगाङावformerly, previously

 • आगाल दिङादिङा एबा नावनि सिगां थिखिनि एबा खर'the stern of a boat

 • आगाल बान्दादैदेनग्रा, बेंग्रा,सालायगिरि,मोदाइ थान्दैguardian, guide,leader, guardian angel

 • आगालाजोबोर दाहार गोनां नाथाय थौले दैshallow part of river having strong currents

 • आगस'बेंस', आवग्रिto prevent one from advancing by standing on the way, to block one's movement

 • आगाससिगां मोनथिया हसियाwithout previous knowledge, not knowing before

 • आगासिदाखालि, मियानि सिगांthe day before yesterday

 • आगोसिगां, सिगाङाब, आगोल,आगोलावbefore, formerly, previously

 • आगोमोखां, मोखाङावin front of

 • आगोबिजौ, आगजु, आग्लिthe extremity of anything, tip

 • आगो थिसनदुब्लिनिफ्राय मोनजेन्‍नाय माइनि बिदांखौ हानाने लाबोजेन, दुब्लिनिफ्राय माइनाव लाबो (सिग्गां गोथारै दुगैनानै फोथाराव ओंखारजेन्‍नाय माइबिदांखौ हानानै गोथार लाइजौ लाइजों फान्‍नानै खर'आव रुजुन्‍ना लाबो आरो बेखौ माइ बाख्रि सिंनि सा सानजा खनायाव खास्थाबना दोन)to carry the sacred lump of the ear of paddy first appeared in one’s field to the granary. The lump of the ear of paddy is wrapped up by a banana leaf keeping on its front side. Then this is taken on the head by the cultivator te the granary with a view to worship with the belief that the goddess of wealth is in it. This is performed sacredly according to custom

 • आगो दिसनदुब्लिनिफ्राय मोनजेन्‍नाय माइनि बिदांखौ हानाने लाबोजेन, दुब्लिनिफ्राय माइनाव लाबो (सिग्गां गोथारै दुगैनानै फोथाराव ओंखारजेन्‍नाय माइबिदांखौ हानानै गोथार लाइजौ लाइजों फान्‍नानै खर'आव रुजुन्‍ना लाबो आरो बेखौ माइ बाख्रि सिंनि सा सानजा खनायाव खास्थाबना दोन)to carry the sacred lump of the ear of paddy first appeared in one’s field to the granary. The lump of the ear of paddy is wrapped up by a banana leaf keeping on its front side. Then this is taken on the head by the cultivator te the granary with a view to worship with the belief that the goddess of wealth is in it. This is performed sacredly according to custom

 • आगोनभारतारी बोसोरनि दाइनथि दानthe eighth month of Indian year ‘Agrahayana’ corresponding to the period from mid-November to mid-December

 • आगोन सिगोनगाज्रि,मुगैथाव, असिदnasty,filthy,foul,dirty

 • आगोनाआगोन दानाव जोनोम लानाय एबा सोमजिनायborn or produced in the month of ‘Agrahayana’

 • आगोनांनोगोद, बाखि नङैcash transaction as opposed to credit

 • आगोमागाबनि सोमोन्‍दो गोनां;one's own, near and dear

 • आगोथियासिगां, सिगाङाव ओंखारनाय (जिरादफोर)prior to fixed time, early, ahead of the usual period or season

 • आगोन्थिआखल,हुदाcharacter, nature

 • आगोन्दागाज्रि, मुगैथावoffensive,unpleasant

 • आगोन्दिगोबां,बुर्जा,द्लामmore, many, much

 • आगोरराहाmeans, ways

 • आगोरखर', बिजोtop, head

 • आगोर सिथामुंसे रोखोमनि मुलि बिफांmedicinal plant

 • आगोलसिगां, आग्लाbefore, previous

 • आगिनिअरfire

 • आगिनि खनामोनजि दिगनि मोनसे दिग, खोला-सोनाबनि दिगsouth-west

 • आगियाबिसार, बर' राजाफोरनि आमोलाव राइजोनि बिसार खुंनाय आयदाa civil judgement in the regime of the Bodo kings

 • आगिरिआखाइगोजा, खालि आखाइempty-handed

 • आगुसिगां, आगोल, आग्ला, गोदोbefore, previous, former

 • आगुहान्थु,आन्थुknee

 • आगुइदबनाय आथिं गोनां, बेंगुराbow-legged, having deformed legs

 • आगुंमानसिनि मोदोमाव थानाय गान्थिjoint in a human body,the limb between two joints

 • आगुन्दि बिगुन्दिमोदोमाव एबा गोसोआव नांजासे खालौ बिलौin an abusive manner

 • आगुमुवागोसो गोथारै खुलुमनायdeep salutation

 • आगुरसासैमा फिसा गोरलैa pup,a young dog

 • आगुवादैदेनगिरि, सालायगिरिleader, guardian, manager, head of a household

 • आगुवानसिगाङाव थाबायनाय,सिगां जानायgoing before, advancing

 • आगुवानिसोरखौबा सिगां लोगो हमनो थोनहरजानाय मानसि एबा थान्दैperson sent in advance to meet another, fore-runner, advance messenger

 • आगैगावनिख्रुइ दुइसिनखौ अन्‍नानै लिंनाय एबा गाबज्रिनाय सोदोबa word of endearment for younger brother or sister

 • आग्रंआगानfootprint

 • आग्रामुंसे हाग्राफां (बे हाग्रा गेजेराव हाबनानै बोरमा, मोसौ एबा मैसोया गांसो जाहैब्ला बेनि सुमु गोनां रानाय फिथाइआ दारि एबा- लानजाइयाव नांस्थाबो, गथ'गथाइफोर एदावलायना रंजालायब्ला फिथाइ खर'आव होलायो)a kind of shrub and its fruits

 • आग्राxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 • आग्रांखेराइआव फुजिजाग्रा (गराइ गाखोग्रा) मासे मोदाइa god worshiped in ’Kheray’ festival of the Bodos

 • आग्रांआरिगराइ गाखोनानै दावहा नांग्रा (बीर जोहोलाउ)cavalry,one who fights riding on horse, a martial race

 • आग्रां बाग्रांहिबि जिबि,बेले बेजे,अग्रं बग्रं,ओंथि गैयिhaving no meaning or discipline in speaking

 • आग्रां बारस'बारस'नानै सिगां सिगां मावनाय, फार्सेथिंनिफ्राय मावलाङाबालानो गेजेर गेजेर गरलांनाने खामानि मावनाय, गोरों दिन्थिनो थिफुद्लायै मावनाय दांनायunsystematic, not methodical, disorderly, haphazard

 • आग्रोंजाम्बा, आदुवाfoolish,silly, stupid, block-headed

 • आग्रोनअनजालु, जोबोद अनजानायpet, much fondled or caressed

 • आग्रोबआखल-दाउल, आदब-खायदा,आव फावetiquette, good manner

 • आग्रोमआथिंनि गान्थि आरो आफा बाहागो, आग्रेंfoot

 • आग्रुबिखान्थि, आदब- खायदा, गुमुरmethod, tactics, significance, policy,technique

 • आग्रे बाग्रेबुरजा,आग्लायजासे,आग्लाय बिग्लायplentiful,abundant, excessive

 • आजइबोलो गैयि, थे गैयि, हामख्रेंweak, dispirited

 • आजंआलाइ जाम्बी, जेबो रोङिstupid, unwise, blockheaded, fool

 • आजंबाथ्रासल', सल'बाथा,खारिमिनa fable, a moral tale, a story

 • आजबगिथाव, सोमोनांथावwonderful,strange

 • आजरादाबो, बे समसिमबो,दिनैसिमबो, दासिमबोyet,uptil now, in this moment also, on this day also

 • आजाजोनोम जायैunborn

 • आजा आजासिगां सिगां,लिंजायाब्लाबो एबा थिनजायाब्लाबोwithout being asked

 • आजा आजारां खावरिनि अनगायै गुबुन जिराद एबा मुवाkind as opposed to cash

 • आजांआगै (बिफं, फंबाय), आंनि फंबाय, आंनि बिफं, बिफं एबा फंबायखौ लिंनाय रावmy younger brother,younger brother as he is addressed

 • आजांगारxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 • आजांगागोसो थोनाय सेंग्राa youth of one's love, sweetheart

 • आजां गाजांगिथाव बाथाव,गिख्रांथावterrible

 • आजां फाजांआजा आजा ,लिंजायाबालानो,जासियाबालानोwithout being wanted, without being invited or offered

 • आजागमजुरि, सानसेनि खामायनाय,सानसेनि आर्जिनायwage, daily wage,labour charge

 • आजाथओजोर, गनायैobjection,reaction

 • आजाथिबादा गोनां, हेंथा गोनांdisputed

 • आजादउदां, मालाइनि सिङाव नङैindependent, not depending on others

 • आजाननामाज फरायनो एबा (आल्लाखौ) आरज गाबज्रिनो बयखौबो हांख्रायहरनाय राब (मुसलमान फोरनि)a call of the Muhammedans for prayer

 • आजामसियायto yawn,to open the mouth wide

 • आजायगियान हो, बुजायto advise, to counsel

 • आजायजागि, गथ' जोनोम हो, फिसा जागिto create or give birth to a child or issue

 • आजायगिरिजोनोमगिरि, जोनोम होग्राcreator

 • आजावनाजाव, गनायto accept

 • आजावलिxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 • आजावथिxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 • आजोखागुरैsoft

 • आजोदआइजें-आइला, हाथियारtool, weapon

 • आजिमाउजिcat

 • आजिंसास्थोर गोरों दौरिlearned priest

 • आजिखारिआजार एबा आवजार बिफांa kind of tree

 • आजिगारआलाइ सिलाइ,नेवसिजानाय,अन्‍नाय मोनैneglected,uncared for, deprived of

 • आजिजिगाखुरुनि मुलि महरे बाहाय जाग्रा मुंसे फिसा बिफांa small medicinal plant for ringworm

 • आजिजिगा गेलेनायगथ'फोरनि रोखोमसे गेलेनाय, आखाइजों आखाइ गेलेनायa game of children

 • आजिनगमथाreserved

 • आजिनाइआजनाइ, मेगन बिलाइयाव जाग्रा रोखोमसे फिसा फिथरa sty on the eyelid

 • आजियागोसो थोनायनि मेथाइa love song

 • आजिराआजार, लोमजानाय, मोदोम हायि जानायsickness,illness

 • आजुरामुजिरा ,खामानि माबनायनि जुनै होनाय रांwage

 • आजुलिआखाइ थाइनैखो जयै खबजबहां खालामनायाव जानाय थखरa cavity formed by joining the palms of the hands

 • आजुलुहारा सिङाव थानाय मेलेमmarrow, a fatty matter in bones

 • आजुलुबेसादनि सिंनि मादा बहागोthe pith, a corn or inner part-of anything, the kernel of fruit

 • आजेगाज्रिखो गथ'फोर बुंग्रा सोदोबchild's word for bad

 • आजेंआइजें, मालमाथा, जिरादingredient,a component part of material

 • आजेंगाहाइ, गुबै, गेदेमाchief,main, leader

 • आजेबगिसिबfan

 • आजेबाजेबेसन गैयि,नंजाबाजाnonsense, worthless,meaningless

 • आजेमालादैफुंखा, ओंखारनाय दैspring of water

 • आजौआबौनि सिगां फिरिgreat grandfather

 • आजौसरा सनस्रायै बर' हिन्जावफोर सोमोनांब्ला बाहायनाय सोदोफa word generally used by Bodo womenfolk to express surprise, wonder. etc.

 • आजौ-आजैआबौ आबैनि सिगांफिरिforefathers

 • आज्नाइxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 • आज्राबोराबनायजों आखाइ आथिं सोमावनानै बाथ्राखौ गनायै एबा साबजायै सान्‍नाय दिन्थिनायexpression of dissatisfaction by moving hands and legs abruptly

 • आज्रायखालि खालायto replace, to vacate

 • आज्लाजेबो रोङै,जाम्बाignorant

 • आज्लंआथिंनि आसिबिमा सायाव दब होनानै गसंto stand on the toe

 • आथ'अन्‍नायनि रावexpression of love and compassion

 • आथखजोबथेनाय,बेंथेनाय,दुमथेनायdetention, confinement

 • आथख थखामुलि महरै बाहायग्रा फांसे बिफांa plant used as a herbal medicine

 • आथखायबेंथे,हमथाto detain, to confine, to arrest

 • आथखालआन्दाज,सानखांनायguess, thinking

 • आथखासाहरखाबabruptly,suddenly

 • आथखिथाबथा, हमजा,बेंथेजाto be detained,to be blocked up, to be obstructed

 • आथगथोयि, बाङाइ, इसेshort,insufficient

 • आथगआथग नाथगscarcity,insufficiency

 • आथदजोबोर फिसाद्राइ मुवाvery small particle

 • आथनाइफानसो,बेद्लाwater leech

 • आथबजमा,जdeposit

 • आथमफिसाख' एबा बिसाख'womb

 • आथरमोदोमनाय रोखोमसे थाव,एसेन्सscent, essence

 • आथ'राइआथिंनि आदैthe calf of the leg

 • आथलायजर खालाम, मावथार होto force to do a thing,to compel

 • आथ'लारिआमलाइ आरो बिनि फिथाइa kind of tree and its fruit,phyllanthus emblica

 • आथंहिन्जावफोरनि आथोन, सिफाfemale organ, vagina

 • आथंग'गार' हाजो, मैमनसिं जिलाआव थानाय बर'नि मोनसे हारिa tribal people of Garo hills and Mymonsing districts akin to the Bodo race

 • आथासिथाबग्रा बेसादsticky substance, an adhesive, paste, gum

 • आथागम आरो गेहुनि गुन्दैwheat and its flour

 • आथाइथाइलिर फिथाइ गोरलैनि खिथौlower end of a younger banana

 • आथाब बिथाबअन्‍नाय एबा सिबिनाय गोसोजों मा होगोन मा दोनगोन,खाराव मारावwith great respect and love, most anxiously

 • आथानिअनजायै, सन्मान गैयै,आदर गैयैneglected, uncared for

 • आथानिखैफोद, जायगा मोनैdanger

 • आथानि आबानिआफोद खैफोदdanger and difficulties

 • आथामथथलाcraw

 • आथामबेलासेevening

 • आथामफांअलंबार,मोनाबिलिनि गेदेर हाथरखिevening star

 • आथामबाइरागेजेरनिmiddle

 • आथामागोनो-गोथो, फोथायसहायै बाथ्राdoubt, suspicion

 • आथायबानायto make

 • आथारबुरजा,गोबां,द्लामmany,plentiful

 • आथालनसिंनि गोजौ थाखो, सौथिनि सायाव औवानि सिथा बनानै बोनायनाय बैसांa ceiling, a platform of bamboo or plank constructed upon the beams of a house

 • आथालदोलो, हान्‍जा, फालोbatch, group

 • आथ्था सेगुंजायख्लंrainbow

 • आथावनिसुनो हायै,सुनो हाथावै गोथौto deep to be measured,unfathomable

 • आथोनजो एबा जोला फोरमायग्रा मोदोमनि आंगोthe genital part of a being

 • आथोनहौवा-हिन्जाव, जो-जोला,बुन्दा-बुन्दी फोरमायग्रा सोदोबgrammatical classification of sexes, gender

 • आथोनज्लाउनाफांसाeunuch

 • आथोरदुखुआव गोलैनाय, खैफोदाव गोलैनाय, नोरजियाdistressed,endangered, afflicted

 • आथोरबोरायद्राय, आलोरvery old, unsteady for old age

 • आथिफिसा फिसा गोलउ जिराद बायदिसिनाखौ ज बुथुमना गोरायै खास्थाबनाय मुथि एबा मुथा,गाइना,बजाbundle, a collection of things fastened together tightly

 • आथिखालदासान्दि, दा बोथोरthe present, current time

 • आथिंजीब जुनारनि, मानिस आरिनि थाबायग्रा आंगो, गसंना थाग्रा आंगोleg

 • आथिं गान्थिआग्रोम आरो आथिंनि जराankle

 • आथिं गाबथागोरा गसंto take a firm stand

 • आथिं गाबदाबदाफ्ला आथिं थानायhaving flat feet

 • आथिं गोलाउजेरावबो थाद'यै, थाबायसुला,लुंसुंrestless

 • आथिं दिखांना थाथांनो थियारि थाto be ready to go

 • आथिं मुसुरआथिं फोलाउto stretch one’s feet

 • आथिं स्रिंमालायनि उन्दैunder somebody, dependant

 • आथिं हममान हो,खावलायto respect, to request

 • आथि-गियाथिखुरमा,जाहागि, बंसrelatives,cousin

 • आथिद बैरागिसंसारनि बागै गोसो गैयै जानानै दाब दाब जायगायाव इसोरनि गुन रोजाबबायनानै गिदिंबायग्रा सादु मानसिa wandering mendicant, an ascetic

 • आथिमंगल सिफायनायहाबानि दाइन सानाव हौवा गोदान हिन्जाव गोदाननि बिमा बिफानि नआव सिगां नुजाहैनायthe first visit of the newly married bridegroom and bride to the home of the bride’s parents on the 8th day of their marriage

 • आथियारान्दि हिन्जावwidow

 • आथियाहा एबा बाला गोग्लैनानै ओरैनो गोजौ जानाय खोन्दोसे जायगा, गोजौयै थिखांनाय एबा खोनाय गेदेर-गोलाउ बिथा एबा बिदाबa natural or artifical embankment

 • आथियाथाइलिर आथिया, भीम थाइलिरa species of plaintain

 • आथिरथिर नङै, थाबायदिंबायग्रा,दालानि बैग्रिunsteady, irresolute

 • आथिलाराफोद, मोदोम गोरा,बानगोनांhard, physically strong and stout

 • आथिसारिथैजों खिनाइ रोखोमसे बेरामdysentry, looseness of bowels

 • आथुजुथा, जन्थाshoe

 • आथुखरिहाथर्खिstar

 • आथुममोजोम,मुथाa handful

 • आथुरगिबिर, हांमोनि जानाय,आगोर गोमानायhasty,distressed,confused

 • आथुर जाहांखुर जा, खाबदाब जाto be enthusiastic

 • आथुर बिथुरजोबोर हांखुर जानायvery much entusiasm

 • आथेंxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 • आथेखथेखा गैयि, मोननो गैयैscarce, rare

 • आथेगआथिं आदैनि बिखुंthe bony part of the calf of leg

 • आथैआदा इनसिसो गोलाउ मुंसे थै सोबग्रा एमफौa bloodsucking insect which is 1/2 inch in length

 • आदखाफालिखाफाल फार्सेल' सानाय बेरामpartial headache,hemicrania

 • आद'गुदिगुदि बाथ्रा खोथा,बिजिरथि,फारियै बुंफोरनायdetailed description

 • आदजानायगोरोबनायrelevance in thought and action

 • आददाथाग्रा थिलि एबा जायगा, सानथ्रि एबा जाहाजफोरखौ दोन्‍नाय जायगाcantonment

 • आदबनेम खान्थि, फाव, आयदा,खायदाmethod, system

 • आदमबाइबेलनि बादिब्ला इसोरा सोरजिजेन्‍नाय सेथि मानसि (हौवा)Adam

 • आदर / आदोरअननाय,जोथोनaffection, care

 • आदलेङागोदाउ सोराउ,थिखना गैयैhomeless

 • आदागावनि बिदा, बिमा बिफानि गथ' गथायफ्रा गावसोरनि हौवासा देरसिनखौ लिंनाय सोमोन्दो, बिदानि समब्रा-समब्रि मानसिफोरखौ लिंनाय सोमोन्दोan address to one's elder brother and his equals

 • आदाखावसेhalf

 • आदांजाम्बा, बावदाidiot,foolish

 • आदागादालेहेम, मोदोम गिलिर, खामानि मावनो बाग्राslow,lethargic

 • आदागोममोदोम गोनां,गुफुंfat

 • आदाङादाङै,बाहायैunused,untouched

 • आदानिबाहायद्लानायmisused

 • आदामगादाम, गाखोनो थाखाय बिफांनि मोदोमाव खिला, गाजोलफोर दोनायbamboo or nail pegged to a tree and used as a ladder

 • आदायलाजोबनाय, बुथुमनायcollection, realization

 • आदारजाग्रा मुवा, खाजा, जिबि जुनारफोरनि जाग्रा मुवा, बोरसियाव सुना होनाय खाजाfood, fodder, bait used in fishing hooks

 • आदार'खानाख्रेब सुख्रेब,जबरदस्ति खालामनाय, लूबैनाय एबा गोसोनि बेरेखायै मावहोनायforced, compelled,done under compulsion

 • आदार'खा दैखारनायनाख्रेब नुख्रेब जरजुलुम हमना लांनाइkidnap

 • आदालतबिजिरसालि, कोर्ट,दाराख'a court of justic, law court

 • आदालुबिफां लाइफांनि गेदेर आलु एबा बेदरthe thick roots, tubers of plants

 • आदासारामावनो आद्रा दोन्‍नायhalf-done

 • आदासारिमोदावखा उन्दुनाय,आदा सिरिमोन्‍नायhalf-awakened

 • आदोलअनजाग्रा, अनसायग्रा,अन्‍नाय,अनसायनायdarling, beloved

 • आदिगुदि, गिबि, जागायजेन्‍नाय;origin, source

 • आदिमालायनि हायाव आबाद मावनानै एबा जिब-जुनार फिसिनानै मोननायखौ समानै राननायनि नेमthe system of contract of land or livestock on condition of dividing the production equally

 • आदियारिआदि लानायlease on half share term

 • आदि गुदिगाहाइ रोदा,गुदि रादायmain root, main source

 • आदि गुरुगुदि गुरु, आहाम गुरू,गुदि लामा दिन्थिग्रा, सिउ बोरायthe first preceptor, Shiva

 • आदिदिगादादिगदिगा, मुलि महरै बाहायजानाय मूंसे फिसा बिफां गाइज्राबa small wild plant used as medicine

 • आदिबासी / आदिमहारिगिबि फोलेरनि मानसि एबा हारि, गिबि हारिaborigines, first dweller

 • आदिलबिगुल, रोन बेहेरिbugle

 • आदुंगारीराग'नाय सिख्ला, हाबा जायै सिख्ला गोराaged unmarried girl

 • आदुमब्राआवा दुम्ब्रु, दुमब्रु खाउसाa tree of the fig class, ficus

 • आदुवाजाम्बा, मुर्खfool,stupid

 • आदैआफानि उन्दै,दादैuncle

 • आदैआदैनि मैखुन ,जाफाथि,फानथे,साफथाइcalf of the leg,hinder part of the leg

 • आदैगोरानगोजान लामा थाबायनो हायैunable to go further

 • आद्रिआदानि, आलायसिलायspoiled

 • आन'फिसा ,गथ'child

 • आन'गोनांमोदोमाव गोनां,उदैयाव फिसा गोनां,मोदोम बाहरि(भारी)pregnant

 • आनजाजो जोला लोगो ला,आथोन जरा नांto have sex, to copulate

 • आनजाइहिन्जाव, जो, बुन्दी आरिफोर फिसा जानायनि आन्थोरthe successive period of giving birth from one child to the next

 • आनजादबद मोन्‍नाय, गम मोन्‍नायfeeling, sensation

 • आनजायउनाव उजिनायthe following, next

 • आनजावनाजाव, ला, मानिना लाto take, to accept

 • आनजासिजासियाबालानो, आजा आजाwithout being asked

 • आनज्लामेगनजों नूयै, खोमसि, खोमसि दरसिnot distinct,dark

 • आनजोरआजोन, खामायनि गेजेर गेजेर सम,आवसारleisure, offtime

 • आनजिरजाफुंनायfulfilled,successful

 • आनज्रेददाख, आजरि मारि,बोथ्रोदto pull with a jerk

 • आनज्लिदस्रां नङै,आनद्ला,खुवामि,मोजाइindistinct, blurred,vague

 • आनज्लेदस्रां नङै,आनद्ला,खुवामि,मोजाइindistinct, blurred,vague

 • आनथोरफारिcourse

 • आनथोर गैयि बानथोर गैयिलाबलाब साबसाब,सिमा गैयै,हिसाब गैयैunthrifty, unlimited

 • आनथोर लामावनो फारि लाto take a course

 • आनथोरसेनांगोलजों एवनाय सिननि गेजेर जायगाthe space within the furrowed land

 • आनथोरसिगेजेर जायगाmiddle place

 • आनथोरस्मायस्रां स्रां लिगनि,समान आनथोरनिparallel

 • आनथेंमोदोम गैयै, रानदोंlean and thin

 • आनदंजोर, थिखि, बारा दिनसिम मोजाङै थाto last for a long period

 • आनदनगारगरथि गरथि बाहाय,हिसाबै बाहायto spend frugally or economically

 • आनदिमोदोमनि दै, थैblood

 • आनदुनसा साज्रां, गोदाव सोराव,आनद्ला खानाwithout proper knowledge

 • आनदुलआन्दा, आराल, फांथेनाय,आवदालhidden from sight,obstructed

 • आनदेनथाखोमानाय, थाखोमाग्रा,नुजायिhidden, concealed

 • आनद्राखोमसिहांsomewhat dark

 • आनद्रोयैनुहां नुवाहांङैinvisibly

 • आनद्लामोनद्ला, नुसारै, मोजाङै नूयैindistinct, not clear

 • आनद्लायआन्दो खालाय,नुहुरै खालामto put screen, to hide

 • आन्दामोनद्ला, नुसारै, मोजाङै नूयैindistinct, not clear

 • आन्दाजसानग्रोमनायperception

 • आन्दायआउल नां, थार लामाखौ सिनायनो हायै जाto lose one's direction, to be perplexed

 • आन्दाहारादिग गोमानाय, दिग मिथियैmissing direction

 • आन्दाहारायदिग गोमा,राहा गोमाto be unable to find one's direction, to be without ways and means

 • आन्दोसाग्लोबजानाय,नुसयि,आरालplaced behind a screen, hidden

 • आन्दुवाबिमानि आहार मोनजायैनि जानाय मुंसे बेरामa disease caused by the shortage of mother’s milk

 • आनफानसियाय नायाव आथिं आखाइ फोलावto stretch the hands and legs for yawning

 • आनफोददिङा एबा नाव बेलथायनाय बादियै बेलथायto capsize as a boat

 • आनबादिबादि नांग्रा गैयै,बादाइलायग्रा गैयैundisputed,uncontested

 • आनमिरंहारामा,सिनस्रिbackbone, the spinal column

 • आनलादिग मिथियैwithout direction

 • आनलिदफैलाव, बिरादvast, extensive

 • आनलेदस्रां नङै,मोजाइ,खुवामिblurred, indistinct, vague

 • आनसागथ'-गथायchildren, boy and girl

 • आनसारोखोमसे सनदेरग्रा बिगुरनि बेरामa contagious skin desease

 • आनसाखनैथि गैयै, बयनिबो सिगांसिनwithout a second, unparalleld

 • आनसाद्रांआजां गाजां, जाफेरैextraordinary, unparalleled

 • आनसालिदखना रूबै, आनसोलedge of a cloth, fringe of an woman's wearing cloth

 • आनसावनिहाउस, मोदोम दुंखांनायardour, enthusiasm

 • आनसोलसिरुबैfringe of cloth

 • आनांगागोजोनग्लाय, रंजानाय गोनां,सुखु सान्थि गोनांpeaceful,delightful

 • आनाखान्थिइनाय,खान्थि गैयैillegal, unlawful

 • आनाखाबारिदरमहा गैयि,खामानि मावनानैबो रां-खावरि एबा थाखा-फैसा लायि, आनाखावरिhonorary

 • आनागुनागुनुग मानागby way of rumour

 • आनाजाजायै, जाथारैunhappened, unoccurred

 • आनाजो / आनाजोरबाङाइ,नाउमान,इसेल',जब जबsmall in quantity,slight

 • आनान गसाइइसोर,अबंलाउरि,सोरजिगिरिbenign lord god

 • आनानै बिनानैआलो गोजोनै,आलो आलायैhappily,peacefully

 • आनाफारिरावनिबो फारसे लोगो लायै,गेजेरनिimpartial

 • आनाबानागोदाउ सोराउ, नेर्सोन गैयि, थांखि गैयिaimless, undecided,targetless

 • आनारसथिया खान्थाल, रायमुलि,लायामरिpineapple

 • आनाराङिxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 • आनारिमावरिया खावरिया, आलाइ सिलाइneglected, uncared for

 • आनारिहाबा उदायै, खामाय रोङैinefficient

 • आनालिजैरै मेरैनो गोलैना थानाय,थाद्लायनाय,आथानिwandering about,remaining anywhere

 • आनालेवागोदाव सोराव, आलाय सिलायfallen in wretched condition,uncared for

 • आनावबिनानावखो लिंनाय सोमोन्दो,आंनि बिनानावthe word used for addressing as “my sister”

 • आनावरिथांखि गैयि, नेर्सोन गैयिaimless

 • आनिमोस्रोमant

 • आनिथानिगोदाव सोरावdistressed, helpless

 • आनुखामिथिजायै, सोमो नांथावunknown, wonderful

 • आनुजियाडिमासा राजानि फिसा खांग्रा बाग्रा बखालीmidwife, hereditary ‘aya’ of Dimasa kings

 • आनुथासिगाङाव जायै, रूजुजायै,मोननो थाङैrare, unusual, uncommon

 • आनुमाखांग्रा बिमा, मालायनि गथ'नो गावनि आहार दौग्रा आया एबा बखाली,बखाली बिमाfoster-mother, wet-nurse

 • आनेमान, सिबिनायrespect

 • आनैबिफानि बिब', बिनानाव, बिमानि बिफा फंबायफोरनि हिन्जावफोरखौ सोमोन्दो लानाय सोदोबaunt, sister of father, wife of mother's brother as she is addressed

 • आफंफेन्दाthigh

 • आफगामारदा-सारदाstrong and stout

 • आफथंआथिंआव गानग्रा बिगुर आरिनि फैथाslipper, chappal

 • आफथनखोरोमwooden sandal

 • आफनाआखान्थिarm

 • आफनाखंआखाइ आरो फाफलि लोगो नांनाय जायगा;armpit

 • आफासोसउसु-गुदु, दुखु,गोजोनग्लाय गैयिrepentance,regret,dissatisfaction

 • आफाआंनि आफाmy father

 • आफाआथिंनि थाला, आफानि थाफाsole of foot

 • आफांगोदाव सोरावaimless unsettled

 • आफांएम एबा बिसनानि आथिं थिंजायनि बाहागो, दैमा-दैसानि गाहाय बाहागोthe end of a bed to which legs are stretched, the lower portion of a river

 • आफाइबिसालि बेरामa kind of disease causing severe pain

 • आफाखि लाबोर लानाय,खर' गंग्लायनायto pay much respect, to give utmost importance to a person or society

 • आफाखंआफाखरarmpit

 • आफागफेन्दालिthe hipjoint,the part between the belly and the thigh

 • आफादजथुम, गथुम,सभा,हानजाassociation, union, club

 • आफादगिरिआफादनि बिगोमा,समिति एबा संघनि गिरिthe president or chairman of a committee, society,sangha or institution

 • आफा दाउदैआफानि उन बाहागोनि दाउदै बादि मोदोम, आथिंनि गुदिheel

 • आफाबएमाव, जौ बानायग्रा मुलिa cake made of powdered rice, leaves of certain herbs and trees used for brewing wine

 • आफायआजौ-आजैफोरनिफ्राय सोलिबोनाय एबा मोनबोनायinherited by one from forefathers, ancestral

 • आफाय उफायमोनसे नङा मोनसे राहायै,ओरै नङा ओरैby some means or other, somehow or other

 • आफारजथुम, गथुम,सभा,हानजाassociation, union, club

 • आफारोजाथाबायनो गोराexpert in walking

 • आफालफैलाव जायगा, आबाद मावनो हानाय जायगाoutlying place

 • आफालाहागाथारै अखाceaseless rain

 • आफालैगोलावै, गोजोनै, फारागैlengthwise, distantly, apart from

 • आफासअन्‍नाय, मोजां बरादfavour, good fortune

 • आफासुआथिंfeet

 • आफोंफेन्दा, आवामthigh,lap

 • आफोदखैफोद,निदानdisaster,misfortune

 • आफोरआंखालscarcity

 • आफोरगिमोनफ्लायै, मोन्‍नो गोब्राबscarce,rare

 • आफोलावआबजाफोर हमहरनो आखाइ फोलावto stretch out the hands to catch something

 • आफिबिहामजोखौ लिंनाय सोमोन्‍दोdaughter-in-law

 • आफिंआफु होन्‍नाय मुंसे बिफांनि आथानिफ्राय दिहुन्‍नाय जिरादopium

 • आफुदखोनाफा माफा, बुंखारैnot clearly expressed, murmuring

 • आफेहाथरखिstar

 • आफेसंग्राइ,औवानि दालाbamboo tray

 • आफेदसहाय खालामग्रा, हेफाजाब होग्राassistant,helper

 • आफेदसिख्रि-सिख्लाnymph

 • आफेरखायदा,खाबुchance

 • आफ्राबिनि उनावthen,after that

 • आफ्रिसांग्रां, मोदोम रेजें, फ्राथactive, skilful

 • आफ्रिआगान ,आगान सुरनायfootprint, footstep

 • आफ्रुंज्लाबिसिनि फंबाय,बिबोनांbrother-in-law

 • आफ्लादाहार गोसा दैtorrential water

 • आबखराखिजानाय लोंनायनि बन्दबस्त गैयाजासेwithout provision of food or ration (to labour,worker)

 • आब'बिब'खौ लिंनाय सोमोन्दोelder sister and her equals in relation

 • आबग'खैफोदनिफ्राय बारग'to be free from danger

 • आबगाफिसा बाथ्राखौनो गेदेर एबा बारा खालामनाय, बाराद्रायै साजायना बुंनायexaggerated, fabricated

 • आबगारिजौ गोरानdistilled liquor

 • आबजामाबाफोरsome indefinite things

 • आबजा उबजालोगोआव थाफानाय बायदिसिना मुवाauxilary materials

 • आबजेबेजे गोनां, जेथो गोनांfibrous, complicated

 • आबथासिंखावै दानस'यै बाहागोwhole,undivided

 • आबदालजोथोन लानाय, फिसिनायthe act of tendering or looking after

 • आबलाखुंगुरगार्जानि मासे मोदाइa god of 'Garja worship’

 • आबलांगाजाम्बा, जबलंगाstupid, silly

 • आबसाखुरमा,लोगोrelative,fellow

 • आबसामानिलायनाय, बेरेखा फोजोबनानै गोरोबज्लायनायcompromise,reconciliation

 • आबसामोदाइ बावनाय, आबसोग होनायoffering to gods for their satisfaction

 • आबसानसमानplain

 • आबसोगफुजाआव मोदाइनो बाउनो एबा हुमाव होनो बानायनाय बेसाद, फोरसादfood for offering to a deity, ambrosia

 • आबसुनाइनो गाज्रिugly, odd-looking

 • आबांसिमा गैये, जोबनो गैयेboundless, limitless

 • आबाइखेरखानि, गाहायथिंनि आखाइthe hand below the elbow, the lower arm

 • आबाइ खर'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 • आबाइलुआखाइ गान्थि, आखाइनि जराwrist of the hand

 • आबादखेति, खेति मावनायcultivation

 • आबादजोथोन लानायnursing

 • आबादनाजानायeffort

 • आबादारिआबाद मावग्रा, खेति मावग्राcultivator, one who cultivates

 • आबादिआबाद गोनां, खेति गोनां,खेति मावनायcultivated, having crops

 • आबानिजेरै मेरे बाहायनाय, गारलाबायनायmisuse

 • आबामेलरायज्लायनाय, बाथ्रा बुंज्लायनायtalk,conversation

 • आबारबानजायनाय, जोथोनreception

 • आबारिदावबायग्रा, गिदिंग्राtraveller, tourist

 • आबारिआलासि सिबिनो गोरों,आखल आखु गोनां(हिन्जाब), गोजोनहोग्राcareful, hospitable

 • आबारि माइसाआरामै जनो हानाय माइसाeasychair

 • आबिरफुजा रंजानाय समाव गेलेग्रा मोनसे रोखोमनि रं एबा गाब गुन्दैa kind of coloured powder to play in Holi festival

 • आबिसागथ' गोरलैbaby, infant

 • आबुहिन्जावफोरनि बिखायाब थानाय गाइखेर ओंखारग्रा गान्थिmammary gland

 • आबुथाइआबु मोदोमthe main breast

 • आबुरफारिdiscipline

 • आबु होनायआबु दान होनाय,गावनि आहारजों खांनाइgiving milk, bringing up by her own milk

 • आबुंथिब थिब बुंनाय बुंफबना थानायfull to the brim, perfect

 • आबुं अन्जिमाफुरा बाहागो रानै अन्जिमाundivided, real number

 • आबुं नांसारनायआबुं गोहोम, गोसोआव फुरा जहाबनाय एबा नांनायoverall impression

 • आब्रुमान,बेसेन,लैजाprestige,modesty

 • आब्रुगसम्मान,गोगानायhonour,glory

 • आबैआइ एबा आफानि बिमा , आबै होनजाथाव सोमोन्दो गोनां आइफोरgrandmother, father's or mother's mother

 • आबै फाथिबयजोंबो आबै लिंजाग्रा बुरै,आबै सोराa common grandmother of the village

 • आबै खर'आथिंनि आसुगुर खनाया सेवख'नानै गोथौ जालांनाय मुंसे बेरामa kind of disease occuring in the nail's corner

 • आबै जांगाऔवाजों हेबनाय मुंसे आगजें,आबाइ दांगाa round basket made of bamboo for washing vegetables

 • आबै जाब्रिमुलिआव गोनां मुंसे बेन्दोंa creeping plant used as medicine

 • आबौआइ एबा आफानि बिफाfather's or mother's father, grandfather

 • आब्रेसर गैयिनि थाखाय मावफुंनो हायैनि दद्र जाto retreat for not being accustomed

 • आमगिजाहाथावथारैimpossible

 • आमथादाखा, आथा गोनां,सिथाबनाय सेमथाthick, dense

 • आमथाइबिफां गाखोब्ला बिफाङाव दानख'लांनाय खबstep cut on a tree to climb it

 • आमथिहिन्जावफोरनि दानसेआरि सि सुनायmonthly menstruation

 • आमथि सुवाबुहुम बिमानि गुमुर अंगनिफ्राय थै गनायनि थाखाय गनायनानै फालिनाय सुवासुथि, आसार दानाव फालिनाय धोरोमनि सुवा, गेदेमा मोदाइजोनि कामाख्या मन्दिराव फालिनाय सुवा, बिनि जुनै गेदेर मेलाखुनाय जायो

 • आमथु / आमाइथुआमाइथखल,मि एबा जुनारनि आदारख'stomach of an animal

 • आमबखगय एबा ये बादि फिथाइ सामथाइ एबा मुवाफोरखौ जानायनि उनाव फेनायthe severe intoxication caused when betelnut or other intoxicating things are taken

 • आमबखदंफांनि आसन,खामफ्लाइwooden seat

 • आमब्रिखिनारेंसनथ्रा, नारें खमलाorange

 • आमब्रिफागखिसावनाय बेरामdiarrhoea

 • आमलाइमुंसे बिफां आरो बिनि फिथाइ,फिथाइया मुलिनि गुन गोनांa kind of tree and its fruit, phyllanthus emblica

 • आमलावरिदेवखांख्राइscropion

 • आमलिफागखिसावनाय बेरामdiarrhoea

 • आमसारेगोबां, बुर्जाmany,plenty

 • आमाइआइनि बिफं एबा बिदा;maternal uncle

 • आमाइ थखलदाउमा दाउसा फोरनि बान्दारgizzard

 • आमायआंगाय, अहा, गाज्रि मोनto feel distaste

 • आमायमेगन आरो मोदोम रोमोलानाय मुंसे बेरामjaundice

 • आमाय जुमायगथ'फोरनि मुंसे गेलेनायgame played by children

 • आमावमोखाङाव थै गैयि, फुरगेवpale, whitish

 • आमोथाइआनारस, रायमुलिpine-apple

 • आमोन जिमोनगोसोखौ स्रां मोनैdispirited

 • आमोलराइजो खुंनायनि दिनreigning period

 • आमिंमाउजिcat

 • आमिनहा सुग्रा आरो बिनि हिसाब लाखिग्रा मानसि, मन्दलsurveyor of land,a land recorder, mandal

 • आमिरिहाग्रामा, अरनforest

 • आमिलिगोमोहाबनाय, गल' जानायenchantment

 • आमुमोदाइ बाव,फुजिto worship

 • आमुआथिंनि गान्थि, आग्रोमankle of the feet

 • आमुंमुं गैयैnameless,anonymous

 • आमुखसायाshade

 • आमेनखृस्थान धोरोमारिफोरा आर'जनि उनथाराव बुंदेरनाय मोनसे रावamen

 • आमैरंजा-बाजा, मिनि-खुसिcheerful, delightful

 • आमैमैहाबसोनाय आरो नायगिरनाय गेलेनायthe game of hide and seek

 • आयमुलामफाincome,profit

 • आयंआफानि बिफा आरो बिनि हिन्जाव,आफा एबा आइनि बिब'father's elder brother and his wife, father’s or mother’s elder sister, uncle or aunt

 • आय खाजानाआय खालामनायखाय होनो गोनां खाजानाincome tax

 • आयत दब्लायमुंसे लिग दब्लाय जायनि मोखांजों मोखां आखान्थिफोरा समान समान आनथोरनि आरो खनाफोरा गासैबो खनाथिrectangle

 • आयथाxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 • आयथिफिसाइ गोनां हिन्जावa woman with a living husband

 • आयदाखोन्दो,बालाबpiece,chapter

 • आयदादामनाय देनाय आरो रोजाबनायनि फारि, फावstep in a music or musical instrument

 • आयदा आयदाफारि फारियैserially

 • आयदा खायदाआव-फाव,आदब-खायदाtricks,technique

 • आयदा बेंनायथिंto supervise,to guide

 • आयनामोखां महर नायग्रा, आरसिlooking-glass, mirror

 • आयना बिदाबसि दानायनि मुंसे महुर एबा आगरa type of pattern or design made on cloth

 • आयसानानि गांfin

 • आयां मासिथैनायनि उनाव जिउमाया थाहैनाय जायगा, सोर्गोthe other world, heaven

 • आया सायाखैफोद आफोद,बेमार आजारdanger and difficulties, cares and calamities

 • आयासि / आयास्रिआइजो, मानिनां हिन्जाव मानसिlady

 • आयुआवैlongivity

 • आयुंगिलु-बालु, गिथाव-बाथावdangerous, fearful

 • आयुंमाहाग्रानि मानसि‘ghostly’ man

 • आयुरबेदहिन्दु मुनिफोर दिहुनलांनाय मुलि बिधाthe Hindu system of treatment, Ayurveda

 • आरआन्दो,आरालhidden

 • आरसायाidea

 • आरन्थाइअख्रांनिफ्राय गोलैनाय दै फिथरhail

 • आरंबिथाइconsequence,result

 • आरंगाहाग्रामा, अरनjungle,forest

 • आरज'आरज' फोलेरनि सुबुंफोरAryans

 • आर'जइसोरखौ गाबज्रिनायprayer

 • आरजिखावलायनाय, आर'जrequest,solicitation

 • आरजिआय खालाम, खामाय,सोरजिखांto earn,to produce

 • आरददारमालायनि मुवा फानग्रा एबा मालायनो मुवा बायना होग्रा, दालालmiddleman in business, agent, broker

 • आर'रथमाइ बाख्रियाव थाफाग्रा जाथोसे एम्बु,एम्बु सिथ्रa frog that lives in granary

 • आरनसोने ओंखारनायनि सिगां सोरां,जारां सोरांdawn, twilight

 • आर'नाइगोदो दावहारूफ्रा दावहायाव गानग्रा थाबसि सिa special cloth worn by warriors at war

 • आर'नाइसमाइ,खिराpromise

 • आरफ'सोर्गोनि थान्दैangel

 • आरफ'रादाब लांग्रा थान्दैmessenger

 • आरफुरादाब लांग्रा थान्दैmessenger

 • आरमेदावा बिफांa kind of fig tree bearing small fruits, ficus bengalensis, arto carpus lakoocha

 • आरसिआइनाmirror

 • आरसि थरगाखिरखिनि आइनाglass of window,pane

 • आरसिनमान, नेर्सोन, बिदिन्थिstandard, example

 • आरालथाpot

 • आरादंफां, सोरफोरखौ हाखावनायाव बाहायग्रा हाथाइ गोनां मोनसे आगजें,खरदsaw

 • आराइआखाइनि बिद्दा एवा सोलोंथाइart, handicraft

 • आरांदावहा,रोनbattle, fighting

 • आरांगाथेबिलtable

 • आरांगाआराम एबा सुख होग्रा,मजा होग्राcomfortable

 • आरांगा मासिआराम मासिeasychair

 • आरादबानाय, हेलाlaziness,disinterestedness in work

 • आरामानआखाइयाव थालांनाय रां एबा बिसान एबा बावसिa balance

 • आरायसिमा खालाम,सिमा गाto demarcate, fo fix the boundary

 • आरालआन्दो, थाखोमानायsecret

 • आरालआन्दो जायगाhidden place

 • आरावदावराव, हस्रिखावनायloud noise, scream

 • आरावआरावगोनां, दाबराव गोनांnoisy, screaming

 • आरावैदावरावै,हस्रिखावनानैnoisily, screamingly

 • आराससोरां, जोंथि, लालिlight,glow

 • आरोआरबावand further,connecting words

 • आरोआरोबाव,खेबसेबावagain,in addition to

 • आरोरालांदां,लंथं,उदां,स्रां,खालिempty, hollow, open, nil

 • आरोरालांदां,लंथं,उदां,स्रां,खालिempty, hollow, open, nil

 • आरिबाइसेथ्रा, बायदि बायदिand the like and others, etc. and so forth

 • आरिहाग्रानि मुंसे सैमाwild dog

 • आरिमुंमानि उनाव जनानै हारि, फोलेर,माहारि आरि फोरमायग्रा उन दाजाब एबा उन बासेबa suffix used after nouns to indicate caste, community, race, nation, creed, inhabitant, clan, school of human race, tribe, folk, people etc.

 • आरूगोजावबोनाय मैला, दैजों बोहैबोनाय जें जाबोरफोरrubbish floating along with the current of river

 • आरुंऔवा गोथां एबा गोरलैनि दुरुं(collog), a string chord made from immature bamboo

 • आरूंगालोगोसे, लोगोसेयैtogether, simultaneously

 • आरूनसिखांफुनाय, जाखांफुनायrising,developing

 • आरेनसुथुर सानग्रा मानसिenemy

 • आलपेशा, फोलेर, हारि माहारि फोरमायग्रा बिगुनारि उन दाजाबan adjectival suffix denoting occupation,caste or community

 • आलंजाम्बि,आज्लिstupid (girl),witless (girl)

 • आल'गयदुबला, नोरजियाweak,sickly

 • आलगाआलदाxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 • आलगोबाआलासि सानग्रा,आलासि थानाय नखरनि बिगोमाhost,one who entertains guests at his home

 • आलजालनुफामाफा, मोज्लेद,साथामाथाindistinct

 • आलथालाहानिफ्राय दिहुन्‍नाय मुंसे गाब एबा रां, बेखौ आथिं आफा, गुस्थि आरिआव फुनोlac dye used for painting the lips, palm of hands and feet

 • आलथुवागोरलै, गुरै, नहाeasy, soft, ordinary

 • आलथुवानसुबिदा,राहाfacility, opportunity

 • आलदाजुदा, फाराखseparate

 • आलदौजाहो लोंहो, फिसिto feed, to bring up with care

 • आलनासि एवा हि-जोम दोनग्रा दंफांनि थान्दालि,सिब्बा,हिबाa cloth-stand

 • आलमगइना, हेफाजाब, सथबनायrefuge, protection

 • आलमारिथाखो गोनां गोलाउ गोजौ बागसु, आलमिराalmirah,cup-board,shelf

 • आललामजोमैcloud

 • आलवानखुमफेरनि साद्रि, फसमनि सिमाwoolen wrapper, shawl

 • आलागुवार,फैलावwide,extensive

 • आलाइनाइनो मोजां, सैनाइbeautiful, fair

 • आलाइगुलाइ-गुजाइ, आनि-थानिscattered,neglected

 • आलाइ आथानिआलाइ-सिलाइ, आनि-थानि, गुलाइ-गुजाइdeserted, lost, neglected

 • आलाइजाब्रिजोथोन गैयै,सिखोन-साखोन गैयैcareless

 • आलाइथीजोथोन गैयि (हिन्जाव)careless (woman)

 • आलाइयाससुवा खालामनायdefilement, pollution

 • आलाइ सिलाइआनि-थानि, गुलाइ-गुजाइdeserted, lost, neglected

 • आलाउरिउदांfree

 • आलांनेमखान्थि गैयिinformal

 • आलांबद गैयिsenseless

 • आलां गालांनेम खान्थि गैयै,गुलाइ-गुजाइinformal

 • आलां जालांजलौ जफौ,एल' मेल',जोथोन गैयैhopeless, unfair,careless

 • आलां फालांथांखि गैयाजासेaimlessly

 • आलांगा बिलांगागोजान गोजान, आलादा आलादाat a distance

 • आलांबाजाम्बा, बावदा, सियान नङैweak in intellect, foolish

 • आलाख'बारा सियानबो नङा आरो बारा जाम्बाबो नङाneither so intelligent nor so stupid

 • आलाखंसिहाद्लाबब्ला मोदोमनिफ्राय गाइखेर बायदि रोसि ओंखारनाय मुंसे बिफां,दुदखारि बिफांa plant giving sap like milk

 • आलाखादगोदाउ सोराउ, नेर्सोन गैयै,जानला मानलाaimless, targetless

 • आलाखालागेनेव गेथेव,मोदोमखौ स्रां मोनै, रायज्लायनो गोसो गैयैlethargic, sluggish

 • आलागलाsee जाम्बा

 • आलागिगारांमा सालाइ, इलानजिuvula

 • आलादबाजाम्बा, बावदाwitless

 • आलादागुबुन, आलगा, जुदाdifferent, separate

 • आलादिङागोदाउ सोराउhelpless

 • आलादियाsee आलदाxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 • आलान्थुखम गां थानाय दाउ,दाउ लांथिया, आलेराa bird or fowl with scanty feathers

 • आलाबदाजाम्बा, जेबो रोङैfoolish, stupid

 • आलाबरायज्लायनाय, खोथा जाज्लायनायdiscussion, conversation,talk, dialogue (in drama)

 • आलाबारेंउदासि गोखाa creeper and its bitter fruit used as vegetable

 • आलाबावजोबोर बावगोमा,जोबोर बावto forget extremely

 • आलाबावदाजाम्बा, जेनिबो उदायै, जेबो रोङै,आदुवा, बावसियाwitless,stupid, too much forgetful

 • आलाबावसासाथुवा, नहाordinary, negligible

 • आलामजोमैcloud

 • आलामालाउला मुला, सा साज्रांwithout thinking

 • आलायसै, हायथानै दोनto hang

 • आलारिजेवारिan earthen pot for illumination

 • आलासादागुरै, सादाeasy,straight, simple

 • आलासिदाबसे जायगानिफ्राय फैनानै सासेनि नआव थानाय एबा हर थानाय मानसिa guest

 • आलोगुरै, जेबो हेंथा एबा बेरेखा गैयै,रंजानाय गोनांcomfortable, pleasant

 • आलो आलोआलो गोजोनैpleasantly

 • आलोखसैथि, बिमिथि, गुमुर, सिंनि बाथ्राtruth, reality, fact

 • आलोनखासिनि, मोन्थोर गोनां दिरुंsanctified string by means of incantation

 • आलोबारआलथुवा,गुरैथारvery tender, delicate

 • आलिखंआलि जिं जिं जाबाय बायग्रा मुंसे दाउa kind of bird

 • आलुहा सिङाव थानाय गाहाइ रोदा,आबादाव मोन्‍नाय मुंसे थाpotato

 • आलुरीजाम्बी (हिन्जाव), जेबो खामानि दानाय लुनाय रोङि( हिन्जाव)unskilled (woman) in duties

 • आलुवामाइरें रूयैrice extracted from unboiled paddy

 • आलुवागोथांraw

 • आलुवा थांखुथांखु आलुवा, मला होयै एबा लालि फोनै थांखुtobacco powder without being mixed with molasses

 • आलुवा सुनैसुनै गोथां,फोमोनै सुनै, अन्थाय सुनैraw lime,unboiled lime before being used

 • आलेराइसे गां आरो खोमोन रज'होनाय दाउ, दाउ दिखुराa chicken of the feather-growing stage

 • आलेबबाराद्राय बाथ्रा बुंग्र, सिमा गैये बाथ्रा बुंग्रा, जाउलेtoo much talkative

 • आलेंगारगोलेरcrocodile

 • आलौबानलुवा सालइयाव गोसा हमto burn (as chilli)

 • आलौखांग्रांनानै खानाइखौ गोलाउयै दैयाव फिसिto float the long hair(of head) in water

 • आवस्निथि बेखेबफानि महरat

 • आव'बिमाआ फिसा गोरलैखौ बुरखायनायनि सोदोबa nursery word denoting 'to love'

 • आवखागोदान,बाहायैfresh,untouched

 • आवखाथसिरि जायै बिफां,गुरै बिफांwood of bad or inferior quality,soft wood

 • आवखारायदालां फिसाan ordinary and small bridge

 • आवखारायदिरूंनि दालांropeway

 • आवखालआफोद,दुखु,जोन्जाल,फैमालdistress, misfortune

 • आवखालदुखुगोनां जिरादtrublesome matter

 • आवखालिआवखालाय,मानजियाबालानो दै इसेजों सु्स्रा, सुलगारwash without rubbing

 • आवगायदावगा, दावखो,सिगांto go ahead, to advance

 • आवगोथांदान्थारु,हारुनturbulent

 • आवगोनांरां रूफानि लांनाय फिन्‍नाय गोनांhaving cash transaction

 • आवग्रं /आवग्रनसादोर एबा साद्रि फास्रा,ग्लुब मोदोमाव जोमग्राloose, wrapping cloth

 • आवग्रिसिगां आवथे,बेंखनto surround beforehand

 • आवग्रिसावरि, गाथाco-operative work

 • आवजायआलजायना दोन,सोनारना दोन,सोनारना थाto keep by leaning against,lean against

 • आवजारआजार बिफांa kind of tree

 • आवजिबिखुंजों गुबुन जायगायाव हेलान होनानै ज' एबा गसं;to lean against

 • आवथख'जानो हाथारिimpossible

 • आवथादंनायनि फाव, थांनायनि रोखोमcondition,situation

 • आवथामोनसे जायगानि बेंखन,मोनथाइ -बेंखनjurisdiction

 • आवथानदाखोर, जें जाबोर गारग्रा जायगाdustbin

 • आवथालिजोथोन गैयिcareless

 • आवथालि फावथालिउलथां फालथां, जेरैनो मोनो एरैright and left,at random

 • आवथिबिदुं होनानै आवलिहो,दैजों आवलिहो, दांमिलिखआव मेथु फोरखौ आवलिहोto melt, to dissolve, to mint

 • आवथेलामायाव गसंथे, हेंथा होto obstruct

 • आवदांखामानि गैयाबालानो गिदिंद्लाबायग्रा, खामानि थि राहा गैयैvagabond

 • आवदाथबोलोगोरा, बोलोगोनांstout, strong

 • आवदानि हागोग्लैना थानाय हा,बाखराfallow land

 • आवदारआबुर गोबा, मुसिरि,गेसें आरालcover, screen

 • आवदारखोबथेनाय,माथिनाय,फर्दा खोबनायcovered,screened

 • आवदियाबावदिया, बावसुला-बावसुली, बावसियाforgetful

 • आवनांगावनो सोमजिनाय, गावनो रज'नायwild

 • आवनायबुंद्लाबाय, गोब्रामto speak confusedly, to talk confusedly before death

 • आवफाआखाइ थारखा,आखाइनि थालाpalm of the hand

 • आव-फावगुमुर, गुदि बाथ्रा,आदब-खायदाthe mode of doing anything, modus operandi

 • आवबाबुंनाय एबा मावनायाव गोरोन्थि,फेलेंunexpected mistake in speaking or action, failure

 • आवबा थांफेलें थां,फेलें जालांto go in vain

 • आवरमानिनाय बेसेनvalue of respect

 • आवरारोखोमसे थैफ्रामनाय बेराम,मिरगि बेरामepilepsy

 • आवरायफरायथि, सोलोंफा,खुगाजों खनto read, to recite

 • आवरायफुजायाब हांख्रायto pray in a worship

 • आवरियागामिनि बाहेरानि बेंसयै जायगाan area outside the village protection

 • आवारिया बोथोरउदां बोथोर,खामानि दामानि गैयै बोथोरa weather during which there is not much field work for cultivator,leisure period

 • आवलामाजोबोर गोज्रि लामा,गोरोन्थि लामाa wrong way

 • आवलायसोमाव,लराय, लगाय लथाय खालामनो गारबाजों एरto stir,to disturb, to move

 • आवलिगलि,दैलाव जाto melt, to dissolve

 • आवलुरीफिसा खांनो रेङै, जोथोन लानो रोङै(जो)ignorant of rearing her issues, careless

 • आवसनआवसर, जिरोनrespite,leisure

 • आवसामोखांथिंनिfrontal

 • आवसासाद्रि,हि,सि,रिa scarf

 • आवसारमोसाग्लांनायslow movement in a dance

 • आवसारदौदिनीया गेजेर गेजेर मोसाग्लांनायa dance of Doudini, the god-possesed woman in the Kherai festival

 • आवसारआवगायनाय, सिगांनायadvancement,progress

 • आवसाराआबाद एबा जिराद मावनाय फोथारनि हाग्राweeds in a crops

 • आवसारादाहाना, बान्दा,मोरखियाservant, menial, (fem) mail

 • आवसारिजोथोन लाजायै,अनजायैuncared for ,neglected

 • आवसालउफ्रा,नांनायनि बाहेराexcess

 • आवसुमआखाइनि मुथा,आखाइ मोजोमfist

 • आवसेरागोजान,थांख' हायै,बाहेराजों लोब्बा गैयिinterior, remote

 • आवहारबरायनाय, मानिनायwelcome, reception, entertainment

 • आवहालहालोद, उनथाथाइenvironment, condition

 • आवहेलाजोथोन लायि, हेला खालामनायnegligence

 • आवाथावैtasteless

 • आवाफुदुङै, गोथां (गाइखेर)not boiled (milk)

 • आवागन्थं सिङाव थै ज जानायखाय खर' सानाय आरि सोमजिनाय बेरामa polypus or swelling in the nostril due to accumulation of blood

 • आवालांदां,मुखुलopen, bare

 • आवामाइदि होयैwithout gruel

 • आवाआगर एरैwithout design

 • आवाइफिन लानाय, फिन साजा एबा मानजा होनायretaliation, revenge

 • आवा खुंग्रीमुलिआव गोनां आनारस बिफां थोगोनि मुंसे बिफांthe Indian aloe

 • आवाजसोदोब, रिंसारनाय,voice,sound

 • आवाथिहुम सावनाय, आहुथि सावनायsacrifice to fire,offering and obligation to god through the fire

 • आवाफावाबुद्धि गियान गोमानाय, मा मावगोन मा मावा जानायperplexed, hesitated

 • आवामामवा एमफौ, मोनामग्रा मुंसे एमफौaphis, a flying insect having offensive smell

 • आवायआखाइ फारनैनि आसिफोरखौ फोलावना लानाय जखाthe length measured by two hands with fingers extended

 • आवासमावनो मोजां मोन्‍नाय खामानिhobby, favourite occupation or profession

 • आवोनसोरनि साबिkey

 • आवोन फाथैफाथै आवनि,जाथोसे मोदोमनाय फाथैa kind of betel

 • आसबेजे, खुन्दुंfibre

 • आस' आस'रोङागारा सिगां सिगांbeforehand

 • आसंबैसां, औवा, बंफां आरिजों लुनाय सां एबा बैसांa raised platform made of bamboo or other materials

 • आसखानोजोरजों थिग खालामनाय, आन्दाजावनो माबाफोर मुवानि बिसान एबा बेसेन थिग खालामनायaproximate, estimated, lumpsum

 • आस'खान्दाआद्रा, आद्रा सिद्रा, जाफुंजोबै, खावसे मावखांनायincomplete, half-done

 • आसखामसुख,मजा,जुथिhappiness, enjoyment

 • आसखिहाथरखिstar

 • आसनजग्रा जायगा, जग्रा जोथोन,खामफ्लाइseat

 • आसनस्रालुबैयै,आसा खालामै, जागोन होन्‍ना सानथावैunexpected

 • आस'बाइलुबैयै,आसा खालामै, जागोन होन्‍ना सानथावैunexpected

 • आस'बाइसालुबै थावैयैunexpectedly

 • आसबाबजिरायग्रा आगजें-आइलाfurniture

 • आसरासारनानै फोनाय, बोलोजों खुबैफ्लेनायsown by broadcast

 • आसरा जेसारफ्रावनानै ना हमग्रा जेnet for fishing by broadcast

 • आसलगिबि रां, रां थुबिलcapital

 • आसलासोलोclue

 • आसलावथाब होफिन्‍नायनि बाथ्रा होनानै लानाय सुद गैयि हावलादa short-term Ioan repayable without any interest

 • आस्लावमालाइनि बाथ्राखौ सिगां सिगां बुंग्रोग्राone who spreads the matter of others,rumour-monger

 • आसालुबैनाय, मिजिं ,गोसो जानायhope, wish

 • आसाखसैमाdog

 • आसागी बैसागीबर' सुबुं सल'नि सानै मुंदांखा बर' सिख्लाtwo sisters of Bodo folktale

 • आसादाआराम गैयै, सुखु गैयैnot comfortable

 • आसादारिआसा खालामग्रा,आसा बुहाexpectant

 • आसाद्रोंसरासनस्रा नङै,जाफेरैextraordinary

 • आसानआखाइ एबा आथिङाव गानग्रा मुंसे गहेनाa bracelet or anklet, bangle,an ornament worn on the arms or ankles

 • आसान्द्रिखर' गिदिंनाय,खर'खौ गिदिंनाय बादि मोन्‍नायgiddiness

 • आसा फारिमिजिं थि,आसा खालामto hope,to expect

 • आसामनारिआसामाव थाग्रा मानसिफोरinhabitants of Assam,Assamese people

 • आसामिजायनि सायाव बिसार जायोone charged with a crime or offence, accused person

 • आसारहुदा, नेमखान्थि, गोदोनिफ्राय लाबोनाय, मानिबोनाय नेमखान्थिconduct,custom, tradition

 • आसारज'दोहोरोम फोसावग्रा मानसिreligious preceptor, preacher

 • आसाराफोथारनि आबाद जाग्रा हाग्राweeds in rice-field

 • आसालिखामसालिverandah,portico, corridor, porch

 • आसिआखाइनि एबा आथिंनि बिजौ आंगोfinger and toes

 • आसि खान्दाआसि गुसुंshort finger

 • आसिगागाज्रि खामानि, मुगैथाव हाबा, असिद खामानिan immoral action,an evil deed

 • आसिगाआखल गाज्रि,दुथां,मानदाउलाcharacterless, immoral

 • आसि गोलाउगोलाउ गोलाउ आसि गोनां मोदाइan imaginary ghost having long fingers

 • आसिथाम /आसथामआसियाव गानग्रा रोखोमसे गहेनाa finger ring

 • आसिथाम गानहोहिन्जाव गोदाननो (खैना) आसथाम सोनानै हाबानि खालार खाto fix the marriage ceremony by presenting a ring or ornaments to the bride

 • आसि थुमुवाखौ आसिजों दिन्थिto point out with finger

 • आसिरिबोर सास्रिनायblessing

 • आसिलादावहायाव बाहायग्रा हथियारweapon used in war

 • आसिलि बिसिलिमिथिस्लाबाजासेby chance,unknowingly

 • आस्लिदहरखाब जानाय गोरोन्थिस,जाब्रबनायunintentional fault, accident

 • आसुसि एबा हिनि मोखांआव थानाय गुबुन गुबुन गाबनि खुन्दुं सिआव आगर एरनो बाहायनाय गाबगोनां खुन्दुंthe coloured thread used as the mark of design or line at the end of the cloth, the coloured thread used to design a cloth

 • आसुमुंसे हाग्राआरि बिफां (बेजों खुन्दुं आरो हियाव गाब गायो)small wild plant

 • आसुमुंसे जाथोनि माइ (बेखौ मेसें बोथोराव फोनानै एक गायनानै आबाद मावनाय जायो)a variety of rice which is cultivated as 'Rabi Crops’

 • आसु खेराइमुंसे खेराइa type of Kherai

 • आसुगाअहा, अहानाय मोनto feel monotonous, to feel boring

 • आसुथाजुदा दोनखायनाय,थिनायreserved, kept separately

 • आसुथाइहानथु गिलाpatella,kneecap

 • आसुन्दिओंखाम इंख्रिफोर संब्ला आखाइ आयजेंफोर सुनो बाहानाय दैwater used in a kitchen for washing hands and small objects

 • आसुन्दैहाब्रु दैsoiled water,muddy water

 • आसुवायआगोलाव नुयि,असिनाunacquainted, unfamiliar

 • आसौ बिसौगथ'फोरनि रोखोमसे गेलेनायa kind of children's indoor game

 • आस्रमसादु,सन्यासीफोर थाग्रा आरो फुजिग्रा जायगाhermitage

 • आस्रारैखाथिलिshelter, refuge

 • आस्राथाइगिर बिफांनि बायदि बिलाइ गोनां बिफां गाइज्राबa kind of shrub

 • आस्राउमालायनि खोथा, लिरनाय,दिहुन्‍नाय आरिखौ गावनि होन्‍नानै बाहायग्राplagiarist

 • आहयआखाइनि मुथि (मोजोम),आखाइजों सौनायfist of hand, blow with fist

 • आहादुख दाहा एबा गाज्रि मोन्‍नायखौ फोरमायग्रा सोदोबan exclamatory word for disgust or sorrow

 • आहानउरि, उइ एमफौwhite ant

 • आहाममोदाइ एबा इसोरखौ रायनाय मोन्थोरनि सिगाङाव बाहायनाय आरो मोदाइखौ हांख्रायनाय रावthe first word of welcome addressed to god or gods used in prayer

 • आहाम गुरुगिबि गुरू, शिव,शिव बोराइ,आनान गसाइsupreme preceptor, God

 • आहोम बैग्रिबारिआव रज'नाय मुंसे बिफां आरो बिनि फिथाइa kind of tree and its fruits

 • आहारआबुनि गाइखेर,mother’s milk

 • आहारनआव मि जुनारनो होनाय जाग्रा मुवाcattle-fodder

 • आहारबोसोरनि मुंसे दान, आसार दानthe month of Asadh

 • आहार बुन्दिया नांनायआबुनिफ्राय आहार एबा गाइखेर ओंखारबोगानाय मोनसे बेरामa disease causing blockage of secretion of breast-milk

 • आहुथिइसोर एबा मोदाइफोरनि मुङै अराव फुजा होनाय, मोदाइ बावनाय हम,आवाथिsacrifice to god or gods and goddesses through the fire

 • आहुलिगवाल, मोसौ मैसोनि लावखारa cowherd

 • आइबा सैबाजेरै-मेरै,जेरै गोसो ओरैthis way or that

 • आंदुरदुरलुदुर-फुदुर, लोदोर-दोर, लोदोर-फोदोर, मोदोम गेहेनfairly plump, stout, bulky