• बर' हांखो हालानि दाइनथि गारां हांखोthe eight vowel letter of the Bodo alphabet

  • ऋणदाहार, हाउलाद, हरफिनगोन एबा सुख'फिनगोन होननानै गुबुननिफ्राय रांफोर लाथ'नायdebt, loan

  • ऋणीदाहार गोनां, दाहारुवाindebted

  • ऋतुबोथोरseason

  • ऋषिसादु,सैथोखौ नुहरग्रा एबा बिजिरग्राsage