• बर' हांखो हालानि थामथि खौरां हांखोthe third consonant letter of the Bodo

 • हगारजा, उदां जा, एरायto release, to free, to escape

 • बिदैआव बिदुं होto hatch

 • गगागन्थंजों दै, मैला ओंखारग्रा बेरामcold

 • गगा मोनगन्थंजों दै,मैला ओंखारग्रा बेराम जाto catch cold

 • गगाबमारादुगा, दुथांproud,pompous

 • गग्राsee अग्रंxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 • गग्लांगफ्रामनाय, गज्रिदनायslightly hatched

 • गजफुट थाम (3) एबा मुनै गोलाउ जखाa yeard

 • गज'जनायchopped off

 • गथ'बैसो रायै हौवा एबा हिन्जावchild

 • गथा गथागद गद, मोनफा मोनफा,रग' रग'solidly, distinctly, one by one

 • गथायसोमजाय, जाबनानै होto hand over, to give charge

 • गदगर, गहरform

 • गदगुमुरclues, inner meaning,secret

 • गददंग, गुदि, सोमोन्दोrelation,style

 • गदभावथिनानि महर एबा सल'plot of a drama

 • गदमोसौ एबा मैसो बाथोनa cattle shed

 • गद'खोन्दोpiece

 • गदबखेंखाय,दबनायbent,crooked

 • गदायसिगांनि उनsecond

 • गनगुसुं आरो सेरेरे दालाइ दालाबstick

 • गनथराइमै गोसोमनि उथुमायाव सोमजिनाय बिथराय बादि मुंसे बेसाद, बे जोबोर मोदोमोmusk

 • गनथुलुखादाव खुनथुa kind of bird

 • गन्जनानासिंनि दावरावdomestic misunderstanding

 • गन्थंहां आरो मोनामसुग्रा ओंगोnose

 • गन्थं जलाजि नांto be shy

 • गन्थं नेरबारा रागा जोंto be very angry

 • गन्थं बुग्रालाजि मोनto be shy

 • गन्थं मोखांसेमहरसेof the same structure

 • गन्थं सुसमायनायखौ नायto examine the beauty

 • गन्दरसमुंसे बिबारmyrrh

 • गन्दराजमुंसे बिफां आरो बेनि मोदोमफ्रु गुफुर बिबारa kind of flower plant with strongly scented flowers

 • गन्द्राअमा दोनग्रा नसाshed for pigs

 • गन्द्राइदान्दा गेदेरa big cudgel

 • गनायहगार जानाय, उदां जानाय, बारग'नायreleased,freed,escaped from

 • गनायमानि, गंनानै लाto agree

 • गनाय बाथ्रामानिनानै लानाय बाथ्रा, गावनो नुजाथिनाय सैथोaccepted truth

 • गनायिबाथ्रा मानियिdisobedient, heedless

 • गनायना लामानिना ला,सिमान जा,खर'गंग्लायto agree to, to obey

 • गफगादासोंब्लाबो खोनाब्लाबो थाब फिनफिनैheedless,not responsive

 • गफंहाद्रि हाला बादि बिरद्लाto fly about as dust

 • गफाखंखर,दन्दरcave

 • गफादैमा एबा हाजोनि हाबखन्नानै थानाय गिदिंखhidden corner in mountain or river bed

 • गफायगनानै फिसा दिहुन,गनानै दावखौ बेरहोto hatch

 • गफ्रामनायआद्रा गनाय,गज्रिदनायhalf hatched, slightly hatched

 • गबखनसेयैनोat a time

 • गब'दै सिङाव दोबैto drown

 • गबदागेदेर, दादांग्राheavy,massive, thick

 • गबदाबुथ्रा,दाहार गैयिblunt,not sharp

 • गब्लाब्लाथिफुद्लाद्ला, गोगा गाproud looking

 • गमजाग्रा मुंसे माइwheat

 • गमगमागोगोमpompous

 • गमगमायनायाजासे.जंजंwithout care

 • गमथागोमजोर,बारा बाथ्रा रायज्लायैgrave

 • गमब्रायगोग्लैto fall into

 • गम मोनआन्दास मोनto realise, to understand

 • गमानंगौ,थारtrue

 • गमाथिथार,जानाय,थिरांथिcertainty

 • गमामाथारैनो, नंगौयैtruly,actually

 • गमायलेउअखा दोमैलुgloomy, cloudy

 • गमायैथारै, थिग थिगtruly,actually

 • गयमानसिफोर जाफ्लायग्रा मुंसे फिथाइ,betelnut

 • गयथायखावलायनि बेगेंcheek-bone

 • गयदा खालायखिथेर होनो लामा लाto make plan, to have revenge

 • गयनागहेना, गानग्रा सना-रूफाफोरornament

 • गयरह'आरो गुबुनफोर, बायसेत्राsuch and such person and others

 • गयराखेंख्रा, खेंख्रा-खेंख्रिbent,zig-zag

 • गयरि गयराखेंख्रा, खेंख्रा-खेंख्रिbent,zig-zag

 • गयारीबर'फोरनि मुंसे गोजाम माहारिa Boro title

 • गरगाहइ, गुदि, आसोल;chief,main

 • गरखर' गैयि मोदोम, मोदोम मोन्‍दाheadless,trunk or body

 • गरअन्थाइफोर बादि दुलुर बेसादround substances like pebbles

 • गरखाइबारिनि सोरगिदिं जावनाय हाखर,गोलाव जामफैmoat, canal, ditch

 • गरगुबुंगुमुर, सिंनि बाथ्राsecret

 • गरंगुदुंhole

 • गरंहाजो मोननैनि गेजेराव गुसेब आरो गोथौ जायगाgorge, mountain pass

 • गरजामफैजामफै गाहाइmain canal

 • गारलामागाहाइ लामाmain road

 • गरन्थ'संनाय,गुमुरenquiry,information

 • गरन्थाइमोगा मोगि जानायinterview

 • गरदसुरूबगासे, खेबसेयाव जेसेबां दै एबा लाव लाव बेसादखौ लोंनो हायो एसेबांa sip

 • गरबबायग्लाय, रबनानै देमग्लाय जाto drop down, to incline

 • गरबादारिगाहाइ बादारिchief wood cutter

 • गरबैथागुदि बैथा, नावनि उनथिंनि बैथाthe oar of the stern of a boat

 • गरमाजिनावनि गुदियाव जावग्राan oarman sitting on the stern

 • गराआथिं गरा, आफा दावदैheel

 • गरासेर, फारbank

 • गराइगाखोग्रा, हालेवग्रा, गारि बोग्रा मुंसे जुनारhorse

 • गराइ बासियागराइ बादि मोनामनाय मुलियाव गोनां मुंसे बेन्दोंsomnifera

 • गरायबानाय,दाto make,to build

 • गरायsee फाइxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 • गलदुलुरround

 • गलखाजानाय, गर जानायgoal

 • गलथुथिगोदोना थेंथुthe adam's apple

 • गल'गोबाto vomit milk or food taken

 • गल'गुब्रु,,गाराय जाto be damaged, to burst

 • गल'दिदोमैfixedly

 • गलादारदखानदारshopkeeper

 • गलाय मोदेरलगाय मोनदेरmixed up

 • गसाखानाइ, माइ बिफां आरि गोलाव जिनिसनि आथिbundle of grass, paddy plant etc

 • गसाइइसोरGod

 • गसा लानायफोथाराव माइ गायजेन्‍नायcommencement of planting paddy seedling

 • गस्ला आरेंगामुंसे गस्लाa kind of shirt

 • गसंइसाननि गोलाव खुन्दुंthe warp thread of a loan

 • गसंजआबालानो था, आथिंनि फ्राय खर'सिम गोथां थाto stand

 • गहेनाsee गयनाxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 • गहबगफा जायगा, दैजों फारथाम बेंनाय जायगाsecluded place, a place surrounded by river or water on three sides

 • गाआथिं फोनां, आथिं हो, आगान होto touch with feet, to place foot on,to step

 • गाजुदा जा, एराय, गैया जाto fall off, to break off, to get separated

 • गागैया जा एबा हामto recover,to be cured

 • गाफोनांलायto apply, to attach

 • गादिन्थि, गान गायto show,to stage dramatical performance

 • गाखुंनाय, आफाद खुंनायconference

 • गाआफाद आरि खुंनाय दिन्थिग्रा सानबिसान फोरनि उन दाजाबnumerical preffix denoting the celebration of conference etc.

 • गांदाब्ले गुवार मुवानि सानबिसानcounting number of flat and wide things

 • गांदै लोंनो गोसो जाto feel thirsty

 • गांदाउ आरो एमफौ आरिनि बिरनो थाखाय ओंगोfeather

 • गांउदै बुंनायfull-bowelled

 • गाङादैमा,दैसाriver in general

 • गाङा थेफामोनसे रोखोमनि नाa globe-fish

 • गांखंदाउफोरनि बिरग्रा आखाइwing, the limbs of the birds, the front limb of birds

 • गांखंथास', थालिर आरिनि दालाइ आरिनि दालाइ एबा बिखंthe sheath of arum plant, banana plant etc

 • गांगा थफादै दाहार एबा दिमोलाव जाखांनाय फेंफोनाbubble

 • गांगा थफागांगा थफा बिफांa kind of grass plant

 • गांगोथिथाफोनाखं एबा फेन्दायाव जानाय बेदर बादि मुंसे बेरामwater asiculation

 • गांगुखर'थिं जेरदों मोदोम गेदेर,उदै गोलाउ बिलाइ गाबनि मुंसें गां फौthe praying mantis

 • गांगु गदमुंसे सिनि आगरa pattern of weaving cloths

 • गांगु गदमुलियाव गोनां मुंसे बिफांa kind of herbal plant

 • गांगुमामुंसे गुमाa kind of grasshopper

 • गांगुलागां गोनांhaving wing

 • गांगुवादांसोgnat,a kind of small wind-fly

 • गांग्रिंसिङाव बेगर गोनां आथिङाव गानग्राanklets

 • गांग्रेंमोदोम उन्दैthin

 • गांजेमाखफ्रि बादि नुनाय मुंसे दैयाव थाग्रा एमफौa water insect

 • गांबुबुखां, दुखांto swell,to bloat

 • गां बुब्राबगां फिस्रिto shake wings

 • गां रागावनो गसंनो हानाय जाto be self-dependant

 • गांलाबसलादें, लांगाबat full length,in full stretch

 • गांलाबगुवार दाब्लेwide and flat

 • गांसांगोजौ, दुबगां, सांग्रांhigh,raised, lifted

 • गांसोहायाव रज'ग्रा हाग्रासाgrass

 • गांसो गोरलै नागिरनायहिन्जाव सिख्ला नागिरनायlook for a young wife

 • गाइमोसौ बिमाcow

 • गाइखेरमोसौ एबा मैसोनि आहारनि बिदैmilk

 • गाइखेर बिफांमुंसे आहार ओंखारग्रा लाइफांa kind of herbal plant

 • गाइदागाइदे, हायथा, बावनांसाlow, dwarfish

 • गाइदाबदाब्ले, हाजों नांजाबनायflat, touching to the ground

 • गाइदांआथिं थोंनैबो दबनानै गेजेराव गुवारसिन जानायhaving more gap in between two legs; bowlegged

 • गाइदेहायथुshort

 • गाखथायगानानै थाबाय थाto stand firmly

 • गाखथाबगानानै सिथाबहो, गानानै थाबथाहोto push tight with feet, to press hard with feet

 • गाखं गाखांगानानै बखं बखं खालामनानैhaving bent with feet

 • गाखाव गासिगाग्रां गासिwalking roughly with various pauses

 • गाखोदाहाबजांख्लाstep,ladder

 • गाखोमोरगानानै खोमोर,आथिंजों गोमोर होto rub off with feet

 • गाखे गाखाखायलेङै गानानैwalking slantingly

 • गाख्लाइ गासिगाख्लाइला बायनानैhaving put down with feet

 • गाख्ला गाख्लिगाना दोला होनानैbreaking by stepping

 • गागिगाहेला, गाहाइelderly,chief

 • गागिगोरों, मिथिगोरोंveteran,long experienced

 • गागिदागी गोनांcriminal

 • गागेबदाब्लेflat

 • गागंगानानै गंहो,गासिन्नानै फदबto bend by means of feet, to cause to bend with pressure of the feet

 • गागंथास'arum

 • गाग्रिगुसुं गोदोना आरो गोलाव गोदोनानि मुंसे मेथुनि दैहु, गारहाa kind of pitcher, water jar

 • गाग्लाबगोबारै,गुबुंयै गाबगांजासेvery loudly, boisterously

 • गाग्लाबगोबारै मिनिlaugh loudly

 • गाग्लोबहामला खालाय,बारसोमto attack

 • गाजायसालिto sieve,to sift with a sieve

 • गाजायगोरोन्थि मावto commit mistake

 • गाजा गोमजागोगोमै,रुजु रुमु,लैहोर लैहोरwith pomp and show

 • गाजारज'-गाज्लिgermination

 • गाज्रां गाज्रांइसे इसे गानानै,लासै लासै गानानैplacing foot tenderly and consciously, carefully

 • गाज्रिमोजां नङैbad

 • गाज्रि मुंबदनाम, दागोdiscredit, infamy

 • गाथागान्थाcowbell

 • गाथाज ज जानानै मावज्लायनायco-operative work

 • गाथादोम थानाय, दाबसे जायगायावनो थाबाय थानायunmoving,constant, still

 • गाथोनदैमा,दैसा,फुख्रि,लैथो फ्राव ओंखारग्रा एबा दुमैग्रा जायगा,नाव,जाहाज लाखिग्रा जायगाlanding place on river,lake, pond, sea etc.

 • गाथियागायथा, थेफ्राshort,dwarf

 • गाथुवामोदोम गेदेरfatty,bulky

 • गादागोदो'नि गुबुन महर, आगोल,सिगां,आग्लाold form of गोदो; at first, previously, formerly

 • गादाब दाबमोदोम गेदेरcorpulent, plump

 • गादावगालि(जो) गाग्रां गासि, माहि नङै,जैथालिunmannered,uncivilized

 • गादांथाखो, थालाstandard,step,stage

 • गादां खुज्रासेरजानि मुंराइa humourous name for the Bodo musical instrument called 'Serza’

 • गाद्रासियाल बादि मुंसे जुनारan animal like Jackal

 • गाद्रागोदि, मैला, जाबोरsediment, rubbish

 • गाद्राबायफ्ले जिफ्ले जिनिसfragments, bits, particles

 • गाद्रा गुद्रामैला मैलि,गुन्द्रा गुन्द्रिremains, dirts

 • गादिगराइ, मैदेर आरिनि बिखुङाव मानसि जनो खालामनाय जायगाa pad placed on the back of elephant, horses etc. for sitting, cushion

 • गादिसिखा दाबाफोरनि उलथा-बिखुंthe back of a cutting instrument as dao, knife etc

 • गादिगुदागुन्द्रा गुन्द्रिfragments of wood

 • गादिलाअखा हानाय उनाव हाजोनिफ्राय जाखारनाय जोमै लेखा दै खफ'water vapour emitted by hills after shower of rains

 • गादि लाहाब्रुवाव दुगैto immerse in mud

 • गाद्रिसिनि एव हिनि मेजेर एबा रोबैयाव दाग्ला दानायthick strips of coarse threads woven in cloth at the ends or middles

 • गादेरफैनानै लोगो लाफै, नुजाफै,आथिं होto come and attend

 • गादेंबार, बारस'to jump over, to cross

 • गानमेथाइ, रोजाबनाय खन्थाइmusic

 • गानमोदोमाव खोबto dress

 • गानद्लेदमोदोम लेफे लेफे बिज्ला गोनां सिदोब जायगायाव थाफ्लायग्रा मुंसे एमफौa land snail with or without sail, a slug

 • गानायआथिं होनाय,जायगाया आथिं होनायtreading, the act of stepping on

 • गान्थासनदेरफानायinvolvement

 • गान्थिफानब्रेनाय सिनknot

 • गान्थि खारादाय खा,फोथायto promise,to believe in

 • गान्थियादेरनो रोङैdawarfish

 • गान्दाजोबोर बिगुर रोजा, मुलामफा गोनां गं गोनां गिदिर जुनारrhino

 • गान्दि एमफौमुंसे गाज्रि मोनामनाय माइ जाग्रा एमफौthe flying bug

 • गान्दैसालनि खुन्दुं गोलाउखौ फान्‍ना दोनग्रा गोलाउ आरो गथा गनone of the two beams of a handloom on which the yarns and woven cloths are rolled up

 • गान्दैमेरदानाय गान्दैयाव मेरायनायthe act of coiling the woven part of a cloth round the beam of a loom

 • गान्दौलाबिरबायग्रा मुंसे गांफौdragon fly

 • गान्दौला मोसानाय / बोनायखेराइ मोसानायनि मोनसे ओंगोan item of kherai dance

 • गाफामोनसे रुवा फिसाa small axe

 • गाफा गानैखनफा खन्‍नै,खेबसे खेबनैonce or twice, a few times

 • गाबदै, अखा, सान्दुं आरियाव दोनस'नाय दंफां, औवा आरिखौ गोरा खालामनायseasoning

 • गाबखुगा सिनानै राव होनानै दुखु होखारनायto cry,to weep

 • गाबबोरोन,दागो,सिनdye,colour, mark, stain

 • गाबजुनारनि उदैयाव फिसा थानाय,गोर्बोनि फिसाyounger one in the womb,foetus

 • गाबख'आर'ज खालामto urge, to pray

 • गाबख'गाबनानै बोख,दायाव गोग्लैनायखौ रायज्लायनानै बख'0to save by request, pleading etc

 • गाब गैयैमहर गैयै, रूग गैयैcolourless, pale

 • गाब दावगांसावगारिफ्राव गाब फोनग्रा फेन्सिल गनartist's pencil,art pencil

 • गाबगु खुगुगाबै खुयैby crying and weeping excessively,wailing much

 • गाबब्रुगाबनो गोरलै, इसेयावनो गाबग्रा (जो)easily given to weeping(fem)

 • गाब्र' गुब्र'गाहाय गोजौ,हाखर हालाup and down, rough

 • गाबा मोखांगाबहांhaving a sad face

 • गाबांआथिं फोलाउto stretch legs

 • गाबोनदिनैनि उनाव एबा उनावनि समtomorrow

 • गाबुर गाबुरखांखुवा बादि,ग्लब ग्लबgluttonously, voraciously,greedily

 • गाबुर नाजिरबर'फोरनिफ्राय सोमजिनाय खस राजानि मुंसे राज खार्जिan official portfolio under old Koch-Bodo king of Koch Beha

 • गामदामायना दोन्नाय गिसि बेसादनिफ्राय जाखारनाय गुदुं खफ'heat generated in piling up damp substances of odour gases

 • गामआथामोनसे बिफांनि आथाgum,an adhesive

 • गामगोनांगोगोमgrave,serious

 • गामदाममोदोम गोनांmassive, bulky

 • गामबोराइगामिनि गाहाइ एबा बोराइa village headman

 • गामबुबुखांto swell up,to get inflated

 • गामबुरसिख्ला, गाबुरyoung, youthful (woman)

 • गामब्रादालाइफोरनि जराjoint of two or more branches

 • गामब्रामगेसेव गोफोन जिराद मोनामनायstink

 • गामब्लामुंसे दै दोनग्रा मोखां गुवार आगजें,दाबोरa kind of broad mouthed water basin

 • गाम्बारिमुंसे बिफांa timber tree, a deciduous tree

 • गामसिउखुन्दैsmoke,vapour

 • गामाखालिगोमालांनाय खाल,थांनाय समpast time

 • गामायगाम ओंखार, दुफायto smell odour

 • गामायखांगाब सिखांto generate heat as heaped up wet object

 • गामावसोलिथा,उसावmoving,restless,active

 • गामिबुर्जा मानसिफोर न बां लुनानै खामिनानै थानाय जायगा, सं लानाइvillage

 • गायहा जावनानै एबा हायाव थुनानै होto plant

 • गाय गहेनागानग्रा सना रूफाफोरornaments,jewellery

 • गाय गुवालिबिसि फिसाइ सानैबोhusband and wife

 • गायग्रा हामाइ गायफ्लायग्रा हाland suitable for plantation of paddy

 • गायग्रों गायग्रागायमारनो, गायखांनाय लोगो लोगोas soon as planted, no sooner than planted

 • गायजनराइजोनि जानानै दाय हमग्रा आरो फोनांग्रा मानसिan accuser on behalf of the party,institution etc., a social prosecutor

 • गायत्री मन्त्रविशवामित्रनि गेजेरजों जानाय इसोरनि मोन्थोरthe secret words revealed through the sage Biswamitra

 • गायथागान्थिया, थेफ्राshort,low

 • गायनाबजा (थुरि एबा माइनि)bundle (of thatch or paddy)

 • गायनाय फुनायखोथिया गायनाय आरो फुनाय मोन्‍नैबोplanting and uprooting of paddy seedling

 • गायनाय फुनाय बोथोरखोथिया फोनाय आरो माइ गायनाय समseason of cultivation

 • गायलां गायथांआथिं हेंदां, सरा सनस्रानिख्रुइ बांसिन गुवार आथिंbow legged

 • गायालिगामिनिrural,rustic

 • गायसनमदद होनाय,गनायनायto support

 • गायसनथिमददsupport

 • गायसे फुसेसानसेयावनो फुनाय आरो गायनाय मोन्‍नैबोplanting and uprooting of seedlings

 • गायें गुयेंमोदोमखौ खेंख्रा खेंख्रि खालामनानै थाबायbending this side and that side

 • गायेनsee गाहेनxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 • गायेन बायेनरोखोम रोखोम गान बाजोना, जेबो जेबो दामनाय देनायmusic of all sorts

 • गार'जुखामmaize,Indian corn

 • गार'मेघालयनि गार' हाजोआब थानाय मंगलयद हारिthe Garo people, a tribe of Mongoloid stock who are chiefly inhabiting in the Garo hills of India

 • गार'खुन्दुं गेदेरजों रोजा दानाय बिदाबthick strips designed on the borders

 • गार'नाइरोजा सि फिसाa small thick cloth

 • गार' बेन्दोंमुंसे बेन्दों,गार' हाजोनिफ्राय फैजेन्‍नायखाय बेबादि मुं जादोंa creeping plant supposed to come from Garo hills

 • गार' मैथामुंसे गोखै मैथा हारिनि मेगंa kind of sour vegetable

 • गार' सबाइखख्लिंa kind of pulse

 • गार' सिबिंमुंसे हाजोनि सिबिंa variety of sesame grown in Garo hills

 • गारआनज्राय, नागार, आगारto forsake, to abandon, to give up, to reject

 • गारज्लायबिसि-फिसाइ गारलाय, फाथै लाइ बिसिdivorce

 • गाजांबर'फोरनि मोनसे गेदेर राइजोयै मोदाइ होनायa community worship of the Bodos before the kherai

 • गारबादिमासा बर'फोरनि मुंसे राइजोयै मोदाइ होनाय, दिमासा गार्जाcommunity worship of Dimasa Bodo people

 • गारबाखोसलि, खुसलिiron ladle, a big spoon

 • गारमाइउखुन्दैजों जानाय मैलाsmoky black formed under a roof,soot

 • गार्लाराइदों गेदेरcane

 • गार्ला बीरबर' सल'नि सासे बीरa legendary hero of the Bodo people

 • गार्ला राजाबर' सल' बाथानि सासे बर' राजाa Bodo king of folk tales

 • गाराइदान्‍नाय,बौनाय एबा आबजाफोर जानानै मोदोम सेवनाय, जखम, जखमनि सिनsore, ulcer, wound, stroke, cut-mark

 • गारांरोजाबनायनि सोदोब, देंखोnote in music,tune

 • गारांगोदोनानि सोदोब एबा रावvoice

 • गारां गोलाउ हांखोबुंनायाव मोलाउ गारां बोनाय हांखोंlong-vowel

 • गारां गुसुं हांखोसनथाब गारां होंखोshort vowel

 • गारां बोलावरि हांखोगारां गोलाउनिख्रुइ बांसिन समजों बुंनाय हांखोthe vowel articulated with less effort than a long vowel

 • गारां बेथिराव खान्थियाव हांखोफोर सावरायनायनि आयदा, रिंसारथिphonetics

 • गारां बिलाइगारां आरो देंखोखौ लिरनानै दिन्थिनाय बिलाइmusical notation

 • गारां हांखोदेंखो हांखोvowels

 • गाराथजुनारanimal

 • गारादबागसुchest

 • गारावराव,खौरां,गारांlanguage,word,voice

 • गारावजामाबोराइ-बुरै बुलांनाय बोसोनwise sayings, proverb

 • गाराव जामा लाबाथ्रा मानि,गनायto obey

 • गाराव बिहुंसोदोब बिहुंDictionary

 • गारिसोदोबनि उनाव दाजाब जाग्रा दाजाबsuffix

 • गारिमानसि गाखोग्रा आरो जिनिस रोगाग्रा साखा गोनां जोथोनcoach, carriage,any wheeled vehicle as car, cart etc

 • गारियाअलसिया,अलमल होनायlazy,lethargic

 • गालफारसे,थिंside

 • गालखाबखुगानि गाहाय बाहगो,गाहायनि हाखुवाthe lower part of mouth

 • गालखाबदनानि थिखि, थनानि थिखिthe little piece of banana sheath used in making a basin of banana sheath

 • गालखाब गैयेबादा गैयि, थाबथा थेरा, जादला बायग्रा, बुंद्लाबायग्रा,लागाम गैयिunrestrained,uncontrolled

 • गालखाब फुवाररायनो खुगा सिफिन, रायफिनto open mouth, to speak again

 • गाल गागिसिखानाय हाब्रांlandslide

 • गालथाबखावलाइनि सिं बाहागो,गोदोना आरो खाबलाइनि गेजेर बाहागोparotid salivary gland area

 • गालथाव बुनायखावलाइ एबा गालथाव बुनाय बेरामmumps

 • गालदाब गुलदाबगिदिर गुवार,लोदो लोदोbig and fleshy

 • गालदेबदाब्ले,गागेबslightly flat

 • गालदाममोदोम गोनोंflat,massive

 • गालफाखावलाइनि सिं बाहागोinner part of the cheek

 • गालफागोदोनानि फालाhood of a snake

 • गालफा गोनांगालफा थानायhaving a hood (king Cobra)

 • गालफा फुवारना रायखुगा फुवारनानै होख्राव होसि रायto abuse loudly with open mouth

 • गालबुबुनाय,जाखांनायswollen

 • गालबुबुफावथुम खावलाइ गोनांhaving fairly swollen cheek

 • गालबांथालिर बिफांनि बिदां,थालिर बिफांa bunch of banana

 • गालरगुस्थि गागानै लर जानायtip drooping or hanging down

 • गालसामोदोम दुं, गोसो जाखांto get encouraged, to brighten

 • गालांदोन्‍नानै थां, गारलांto leave behind

 • गालांदोन्‍नानै थां, गारलांto tread along

 • गालाथिदेलाय मांग्रिpompous,proud

 • गालानगोलाउ, दै सायाव जाखांto float, to come to the surface

 • गालिफारसेथिं गानाय(lips or mouth) drawn to one side

 • गालिरायनायscolding,abuse

 • गालि गाथिबुजिस' हायै, मिथि रोङैnot understanding

 • गालिसाखाफेद, हा मोदोमाव बग्राcarpet

 • गावगुब्रु, बेरगावto burst,to slide

 • गावसिलाइ एबा बोरला गावto shoot

 • गावजुदा जा, फाराग जाto divide into

 • गावनिजा,आंगोself, own

 • गावगामिvillage

 • गाव आनि गावगावबा गावon one's own, independently

 • गावओनगान गानाय, भावथिनाdramatic performance

 • गाव गसंथायगाव हारसिं गसं एबा सोलिनो हानाय हालसालself-dependence

 • गाव गोसो गावगावगावनि गोसो बादिaccording to one's wishes

 • गावजोनफनथाखाmoney payable to the parents of bride

 • गावथियाबोराब गोसा,एसेयावनो बुलायग्राquarrelsome

 • गावदांगेवलांनाय, गेवसारनायblossomy, fully open

 • गावनियागान गाग्रा हान्जाa party of dramatical performance

 • गाव बख्रा गावगाव गावनि बाहागोone's respective share,one's own right

 • गावरेमामोदोम गोसोम उदै जारांa kind of insect with transparent wing and shrill voice,cicoda cricket

 • गाव सिथारगावखौ सिथारना लानायsuicide

 • गास'सिगां थांग्रो,आवग्रिto appear beforehand

 • गासंदाय गैयै, माहिinnocent, free from guilt, simple

 • गासाखुसेर,बेसर आरि फेदेर दग्रा खल एबा जोथोनa crude machine for pressing and extracting sugar cane, seeds etc., hand oil mill

 • गासामोदाइ, हाबा खेरायाव बाथि सावग्रा आथिं गोनां मेथुनि जेवारी, बिजौवाव दावज्ला खुंगुर बादि आरो दावराइ थिखि बादि दंa metal oil pot along with a stand

 • गासाइमाहि, नोरोम, गुरै, गोजोनsoft,modest

 • गासा सावथानसालियाव बाथि सावto light lamp (as in a temple)

 • गासिगानानै बिसि, गानानै जिहोto tear off with feet

 • गासिगासैtotal

 • गासिंगरखा (साइखेलनि), फेदेलpaddle(of cycle)

 • गासिनोगासिबो,गासैनोall,everything

 • गासेखनसे, खेबसेone time, one occasion

 • गासैज, जयैin all, in total

 • गाहाइगुदि,गुबैmain, chief

 • गाहाइ गुदिआसोल, गर,गुदिprincipal

 • गाहाइ नेहाथारिखामानि मावफुंग्रा बिबानगिरिChief Secretary, General Secretary

 • गाहाइ बिफांरोदा आरो दालाइनि गेजेर बिफां बाहागोtrunk of a tree

 • गाहागबायग्रा, रां होनानै लांग्राcustomer

 • गाहाग मोनबायग्रा मोनto get buyer

 • गाहाममोजां,साबनायgood,fair,well

 • गाहाम हामैमोजां गाज्रिgood or bad

 • गाहायगोजौ नङैshort, not tall

 • गाहायगाअसितmean,morally low

 • गाहाय गोजौदेमलो गुरजां,समान नङैhigh and low, uneven

 • गाहिगोसो गेबें, गोरलै गोसोcandid, mild, sober

 • गाहिलारां रूफा आरो मानजों बोलो गोराrich in man power and properties

 • गाहे गुहेखाइलें खुइलें गानायto set foot slantingly

 • गाहेनउवालाव माइ माइरं सौग्रा खुग्रा दंफांनि गेदेर लावथिheavy wooden pestle for pounding and husking paddy, rice etc

 • गाहेन सामागाहेन खर' आव लागायग्रा लहानि सामाflat iron ring fitted to the head of pestle

 • गाहैनुजाहैto go and be present

 • गोसाफा जा, गोजों जाto be clean

 • गोदुगा जाto be proud

 • गोखाखानायbitter

 • गोखामखामनाय, सावखामनायburnt, scorched

 • गोख्रोंराफोद,बोलोगोराstrong, firm

 • गोख्रों आदारनांगौसिम मोन्‍नानै जानाय आदार,जखा आदारinevitable food

 • गोखैखैनायsour, of acid taste

 • गोख्रैखरquick, fast

 • गोगा /गोगगादुगा, गगाबproud

 • गोगाबदुगा, गगाबproud

 • गोगोगाहाम, थेफा नङैpure

 • गोगो जिउसुखि जिउhappy life

 • गोगोमबोलोगोराtight,strong

 • गोगो रावमोजां बाथ्राright speech

 • गोग्रोमआखाइजों दांग्रोमto grope for

 • गोजाल,बलonly, simple

 • गोजाथै बादि गाबred

 • गोजांमोदोमाव गुसु मोनto feel cold

 • गोजांख' हायिसि जोमफबब्लाबो गोजां गायिunbearable cold

 • गोजांज्रो गोलोमज्रोगोजांनाय गोलोमनाय गलाय गथायhot and cold mixed, warm

 • गोजाङा गोलोमागोजाङाबो गोलोमाबो जानाय (बोथोर);moderately cold and hot, temperature

 • गोजांस्रो गोलोमस्रोइसे गोजांनाय इसे गोलामनायneither cold nor hot

 • गोजांस्रिउ गोलोमस्रिउगोजांहां गोलोमहांneither very cold nor very hot

 • गोजामजामनायold

 • गोजोगोरासिन जाthicken

 • गोजोनसुखु,जुथिpeaceful,happy, pleasant

 • गोजोनथोंगोजोनै थानो हाथोंbe happy

 • गोजोन गोजोनैथान्दा थान्दायै,आरामैcalmly and quietly

 • गोजोरथामिना,जोरनायabiding,lasting

 • गोथांजिउ गोनांliving, alive,lively

 • गोथांगोमोन नङैraw, unripe

 • गोथांबिफां बिलाइ गाबनिgreen

 • गोथां मानिसजौ फेयै मानसिman who is not intoxicated

 • गोथाङैगोथैमिरौ जिरौ,थैनायनि समानalmost dead although living, living dead

 • गोथारखालाइ एबा गुबुंले नङै,निस्थारpure,chaste

 • गोथोंगोथों,गेबेंstraight

 • गोथेलामा गैया जाto close down

 • गोथैथैनाय,जिउ गैयिdead,lifeless

 • गोथैथैनायdead

 • गोदाफिसा फिसा दानस' एबा हास'to mince,to chop into pieces

 • गोदाउआववा फाववा जाto be perplexed, to lose wit

 • गोदाउ सोराउहालाय हाफायhelpless, perplexed

 • गोदानगोजाम नङैnew, fresh

 • गोदान रादायबाइबेल सास्थ्रनि गोदान नेमThe New Testamunt of the Bible

 • गोदानारिगोदानै फैनानै न खानायnew settler

 • गोदावबावलां, साज्रां नायगिरto get lost

 • गोदोजानानै थांखांनाय सम, थांनाय समold period, old age

 • गोदो बिसान्दिगोदोनि बिसान्दिखौ फोरमायनाय सोदोब, थांनाय खालि(in Gram) past tense

 • गोदो सान्दिआगोलाव सिगां सिगांformerly, previously

 • गोदोनामोदोम आरो खर'जों लोगो नांनाय देहानि बाहागोneck

 • गोदोना मानथैनो लुबैto wish to die

 • गोदिसिङाव ज जानानै थानायsediment

 • गोदि अन्थाइथोरफो अन्थाइ,गोदोनिफ्राय जानाय अन्थाइsedimentary rock

 • गोद्राबोरसियाव लागायनाय सेहाsinker attached to a fishing line

 • गोनांधोनिrich

 • गोनांसोमोन्दोनि बाहागि एबा खुरमाclosely related

 • गोनांथिखामायाव नांनायimportance

 • गोनोगोथारpure

 • गोन्दोलिजिबौनि मुलिa creeping plant used as antidote for snake bite, rawolfina surpentine

 • गोफागय बादि सुवादtaste like betel

 • गोफारजंफारsharp

 • गोबाबालेब, रोजा नङैflat,not thick, thin

 • गोबाआखाइ थायनैजों हमto clasp, to embrace

 • गोबाला, आजावनायaccept

 • गोबाखुगानिफ्राय गहोvomit

 • गोबाङैबुर्जा,बुर्जायैin large quantities, plentifully

 • गोबाबसंख्रि गोनां, संख्रि होनाय,बाबसेवsalted

 • गोबावगोबां सम जानाय, बावनायlingering,late

 • गोबौदाहार गोनां, बौनो हानायsharp

 • गोब्राराखाव,खुस्रा खुस्रिrough,not plain, harsh

 • गोब्रामउन्दुलांनायाव बुंलानायto talk in sleep

 • गोबोरमोसौ खिcowdung

 • गोबोरगेवलां, खुलि, गेव,गुब्रुto open

 • गोबोरखिनि एमफौजेबो खबरा मोनै अगियान मानसिone having no knowledge

 • गोब्रोनलगाय लथायmixed up, tumbled up

 • गोमब्रिदुलुर दुलुर फिसा इंख्रि जाग्रा फिथाइa kind of fruit of cucumber family

 • गोमआवाज खालाम, सोदोब होto make sound

 • गोमगोगोम जा, गोरा जाto be firm, to be strong

 • गोम गोमग्रुब ग्रुब,हमहमin large scale

 • गोमजोरगिलिर, बारा बाथ्रा जा बुङैgrave, of little words

 • गोमदोममोदोमनाय, मोदोमफ्रुsweet smelling,fragrant

 • गोमाखोमानानै लाto get lost

 • गोमोहालदै गाबनिyellow

 • गोमोसोमो नां,आसरिथ जाto be surprised

 • गोमोथिंखुसिंग्रा जालिया मुंसे सि अरग्रा गांफौa cloth cutting insect

 • गोमोनमोननाय,गोथां नङैripe,not raw, fully boiled

 • गोमोन आखाइमावनायाव सर' जानायexpert

 • गोमोन लोगोआंगो लोगो,लोगोथारintimate friend

 • गोरगुदिoriginal

 • गोरगर,महरform, formation

 • गोरगेस अंखारto belch

 • गोरनागोदना, गोदनाखंnap of the neck

 • गोरबोसिंcore

 • गोरबोसारजोनोम होनाय गोहोpower of birth

 • गोरबोसिगोर्बोनि सि, जिउमाsoul,spirit

 • गोरबो सिंगोरबो सिंनि,सिंथारनिinternal

 • गोरमायलिर, गिलिर जाto be heavy

 • गोरलैनोरोम, गुरै, खम बैसोनिsoft, tender aged

 • गोरलैगोरलै, आलथुवाeasy,simple

 • गोरलै फैसाखुस्रा फैसाmoney in small value, small coins

 • गोरलै बखालिगथ' बाग्रा आरो नोजोर होग्रा रुवाथिa maid servant engaged in carrying baby on back andfor looking after it

 • गोरारोंगसाexpert

 • गोराराखेब,बोलो गोराhard,not soft, firm, strong

 • गोरा गाहाइमन्थ्रि गाहाइchief of the ministers

 • गोरान बिखुंबिखुं ,गिसि मोखांनि उलथाथिं, बारनि आन्दोआव थानाय बिखुंleeward

 • गोरायदैयाव सोमto steep in water, to sook

 • गोरोगोदो, गोदोलां, दै सिङाव थांto sink, to go down

 • गोरोंरोंनाय,मिथिनायknowing,experienced, skilled

 • गोरों गोरागियानि, गुनिwise and experienced

 • गोरोबमिलि, मिलायto adjust

 • गोरोबज्लायमिलिज्लायhave mutual understanding

 • गोरोबथागोरोबनानै थाto co-exist, to live or exist in unity

 • गोरोबथामिल,मिल जुलunity

 • गोरोबथामिलायथाय, रादायजों गोरोब लायनायtreaty, peace

 • गोरोबथागोरोबनाय, गोरोबनानै थानाय,मिलायनानै थानायadjustment,agreement

 • गोरोबथाफावथिनानि गोरोबनाय खान्थि, रादायजों गोरोबनानै थानायunity of a drama, all the unity of a time, unity of action, unity of place

 • गोरोबथायखौसेथि, गोरोबथिunity, union, uniformity

 • गोरिबजेबो गैजारोङिpoor

 • गोरि होजोबोर बु, दैखांनानै गन होto beat excessively

 • ग्रोम ग्रोमग्रें ग्रें,गोगोमै रोहो रोहोprosperously

 • गोलाउलाउनायlong,extended in length

 • गोलाउथिगोलाउ अबस्थाlength

 • गोलाउ गहेनागोलाउ आरो फाथालि जखाlength and breadth

 • गोलांबिसिनायाव गोलांनानै जिरायto lie down and take rest

 • गोलोममोदोम दुंनानै दै ओंखार,मोदोम दुंto perspire,to feel hot

 • गोलोमदैगोलोमनानै मोदोमनिफ्राय ओंखारनाय दै एबा बिदैsweat

 • गोलेरदैनि मुंसे गेदेर मोफौ महर खराथ बादि हाथाइ आरो लान्जाय गोनां ना बेदर जाग्रा जिबिcrocodile

 • गोलेर मन'नायसान एबा अखाफोरखौ सायखं खोबनायsolar or lunar eclipse

 • गोसाआलौनाय गोनांpungent,spicy

 • गोसागोब्राबhard, difficult,hard to do

 • गोसाइबाहायनायनि उनाव थागारनाय सोबगारनायleft after use (as rice bear)

 • गोसान्थिमोनसे बिगुरनि बेरामa kind of skin disease

 • गोसाबफोराननानै उवालाव सौनो नागिरनाय माइpaddy ready for husking after being dried

 • गोसारअरलां, गुवार जालांto spread, to scatter

 • गोसोसाननाय गोहोmind, heart

 • गोसो गोथैगोसो होयै,गोसो गैयैxxxxxxxxxxxxxxx

 • गोसो गोथौगोसोआव लाखिग्राhaving power to keep anything it memory

 • गोसो सिंदुबगोसो थौलेlow mentality

 • गोसोआव गोनांगोसो बोनाय, गोसोआव नांनायheart-catching

 • गोसोआव नांनायसार गोनां,गोसोआव हाबनायheart rendering,very painful, penetrating the heart, touching the heart

 • गोसो एवलाबगोसो उसाव बादाव जा, उरां फारां जाto be restless, to be anxious

 • गोसो एवलाब एवलाब जाउसाव बादाव जा,उरां फारां जाto be anxious, to be restless

 • गोसो खांफा माफाहुरा हुरा गोसोखांto remember every now and then

 • गोसो गुद गुदगोसो खुद खुदuneasiness of mind, mental anxiety, suspicion

 • गोसो जोलावदिगोसो हगारसारनायloose thinking

 • गोसोजों गोसोसिरि सिरि , गोसो सिङावin a concealing way

 • गोसोन्थिगोसोथिmentality

 • गोसोन्थिगोसोनि खान्थिopinion

 • गोसोनि सुसुथुर बादि गाज्रि साननायone considered as enemy

 • गोसो बावहाबगोसोआव थायै,गोसोखाङैनो थाto be forgetful

 • गोसो बिगियानसानस्रि बिगियाननि मोनसे बाहागो,गोसो मोन्दांनाय गियानpsychology

 • गोसोमगुफुरनि उलथाblack

 • गोसोम फालांगिसिखाव बेफारblack marketing

 • गोहोबोलोstrength

 • गोहोनगियान,बुजिनाय,सोलिनायknowledge

 • गोसोमसाग्लोबसारनाय, गोहो बोलोinfluence, power, authority

 • गोहैलोगेनेव,गादाslow,slack

 • गोहैलोगुरै,गोदोइfrail, sweet,melodious

 • गोहैलोलासै लासै, गुरैयै,नाङा गोजोनwithout haste, steadily

 • गोहैलो खालामहेला खालामto neglect

 • गोहैलुसहायलु, गोगोम, दिदोमpatient, grave, enduring

 • गिखैफोर सान,आफोर मानिto fear, to be afraid of

 • गिगिबाsee दाबाxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 • गिग्लिगिलिनावliquid

 • गिजारोजा,गुदुthick, dense

 • गिजिजिनायtorn

 • गिज्रागाज्रिbad

 • गिथावगिथाव बाथावdreadful,dangerous

 • गिथालगाहाइ फुजिग्राchief priest

 • गिदालिगोदै रोजाबग्रा, सल' खनग्राsinger

 • गिदोमेथाइ,सल'song

 • गिदिबादि,लेखाlike,similar

 • गिदिंखेंख्रायै बेखनto move around, to circuit

 • गिदिरगेदेरlarge

 • गिदिर बिजिरगिरिजज साहाबjudge

 • गिबिगुदि,गाहाइ,सिगांoriginal,root,capital

 • गियाथिगोजानै सोमोन्दो थानाय फोलेरनि मानसि जायखौ आंगो होन्‍नाने सानजायोrelative

 • गियानरोंनाय,बुजिनायknowledge,wisdom

 • गियानिगियान गोनांwise,considerate

 • गियैगिनाय गैयि,साहस गोनांfearless, brave

 • गिरिनखरनि गाहाइ,बिगोमाthe head of a household, householder

 • गिरिब्रानख'र बिगोमाhouseholder

 • गिलामुंसे बेन्दों गेदेर आरो बेनि दुलुर दाब्ले फिथाइa kind of gigantic creeper and its flat and circular seed, entada seanders

 • गिलासिंस्रि सेराव थानाय हासुदै सोदांग्रा मोदोमनि मोनसे आंगोkidney

 • गिलासमुंसे दै लोंग्रा जोथोनglass

 • गिलिआवलि, दै बादि जाto melt,to become liquid

 • गिलिरबारा अजन गोनां, थिखां हायिheavy

 • गिलिरथिअजन,बिबांweight

 • गिलुं गिलुंगिहां गिहां,गिसं गिसंin fear, fearfully

 • गिलु बालुगिथाव बाथावfearful, terrible, dreadful

 • गिसिसिनाय,दै नांनायwet,damp,moist

 • गिसं गासंगिलुं गिलुं, गिसि गिसिfearfully,in fear

 • गिसं बासंगिथाव बाथावdreadful, fearing

 • गिसां गसांगिनायजों आवगायहां फावसायहांfrighteningly

 • गुदाइननि उननि बिसानnine

 • गुंमोनामसुग्रा आरो हां बोग्रा गारग्रा मुंसे इन्दारि, गन्थंnose

 • गुंखामुंसे बिफां आरो बेनि गोखा फिथाइa kind of tree and its fruit

 • गुंग्राइ खिनायगुंग्राइ बादि खिनाय बेरामdysentry

 • गुंग्राइ निगुंग्राइ गारto blow the nose

 • गुंग्रेब बाइनायगन्थं सिंनि बेगें बायनानै थै गनायfracture of inner bone of nose and bleeding from it

 • गुगगुलगुगगुल होननाय मोनसे बिफांनि आथा, मुलि आरो मोदोमहोनो बाहायोbodellium

 • गुगसिदै जिं जिंआव रज'ग्रा मुंसे बिफांa tree growing generally on river side

 • गुगोखैथावै,जानो गाज्रिtasteless, indelicious

 • गुगुनोरोम, गेनेव, गुना थानायslack, loose

 • गुगुइखेंख्रा,देबनायbent,crooked as bamboo or trees

 • गुग्राबिखानि मुंसे बेराम, हांनि बेरामasthma

 • गुग्रामुंसे बिफांa kind of tree

 • गुग्रा गोनांगुजुनाय बेराम गोनांasthmatic

 • गुग्रामगोगोम, लर्ग थर्ग नङैfirm

 • गुग्रिननि दर्जा गिदिंनो थाखाय बेनि गाहाइयाव होनाय हासुंa small wheel or knot or a bamboo or a piece of wood with a hole in it and placed under a door bar

 • गुग्रुसियान,बुद्धि गोनांclever,shrewd

 • गुग्रुगोगो, मैला गोयैclear as water

 • गुग्रुंगुरुं,गेनेवslack, loose

 • गुग्रुबहान्थु खरायना गोग्लैto prostrate,posture

 • गुग्रुब खुलुमगुग्रुबनानै खुलुम,हान्थु खरायना खुलुमto pray in a prostrate posture

 • गुग्लागुदाwithout substance

 • गुग्लामोदोमाव ओंखारनाय गोसा गेदेर फिथरboils, tumour, painful swelling, a morbid swelling in any part of the body

 • गुग्लिगांमुंसे दाउmagpie

 • गुजाम्बानेहाथ बुद्धि गैयिutterly stupid

 • गुजिखुन्थिया फिसा,खुथिpeg,stake, nail

 • गुजिथाव ओंखारग्रा मिसि बेगरlinseed

 • गुजिसानखि बिबारsunflower

 • गुजिना बेदर सावग्रा खामिbamboo or iron stick used for roasting fish, meat etc. in the fire

 • गुजिबिसान गुजिninety

 • गुजिथिगुजि फारिनिninetieth

 • गुजुगोदोनायाव आबजाफोर नांथानानै थानाय गारामाखौ बारजों साफा खालाम, गुजु्ख'to cough

 • गुंजेंमोजें,खायलें, जोंख्लाब फावैas angry look, sideways

 • गुंजेंगुज्रां,जामफ्रावuntrimmed, unpolished

 • गुथालदैथुन,दोहौwave

 • गुथिदाइनथिनि उनninth

 • गुथि खामासिथार फाग्ला,बसन्त बेराम एबा बिमा बेरनायsmall pox

 • गुथुमज जाto meet together

 • गुथुममाजथुममा,आफाद गेदेरa big gathering, corporation

 • गुथेराखफ्रिwicker hat used as an umbrella

 • गुद गुदउसु खुथु जानाय, खें खें मोन्‍नायfeeling of uneasiness, anxiety

 • गुदागोगो नङै, गुन्द्राbroken,piece

 • गुदामगस्‍लानि बिखा अरजाब होग्रा दुलुर दाब्ले गुदुं गोनां मुवाbutton

 • गुदाममाल दोनग्रा न एबा खथाgodown, store house or room

 • गुदिहानिफ्राय इसे गोजौआव थानाय बिफांनि बाहागोthe trunk of tree,immediately above the roof

 • गुदि खिथागुदि बिजौ,गुदिनिफ्राय बिजौसिमfrom the begining to the end

 • गुदि थेंगानावनि उन थेंगाthe stern of a boat

 • गुदि फरायथायफरायजेन्‍नायthe first primer, primer one

 • गुदि बिन्दोसिगां फिथर एबा बिन्दोorigin, point of origin

 • गुदि बैथाउननि थेंगायाव थानानै नाव फेंग्रा बैथाthe oar used as rudder

 • गुदि मुवागुदि जिनिस, गुबै बेसादelement

 • गुदुरोजाthick,dense

 • गुदुगोब्राबhard,difficult

 • गुदुइउन्दै,फिसाsmall, tiny

 • गुदुंदुंनाय,गुसु नङैhot, heated

 • गुदुंगब्लं,गरंhole, opening

 • गुदु गादाफिसा बिला,सानगुदुminute, subtle

 • गुनमोजां धोरोम,आखल,गियान आरिattainment, quality, excellance

 • गुनगुन एमफौa small insect

 • गुनमोजां जाथाइgood result,power of action

 • गुन अरनायगुन सुनाय,गुनियाattacked or damaged by insects,worms, cater-crippled

 • गुनगगुबायग्रा, सानजाबगिरिa multiplier

 • गुन जानायगुन सुनायeaten by insect, worm etc

 • गुनजिएखथेब,थुखथाबto insert, to tuck in, set in, thrust in, to push in

 • गुनजेरबिफां एबा दंफां अरग्रा उरि बादि मुंसे एमफौa kind of white ant that makes pores in wood

 • गुनज्रायहोगदाव,गुनज्रिto roar, to growl

 • गुनज्रिsee गुनज्रायxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 • गुनज्रिखांहोगदावखांto roar loudly

 • गुनथुथ्रिगन्थंनि गाहाय आरो गुस्थिनि गोजौ बाहागोthe portion of the upperlip below the nose, beak of a bird,lip of a pig

 • गुनद्राथुख्रा,खुन्थिparticles, broken pieces

 • गुनद्रिगुन्दै, गुन्द्राpowdered object

 • गुनद्रिगिदिं गिदिं बिरto coil up as smoke, to roll about

 • गुन सुगुन एमफौ अरto be eaten by worm

 • गुनामेथुनि दिरुंwire, metal string

 • गुनामेथु आरो अन्थाइनि आइजेंङाव दान्‍नाय नक्साफोरsculpture

 • गुनाबाजमानि मेथु थार एबा दुदुंmetal of string of a musical instrument

 • गुनाखारइनाइ,असिद,फाफगोनांsinful, unjust

 • गुनिगुन गोनां, बिद्दा गोरोंpossessing good quality

 • गुनुगियान गोनांhaving knowledge,wise

 • गुनुमेगन नुनायhaving good eye sight, capable of seeing

 • गुन्थिदिरुं बिजौवाव खानाय आसथाम गान्थिa round knot at the end of a rope for passing it through a loop

 • गुन्थिखा, हेब, बानायto braid, to plait

 • गुन्दारिगेदेर जाथोनि सुगोनां नोरसिं बिफांa tree,primba serratifalia

 • गुन्दि समनखरआवब मानसि थैखालि गथ' जोनोम जानाय एबा गथ' जोनोम जाखालि मानसि थैनाय सम, बे समाव जोनोम जानाय गथ'खौ फारासिथ खालामनाय जायो;The time when a baby. bappens to be born on the very day of family member's death or a family member happens to die on the very birth day of a child. Ceremony of purification is observed for such a child

 • गुन्दैगुनद्रा बेसादpowder,crushed things

 • गुफुंमोदोम गोनां, बुसाfat,plump, corpulent, fleshy

 • गुफुंसाओंखार,गोजावखां,नुजाto emerge, to float on surface of a liquid

 • गुफुरखुन बादि गाबwhite

 • गुफुर ओंखारमोदोमाव रग' फुरto be attacked with white leprosy

 • गुफुर रोदागुफुर मादाstarch

 • गुबावमागुमा गुयेंlocust,grasshopper

 • गुबियाजावै,गोरजियाa man who lives in his father-in-law's home at the latter's cost

 • गुबुरोदा गुनानै गोलै एबा गेलेमto be uprooted and fallen

 • गुबुथेफा,बेगर गैयिcornless

 • गुबुंरोजा,रोजोबthick

 • गुबुंमोजां बुंनाय, सोदोब गेदेर होनायloud, noisy, laving loud sound

 • गुबुंआबुंfall

 • गुबुंलेगेन्दा,गेन्दालmuddy,slightly muddy, not clear

 • गुबुदैगोमोदैpus, viscid

 • गुबुनदस्रा, जुदा, मालायother,separate

 • गुबुनमारोखोमसे नङैspecial

 • गुबुनारिगुबुन हारि, गुबुन हादरनि मानसिalien, foreigner

 • गुबुनैजुदायैseparately,otherwise, in other way

 • गुबुरबोरनाय,आउरा,गोबोरepileptic

 • गुबैनंगौ,सैथि,आसोलcertain,real,true

 • गुबै बिसानथार सान्‍नायcardinal number, fundamental number

 • गुबै सानथायगुबै सानथौcentral idea

 • गुब्रुबायफ्रु,बायनानै खारलाto break, to burst

 • गुब्रुगेवसारto blossom,to open as a bud

 • गुब्रुगिलि, आवलिto melt

 • गुममोसौ, मैसोफोरखौ गांसो जाहोनायाव नायto tend,to look after herd of cattle

 • गुमथिनसा, न फिसाsmall shed for police man, shop keeper etc

 • गुमरांसना गोथां बादि गोमो गोथां गाबनिof golden yellow colour

 • गुमलाउब्लाउ ब्लाउ, जोंगो जोंगोblazing

 • गुमामुंसे बिरबायग्रा आरो गांसो जाग्रा एमफौgrasshopper

 • गुमुरगुमोर,सुलुsource, root

 • गुमुरसिंनि बाथ्राsecret,significance,mystery

 • गुमुर फाग जासिंनि बाथ्राया ओंखारto leak out secret

 • गुमैबिब'नि फिसाइ आरो बिसिनि बिदाखौ सोमोन्दो लानायhusband of elder sister and elder brother of wife as they

 • गुरलाथा खुसेर बिदैmolasses

 • गुरजेखाइजों ना हमto catch fish with fishing basket

 • गुरदाब्ले गुवार दिन्थिग्रा बिसाननि सिगां बासेबa numerical prefix denoting flat and wide thing

 • गुरग'गोजाम बिगुर गुto change old skin or form

 • गुरगांगुजा, जाखारनाय,जौगाraised, high, pushed up

 • गुरगुजियागोमजोर, गुबुनजों मिलिनो हायैreserved, not frank,unsociable

 • गुरगुरिया हंखागोलाउ नालि गोनां हंखाhubble bubble, a kind of Indian hukha

 • गुरगुवादाउखानिख्रुइ दुइसिन सोमब्रोम गोदोना आरो आथिं गोलाउ मुंसे दाउthe water hen, the moorhen

 • गुरजांहाफावanthill, hillock

 • गुरदिखुसेर बिदैmoIasses

 • गुरमाहिन्जावबो नंजोबै हौवाबो नंजोबै मानसि, नाफांसाeunuch

 • गुरलाब गुरथाबहान्‍जा हान्‍जाin groups, in a crowded manner

 • गुरस्लायबिगुर सोलाय,गुरग'to metamorphose, to change

 • गुरानावनि खाउलाय फारनैखौ लोगो लागायनाय एबा दंफांनि मान्दालिthe stern of a boat

 • गुरागुन्दैpowder

 • गुरिगामि, जायगाvillage, place

 • गुरिगामि एबा जायगा बुजायनो बिमुंनि उनाव बाहायनाय उन बासेबa suffix added to a noun to denote a village or a place

 • गुरुइगुरैsoft

 • गुरुबारबिस्थिबार एबा बिस्थि बाराइthursday

 • गुरुबाहाइसासे गुरुनि सोलोंसा एबा सोलोंसाफोरco-disciple of the same guru or religious preceptor

 • गुरुमथायखोरोमनायthundering

 • गुरुमानगुरु मानिनानै होनाय जिनिसफोरthings offered to a guru

 • गुरुमोन्थोरगुरुनि सोलोंनाय मोन्थोरsacred words taught to a desciple by a religious preceptor

 • गुरु साबाबर'नि धोरोमखौ फसं जेन्‍नाय आरो फोथांना दोन्‍नाय साबा गुरु,बिथां मोनहा जादों (1) मोनसिंसिं गुरु(2)आहाम गुरु (3) गजाय गुरु (4) मनाय गुरु आरो (5) इहिहिउ गुरु, बिथांमोननि अनगायैबोथेनाखौबो सासे गुरु हमो

 • गुरु संगुरु हमto take Preceptor, to accept as spiritual guide

 • गुरैनोरोम,गुरुइsoft, tender

 • गुलमु 12 जखानि दंफांa piece of big log measuring 12 ft

 • गुला गुलिगुलि खालामज्लाय, गुलि गावज्लायshooting at each other

 • गुलिसिलायाब होनानै गावग्रा बेगरball or bullet

 • गुलि गुलिउफ्ले उफ्ले, बारा थाफानायvery intimate, closely touched

 • गुलि बारुदगुलिनि मसलाgun powder

 • गुलुं गुजुंगुलाय गुजाय,उल मुल,उलथां फालथांderanged,confused,dishevelled

 • गुवा खाथंमुंसे दाउa kind of bird

 • गुवामुरिदुन्दिया बादि मुंसे बिफां आरो बेनि दैसब दैसब फिथाइthe anise plant and its seed, rimponella anisum,aniseed

 • गुवारगोलाउनि सेर सेर थानाय जखाwide, broad

 • गुवासिउथुमायnaval

 • गुवासुखामिहाराrib(bone)

 • गुसथि बालेबगुसथि गोबाthin lips

 • गुसथि बालेबगुसथि गोबा गोनांhaving thin lips, thin lipped

 • गुसिगां नैजि फाथै, मुथाa count of 20 leaves of betel leaves

 • गुसुगुदुं नङैcool,cold

 • गुसुंगोलाउ नङिshort

 • गुसुरिगोजाम, गोजाम जानायold, wornout

 • गुसेंमोस्रोम गेदेर जाथि, खुसिंa kind of stinging large ant

 • गुसेबसिख्रेब,जेरदोंnarrow,bottle neck

 • गुस्थिखुगानि मोदोम गेहेन रुगुंlips

 • गुस्थि रानआववा फाववा जाto be in helpless condition, to be anxious, to be perplexed

 • गुस्लायsee गुरस्लायxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 • गुहेफारसेथिं लुंहेनायdrawn to one side, pushed to a side, slanting

 • गेंगेव, गुबार जा, गान्थिया गेवto open oneself,to unfold,to unravel

 • गेंगनादेवगान्थि,दाउस्रि आथिंa figure shaped like "8" made of bamboo strip and placed at the top of a new house as preventive against thunderbolt, evil

 • गेंगारिबैसां सिङाव होनाय रुवालिa strip of bamboo that holds fast a bamboo for floor making

 • गेगाबेराम, जब्रा, बियादि, गुन सुनायdisease, illness, ailment, unhealthy state

 • गेगागोलोन्दि,गोदना देरनाय बेरामgoitre

 • गेगांउदै गेदेरfat, bigbellied

 • गेग्रेबगेरेबनाय, दाब्ले जानाय बायनायbroken, flattended

 • गेजायबागामि एबा जायगानि लोगोसे बिहु खुंग्रा जायगाthe place where Bihu festival of a village or area is observed jointly

 • गेजारअन्थाइstone

 • गेजेनजेन्‍नाय,फेजेन्‍नायdefeated, dominated

 • गेजेरमोन्‍नै जोबथा जिंनि समान गोजानाव थानायmiddle

 • गेजेरगेजेर जायगाmiddle place

 • गेजेर रां थाखोगेजेर थाखोनि रां खाउरिफोर थानायmiddle income group

 • गेज्रागाज्रि मैलाdirty

 • गेदलांगोना, नखरनि लामाgate,main entrance

 • गेदाबुथ्रा,गोबौ नडै; दाहार गैयैblunt, not sharp

 • गेदाखेंख्रा, जान्जि दबनायbent

 • गेदेजोआइजो,गेदेर जोmadam,polite form of addressing a lady or respectable woman

 • गेदेमागेदेरbig

 • गेदेमामानाव गेदेरSir, word used in addressing a respectable person

 • गेदेरबिमा,गेदेदbig, large

 • गेनगांथि सुयै दाउ फिसाफोरनि गेन्द्रा,गिन्द्रि उदैthe enlarged belly of an unfledged bird

 • गेन्दामैसो फिसाa buffalo culf

 • गेन्दामैला गोनां,लेथ्राunclean

 • गेन्दामोदोम गेदेरfat, stout

 • गेन्दा खलादाउ गोमोyellow bird

 • गेन्दा बिबारनार्जि बिबार,गोमो गाबनि मुंसे बिबारmarigold

 • गेन्दावनोरजिया हिन्जावsickly woman

 • गेन्दोखास्नि,मोन्थोर गोनां गानहोग्रा दिरुंincantated string used by sick person

 • गेन्देजोबोर मोनामनाय, गोन गोन मोनामनायhaving abusive smell

 • गेन्देरेवाजोबोर गाज्रि मोनामग्रा मुंसे बेन्दोंa creeping plant with a very bad smell

 • गेन्देरेवाजोबोर गेज्रा बेसादa loathsome object

 • गेन्देलदाहार गैयै, दोम, दिदोमstagnant, having no current, blocked

 • गेनेउलासै, गोख्रै नङिslow,slack, sluggish

 • गेफाखादाbasket

 • गेफेजौ फेनायdrunken

 • गेफेमोनफ्लेनायover boiled,about to be liquid

 • गेबगिलिरै, दाब्ले जाजासेpressing down

 • गेबबागोगगा, थिफुद्लाproud,concieted, boasting

 • गेबेंगेहेन, फायथाल, गुवारबाbroad side, horizontal

 • गेबेंगोथां,सिद्दा,खेंख्रा नङैstraight, not bent

 • गेबेंगोसो सिदा,थगाय थसि नङैsimple, not crooked

 • गेब्लेगुन्द्रा जाto crumble

 • गेरखुगद', उदैनि बारा खुगाजों गto belch

 • गेरजायबोलोगोराstrong and stout,fat

 • गेरिलाहान्‍जा फिसा फिसा जानानै दावहा नांद्लानाय मानसिफोरguerilla fighters

 • गेरिलाहुरा हुरखा दावहाguerilla fighting

 • गेरेदखुन फिथाइखौ फेरेद नानै बेगर दिहुनग्रा मुंसे जोथोन, खरखाcotton genning implement

 • गेरेद फिथाइखामरांगाa kind of acid fruits, averrhoa carrambola

 • गेरेनायमस्रायनाय,मस्रायनायाव दुखु मोननायsprain

 • गेरेन्थाबारिनि सिमाgarden boundary

 • गेरेबरेब, बाय, देबto be broken, to get flattened

 • गेरेमफुफेस्थाcoil, a spiral object

 • गेरेमसादालाइजों बिलाइजों बहरा, दालाइ बिलाइ रोजाbushy,heavy with leaves and branches

 • गेलभानिमाराम अरनो हायै बादि सोरखौ जिंक मेथुजों सिहरायनायcoating iron with zinc as preventive against rusting of iron

 • गेलभानि खालाममाराम जानो हायै बादि जिंक मेथुजों सोरखौ सिहरायto protect iron with zinc by galvanised action to protect it from rust

 • गेलेखेलाय, रंजानो ला, रंजा;to play, to sport, to amuse with

 • गेलेनायखेलाgame, sport

 • गेवगें, गुवार जा, लागा ओंखारto open, to unfold

 • गेवलांगुवार, उदां, अरायबो ज जानायopen

 • गेवलां गेवथांबारनाय,बारजोबलांfully open, fully blooming

 • गेसखफ', बार बादि मेगनजों नुयि मुवाgas, vapour, any air-like substance

 • गेसाउगेसेव,सेवनायdecayed,rotten

 • गेसेंरोजा नङै,गोबा,गोबा नङिthin, not closely set

 • गेसेमसेमनाय, सोरोदनायsubsided, deflated

 • गेसेरसेरनाय, सेरमायनाय, गुदुं गोनांleaking, leaky

 • गेसेबजेददों, गुसेब, सिख्रेबnarrow, of small waist

 • गेसेवsee गोसाउxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 • गेसेव गोफोनगेसेव गिसि, गेसेव गुफुन, सेवनाय, मोनामनायrotten and putrid

 • गेहेअजर, बेरेखा बुंनायobjection,adverse statement

 • गेहेनदानाय खुन्दुं, फाइथाल खुन्दुंtransversed thread woven into warp to make web

 • गेहेनमोदोम गोबां आरो गुरैbulky and soft

 • गौयादंनि उल्थाnil, absent

 • गौथुमजथुमनाय, राइजो ज जानायcongregation, pubiic gathering

 • गंन गन आरिफोरखौ सानग्रा सोदोबa prefix used in counting houses, sticks etc

 • गंमोसौ मैसोनि, खर'आव रजनाय जंफाद बेगेंhorn

 • गंखनआसान, हाबा खालामगोननि नेरसोन महरै होनाय गहेनाbracelet esp. for marriage

 • गंखन लाखिहाबा हरनो खोथा होनानै हिन्जावसानो आसान लाखिto recieve bracelet for the girl with a consent to marry

 • गंखुगंगु,खुजाstooped,humpbacked

 • गंगार उसुमैजार्मान हाग्रा, सामबांग्रिa wild plant

 • गंगार थाइसिबमुंसे खैसिब फिथाइthe mulberry tree

 • गंगार दुन्दियामुंसे मोदोमग्रा लाइफां, बोर्मा मसलाa kind of fragrant plant used as condiment

 • गं बायगेजेन जाto be defeated

 • ग्रहसान नखरनि बुहुमफोरplanet

 • ग्रहसाग्रहखौ गिदिंग्रा ग्रहफिसाsatellite

 • ग्राफहांखोफोर थानाय सानखान्थि एबा बिज्ञाननि आयदायाव सोमोन्दो दिन्थिग्रा मुंसे खान्थिgraph

 • ग्रांगोसार, दाखिto cover up, to spread over

 • ग्रोनसारियै,फारियैin line, in row

 • ग्रोन ग्रोनबुरजा,रद'रद'in large number of pieces

 • ग्लायगाहायथिं बुजायनाय बिमावनि उन बासेबa verb suffix indicating downword movement

 • ग्लाब ग्लाबगोबारै, दाउरावloudly,boistrerously

 • ग्लेबदाखिनायextending,covering

 • ग्लोमखोख्लोबजासे, फुरायैfully,totally

 • गथा मुवाखौ फोरमायनाय बिसाननि सिगाङाव बाहायजाग्रा बासेव (जे,थसे,थनै)numerical prefix used for solid long thing