• बर' हांखो हालानि जिस्निथि खौरां हांखोthe seventeenth consonant letter of the Bodo alphabet

 • दसे, दान्दिसे, दा सान्दि आरिखौ फोरमायनो बिमावनि उनाव बाहायनाय उन बासेब एबा दाजाबa suffix used after verbs to mean for a little while, for the time being

 • थिरांथा एबा गोसा फोरमायनो लुबैनाय बादि नङै एबा गोमोहाबनाय फोरमायनो बाहायनाय उन दाजाबsuffix denoting surely, surprising unexpectedly etc.

 • थु, थांनो लोगो लानाय रावlets go

 • थंथिखोना,खुलि,बिथंaddress

 • थंखुन्थियाpost,pillar

 • थंथोंगोरstraight, erect

 • थंउदिसenquiry

 • थंआन्दासinference

 • थंथिग खालामto ascertain

 • थंनंगौ,फोथायनायcertain,faith

 • थंखिमस्राय, फाखो जाहोto overstrain, to twist (a rope), to screw round, to turn round

 • थंग्रंगोथौ,थब्रंhollow,depressed, downwards

 • थंगाथनाcontainer, made of paper or leave

 • थंगालिसथां-बाथां हिन्जावa light-natured girl

 • थंगिथ'थामिना, गोजोरfixed, lasting, permanent

 • थंगिथ'थिग, गोरोन्थि गैयिexact, correct

 • थं थंगोथों,थोंजोंstraight

 • थंब्लेदथाब,हरखाबsuddenly

 • थं लाउदिस ला, आन्दास लाto enquire, to get sense

 • थं सोमोन बासेबथंखौ दिन्थिग्रा सोमोन बासेब,बिनि महर-आव,याव,नियावlocative case suffixes like :- आव,याव,नियाव

 • थख'ज, गथा, जमाtogether,united, solid, distinct

 • थखथाथौथा,फार्ला,खरदजों गोबायै हाखावनाय दंफांplank

 • थखनलाउथिstick, wand

 • थख्रबथन,जाबto fold,to close up

 • थख्रबजोख्लोब,थनथ्रto get folded, to close, to contract

 • थख्राफिथाइ आला, नालेंखरनि बिखबshell of a fruit, empty shell of fruit

 • थख्लथख',रग',फाराग,जुदाseparately

 • थख्लालान्थ,लान्थाbald,having bald head

 • थख्लायआसिनि बेगेंजों खर'आव बुंto strike on the head with knuckles (finger joints)

 • थगथगायसुला, थगायग्राa liar,a cheat

 • थगथोगो महर, महर मोखांshape,frame, construction

 • थगर बगरसाना हवाwithout consideration

 • थगायफोला,नंखाय बुंto cheat, to devise, to act fraudulently

 • थगायनायफोलानायcheating, fraud, deception

 • थग्रोनरेजें गोसोनि (सिख्ला एबा हिन्जाव)light- natured

 • थग्रोन बाग्रोनरेजें गोसायैlight heartedly

 • थथनंगुबै,थारreal, true

 • थथ गोनांबद गोनां, सुथि गोनांsensitive, cautions

 • थथ गैयैबद गैयि,सुथि गैयिsenseless, cautionless

 • थथ' थाथाथाबथा राव, फुथि जोबै राव, गथ' गोर्लै बायदि बुंनाय रावfaltering,stammering

 • थथ नंनंगौ सान,थार सानto take real

 • थथलाबख्रा,बुंनो फुथियैstammering

 • थथलादाउनि आदार थाहैजेनग्रा उदैनि मनाa pouch of a bird

 • थथलांहिउहा,दिनदांcradle,swing

 • थथामालासनारु बादि मुंसे गोजौ गेदेर बिफांa kind of tree

 • थथिदाउनि खुगाbeak of a bird,bill

 • थदबद, आन्दासsense

 • थदबिदखबर लानाय, जोथोन, खौरां लानायlooking after,management, supervision

 • थनदुलुरै जाब, बुन्दा खाto fold, to roll up,to wind

 • थनथ्रगुसुं जाto shrink

 • थनासावरि बादालिफ्राव साहा जौ लोंनो थालिर बिखंनि खुरै बादि बानायनाय आगजेंthe folded pots from the banana peels

 • थनाबाथि दोनग्रा खुन्थिlamp-stand

 • थफसिजिनिसफोर दैग्रा मुंसे उवाल महरनि जोथोनa mortar of wood or iron in which things are pounded with pestle

 • थफासाथिनि हांगार, बाथिनि हांगारashes of lamp, soot formed by smokes

 • थफादैनि थफा एबा थरथिं,निहिरनि थरथिंdrop of water

 • थफिबिबार एबा बिलाइ खिलिहरto give forth buds

 • थफिनाआ दै सिंनिफ्राय सायाव हां लाto suspend air of a fish appearing on the surface of water

 • थफ्लाआबजाफोर खाथुमनायluggage

 • थफ्ला थफ्लिसि-जोम आरो आबजाफोरनि थफ्लाbag and baggage

 • थबगोख्रैquick

 • थब खनगोख्रै खनto pick up promptly

 • थबगांथाजिम आरो गावदां बारनायluxuriant and fully bloomed

 • थबस्रसनै जाजासेinto two pieces

 • थबसाथब्रा,बब्राsnub, short

 • थबसिजिनिसफोर दैग्रा मुंसे उवाल महरनि जोथोनa mortar of wood or iron in which things are pounded with pestle

 • थब्राबिजौ गोबां, गोबां बिजौजों गेवसारनायflat-sized (on the top)

 • थब्लंसोरखिजासेby making a hole from one side to another

 • थब्लदैयाव रज'ग्रा फामि बिबार बादि मुंसे बिबार,फामि दद्रेwater lily,nyphaea

 • थब्लदैयाव दोबै, दैयाव लोबहाबto dip in water, to go-down the water

 • थब्ल गन्दाथब्ल हारिनि मुंसे दैनि लाइफांa kind of aquatic plant of water lily

 • थब्लाआखाइ फारनैजों दामग्रा जरासे दल फिसाpair of small musical drums played with hands,tabla

 • थब्लालान्थाbald,shaven

 • थमबोलो होगासेयैat a stroke

 • थमखाबोरला ख, थिर थ्रोब सोना दोनग्रा बिखबan arrow- case, the quiver for putting arrows

 • थम'म'गुफुं गाजलि, मद'द' गाजलिa bud with healthy solid form

 • थम सिफायसिफायनानै बस', सिफाय गासेयावनो सनै खालामto break at a stroke

 • थमस्रसनै जाजासेinto two pieces

 • थमेनबिबारफोर बार,अफिहां, थरायto sprout

 • थयलाबस्था,बरा,मुवा सोनानै लानो हानाय जलंगाgunnybag

 • थरफिथरdrop

 • थरथिंफिथर फिसाsmall drop

 • थरथिंथब थब गहो एबा गारto drop, to cause to drop

 • थरमबुथ्रम जाto be blunt

 • थर लाहुसियार जा,गरन्थ ला, सामोल जाto be careful, to be controlled

 • थरायखनआसिजों सि जाब जाब खनto plait a waist cloth

 • थरायनाथरायफुनाय, खम बैसोनिunderaged, tender-aged

 • थरालथलार,थुंग्रि, एमफिsword

 • थरिदिमासा बर'फोर बाहायग्रा सि दाग्रा माखुweaving shuttle used by Dimasa Bodo people

 • थलं थफंबाज्रेद बाथेद,होरलां होरथांby moving to and fro unsteadily

 • थल्ल थिंग्रिंलंथं,लाथिख', जोबनाय,थल्ल थाल्लाtotally gone, entirely lost, fully wasted

 • थलारथुंग्रि, एमफिsword

 • थलेनइसे नुजानाय, बारनहांslightly appearing

 • थसगथुलि, थसबcushion

 • थाआलु हारिनि हा सिङाव थांग्रा बेदरtuber

 • थाथामिto stay, to live, to remain, to exist

 • थांगोथाङै था, जिउ लानानै थाto live,to be in life,to survive

 • थांलोरिto go

 • थांखांजिउ मोनफिन,सुथि मोनफिनto come back to life, to revive

 • थांखाथांनानै थाखाgo beforehand

 • थांखावगोसायैseverely

 • थांखावसम सम थां गेजेर गेजेरथांto go from time to time

 • थांखिउदिस, बिथांखि, नोजोरaim, object

 • थांखिनोजोर खालामto aim at

 • थांखिबांगोबां थांखि थानायmultipurpose

 • थांखि बिथांखिनोजोर आरो सान्‍नायफोर,मावफारिaims and objects

 • थांखि सोमोन बासेबमावनायनि थांखिखौ दिन्थिग्रा बासेब,बेनि महरा-- खौ,ख,खेaccusative case suffixes which are खौ,ख,खे

 • थांखुलाउजें आरो गावलां गावलां गाइदर बिलाइनि मुंसे बिफां आरो नानानै जाग्रा एबा सोबजाग्रा बिलाइtobacco

 • थांखुआखाइजों सुनायनि सान बिसानa distance from the point of thumb to the point of middie finger of an extended palm

 • थांख्रंजुनार फोरनो आदार होग्रा नावद्राmanger, an open part like veesel for feeding domestic animals

 • थांगाखाग्रा हारिनि मुंसे गोजौ गेदेर हाग्रा आरो बेनि देन्थाa kind of tall coarse grass plant and its stalk

 • थांगा बासिमुंसे माइa kind of paddy

 • थांगा बुरिमुंसे माइa kind paddy

 • थांगारनायसम सौआब्लानो फिसा सारिनाय, फिसाख'निफ्राय फिसा ओंखार गारनायabortion

 • थांगोनगन्द्राइ,गुसुं गेदेर लाउथिcudgel, short but stout stick

 • थांग्रिंसांग्रां, आबर दाबर, सखाsmart, lively, sensitive

 • थांज्रेमगोसायैsharply,severely

 • थां थांगोराvery hard,tight, drawn hard

 • थांब्रादाव/ थामबादावखासारनि सासे दिमासा बर'राजा,मुं गुबुना जादों ताम्ब्रध्वजone of the Kachari kings who ruled in Cachar. His Sanskritised name was Tamradhawaja

 • थांस्रं फैस्रंथांब्रब फैब्रबgo and come immediately

 • थांहां फैहांथाङाबो फैआबो,थांनो जानानै फैफिननो नायगिरनायin a dwindling manner

 • थाइफिथाइ हारिखौ अन्जिमा फोरमायनायाव बाहायग्रा सिगां बासेबa prefix that denotes the kind of fruits and rupees in counting

 • थाइफिथाइ थायग्रा हारिनि बिफां दिन्थिग्रा, सिगां बासेबprefix denoting the trees which give fruits

 • थाइखामुंसे बिफां आरो बेनि गोखै फिथाइa kind of tree and its acid fruit

 • थाइख्राउमुंसे दुमब्रि फिथाइ आरो बिफांa kind of fig tree and its fruits, the red fig

 • थाइख्रिफिसा फिसा थायto bear small fruits

 • थाइगारनांजां फांजा थायto bear fruit uselessly or for nothing

 • थाइगिरगुवार गोलाव गोब्रा बिलाइनि मुंसे बिफां आरो बेनि गोखै दुलुर फिथाइwood-apple

 • थाइगिर खाउलाइथाइगिर बिखें बादि खाउलाइ गोनांhaving nice cheeks dike the sheeths of wood-apple fruit

 • थाइग्लुफजोबोर थाय,ग्लुब ग्लुब थाय,बहरा थायto bear fruits heavily, to bear much fruits

 • थाइजौमुंसे बिफां आरो बेनि गोखै फिथाइthe mango tree and its fruits

 • थाइजौ आथा खामनायथाइजौ आथा नांनानै गाराय जानायto be injured by mango gum

 • थाइदलंमुंसे गारां गोदै दाउ,दाउब्लुरa kind of bird, the Indian nightingle

 • थाइफखखुमब्रा बिफां आरो बेनि फिथाइthe white gourd plant and its fruit

 • थाइफुरखुमब्रा बिफां आरो बेनि फिथाइthe white gourd plant and its fruit

 • थाइफ्लुंखान्थाल बिफां आरो बेनि फिथाइthe jack tree and its fruit

 • थाइबेंमुंसे बेन्दों आरो बेनि जाग्रा फिथाइcucumber

 • थाइमद'निम बिफांthe neem tree

 • थाइयेथरमुज बिफां आरो बिनि फिथाइmelon

 • थाइलिरथालिरbanana

 • थाइस'मुंसे बिफां गिदिरa kind of tree,bischofira Javanica

 • थाइसामुंसे नारेंlemon

 • थाइसारफुरा थाय, थायस्रांto bear fruits fully

 • थाइसोथैमुंसे फिथाइ गोखै आरो बेनि बिफांa kind of very sour fruit and its tree

 • थाइसुममुंसे थाइबेंcucumber

 • थाइसुमफ्राथरमुजाwater melon

 • थाइसुरिमुंसे गोखै फिथाइ आरो बेनि फिथाइthe hog-plant and its fruit

 • थाखारांmoney, rupee

 • थाखायजुनै, बादै, बागैfor,on account of, on behalf of

 • थाखोसिरि, खोलोबclass

 • थाखोजाब,थोर्फो,आथालlayer, shelf

 • थाखो गोनां अन्थाइथाखो थाखो साजायनाय अन्थाइstratified rocks naturally arranged in layers

 • थाखो दावहासोबग्रा आरो सोबजाग्राफोरनि गेजेरनि दावहा,हान्जा दावहाclass contest, class conflict

 • थाखि थुखिहरखाब,बोरैबाby chance

 • थाख्रिथाजोर, थाथिरनायstable

 • थाख्रि फाल्लागोदो बर'नि हाबा हुखायाव साइनामारा सिङाव हिन्जावफोर हाइला हुइला मोसानाय, माखासे मेथाइ खनोआरो माखासेया आफा खबो आरो गंगोना दामो

 • थाखुम राजागांहांसो राजाgoose

 • थाखैजुनै, थाखायfor,on account of,for reason of

 • थाग थियारिथाग थिग, जेबो थिग जानायfully ready

 • था गान्दाहायाव बेदर थांग्रा मुंसे बेन्दों आरो बेनि इंख्रि जाग्रा गेदेर बेदरa kind of cultivated creeping plant and its large edible tuber

 • थागिबिगिबि थानाय,सिगांनिफ्रायनो थानायaboriginal,indigenous

 • थागिरिथाग्राresident,inhabitant

 • थाग्रिदसांग्रां,हुसियारalert,conscious

 • थागुरथाब्रोमsuddenly,abruptly

 • थागुसुगरसि बादि बेदर थांग्रा आरो गोथाङै बेदर जाग्रा मुंसे बेन्दोंcreeping plant yielding white sweet big tuber

 • थाजागोख्रों, गोथां, बासि नङैfresh, healthy, alive

 • थाजाबलोगोसे था, लोगोसे थाफाto live closely

 • थाजोरनिगाजि, जुगामि थानायpermanent

 • थाजिमसुदेम, थाजाlively,cool, fresh

 • थाथिथाथाय,थानायexistence,continuous being, staying

 • थाथिखिसियान, बाथ्रा दानथेनो गोरों,बाथ्रा सोलाय सोलाय बुंग्राintelligent,quick in understanding and talking

 • थादुनथारून, थास'बेदरarum,arum tuber

 • थादुन सुजिजानो सुबु सुबु मुंसे थारुनa kind of arum yielding soft tuber

 • थानथावनि,थानसालिplace of worship, temple

 • थानगिरिथाननि गिरि मोदाइthe presiding deity of a temple

 • थानदालिसि-जोम दोनग्रा औवा एबा दंफांनि दान्दा,सिब्बाwooden or bamboo bar (inside one house) for keeping cloths

 • थानसालिमोदाइसालि, मोदाइ फुजिग्रा जायगाtemple

 • थानापुलिसफोर थाग्रा जायगाpolice station, police outpost

 • थान्दैखबर खिन्थाबायग्रा राइजोनि मानसि, रादाब दैबायग्राmessenger

 • थान्दै बिलाइखबरा बिलाइ,खौरा बिलाइnewspaper

 • थाफाअन्थाइ गेदेरboulder

 • थाफ्रायखिथुआव बुनानै खारहो, दाद्रि होनानै गोख्रै मावहोto drive an animal by beating and giving sound

 • थाफ्लाबाजि लगाय,थाबslow,lazy

 • थाफिबाजि लगाय, थाबto bet

 • थाफ्लिखिबुनि बिदाम, खिबुनि उनफार्से नुजानाय गोजौ बेदर बाहागोbuttock

 • थाबखोबथे,फांथेto patch up, to repair, to cover

 • थाबगोख्रैsoon

 • थाबबाजि लगाय, थाफिto bet,to contest

 • थाबसिमेथुनि मुलि सोनानै रैखानि थाखाय गानग्रा जिराद,आर'नाइamulet

 • थाबायआथिं सोमावनानै दावगाto walk

 • थाबायग्लांबेरायग्लांto roam

 • थाब्र थुब्रगोरोबनाय गैयि बादियैincoherently

 • थाब्रामुथा,आथि,सथाa small bundle

 • थाब्रांथाब, गोख्रै, माबारैquick,prompt

 • थाब्लादालाइ दासा गैयि, सल सलॉwithout branches, twigless

 • थाब्रोमहरखाब, थाबनोinstantly, suddenly, abruptly

 • थाब्रुमहरखाब, थाबनोinstantly, suddenly, abruptly

 • थामनैनि मोनसे बाराthree

 • थामजिमोनथाम जिthirty

 • थामज्रांओंखाम संग्रा फिथ्लाइनि दोbrass pot for preparing rice

 • थामथिमथाग थियारिtip-top

 • थामफैगां गोनां गांफौcommon flies

 • थामफै सामथाथामफै बुथारग्रा सेउथाan implement for killing mosquitoes

 • थामफै होफानायनांजा फांजा लोगो लाफानायuncalled for association

 • थामब्लिफोरसंफोरनि उननि दिन खालिnext of the following day

 • थामलाथामा मेथुनि बादि गाब एबा रेंcopperlike colour

 • थामसुमागोबां गां गोनां गांफौa kind of insect with many wings

 • थामहिनबाबिनि ओंथियाthat means

 • थामामुंसे गोजा गाबनि मेथुcopper

 • थामा मुगाथामा सालायनाय मुगाcopper age

 • थामफ्लेंराजाफोरनि बाथ्रा लिरनायनि थाखाय थामानि फारलाcopper plate

 • थामायहोबथा,हमथा,थाबथाहोto stop, to put a hold, to check, to obstruct

 • थामिबन्द जा, थाद', थाबथाto stop,to cease

 • थामिखमि,खम जाto abate, to become less in intensity

 • थायफिथाइ नांto bear fruit,to give result

 • थायंमुंसे बेन्दों आरो बिनि बेदरa kind of edible tuber

 • थायजाखामानिaction

 • थायलालिबिमुंनि गुन एबा आखु दिन्थिग्राadjective

 • थारहा सुग्रा दान्दाa land measuring rod

 • थारगमायैनो,सैथोयैनो, ब्रा ब्रा आरि फोरमायनो बिमाव सोदोबनि उनाव जग्रा उन बासेबa verb suffix with a sense of positively, definitely, certainly

 • थारमेथुजों दानाय दुरुं फिसा एबा सलिa metalic wire of stick

 • थारअंगुबै,नंगुबैnatural, sure,certain

 • थारखाआखाइनि थालाpalm

 • थारजामावनाय, ओंखारनाय एबा जानाय दिन्थिग्रा सोदोब, बिमाव रोदाroot verb

 • थार जागेरोबto be conformed

 • थार बिसारगुबै बिसार, गेबें बिजिरनायgood judgement

 • थार मानिमिथि मोन,थार मोन,फोथायto obey, to believe, to comprehend

 • थारलाथारैनोexactly

 • थारादेन्था,थेन्थाstem

 • थाराइखाथ्रि बादि नुनाय रोजा आरो गोलाउ सिल सिल बिलाइनि मुंसे लाइफांthe wild Cardamom alpinia allughas

 • थारिबोरि, हागुं, हागोजौelevated land, high land

 • थारिखदिन,खालारdate, day

 • थालथं,आन्दासsense,knowledge

 • थालखबामmusical time, a measure, beating of time (by means of clapping the hands)

 • थालखिजुर बादि गोजौ गेदेर मुंसे बिफां, बेनि फिथाइखौ जायो आरो बिलाइखौ गिसिब बानायोpalm tree

 • थालथाबखावलायाव गोबारै बुनायाव जानाय सोदोबa sound created out of hard slap

 • थालथामगोबारै आरो गोख्रै बुनानै जानाय सोदोब, बिफां दालाइ एबा गन आरिफोर बायनानै जाखांनाय सोदोबa sound created out of a stroke upon a thing

 • थालथावखावलायाव गोबारै बुनायाव जानाय सोदोबa sound created out of hard slap

 • थाल बाहेराफारि अनगा,समाव मावनाय जायैwhimsical

 • थालासरानिजों मारिग्रा बागसु,दरजाफोर फांथेग्रा मेथुनि जोथोनpadlock

 • थालाहाजोनि थाखो एबा सिरि, ननि थाखो एबा थोर्फोrange of hills and mountains, storey of a building

 • थालाथालो, गाहायनि बाहागोbottom

 • थाला थामफ्रासा-साज्रांयैoutwardly, apperantly

 • थाला थाला न'थालासेनि सायाव गुबुन थाला खालामनानै लुनाय फाख्खानि न, थाला गोबां थानाय नbuilding of several storeys

 • थालानजिगुदिनिफ्रायनो थाबोनायprimitive, aboriginal, native

 • थालाससान ओंखारनायनि सोरां,आलायारनthe light at dawn before sunrise, twilight

 • थालासिमासिंथिंनि सिमाlower boundary

 • थालोखुगा सिंनि गोजौ बाहागो,खुगानि उखुमpalate

 • थालोखर'नि सा बाहागोtop of the head

 • थालिहाजों बानायनाय उखुम ओलाबनाय इथा बादि दो दब्लाtiles

 • थालिखालिस्थि, जिनिसनि मुंफोर फारि फारि थानाय लेखाlist

 • थालिमसर' सोलोंनायrehearsal

 • थालिरथाइलिरbanana

 • थालिर गायसनगाहायथिं खर' जानानै गोग्लै, थिंसायdown headlong

 • थालिर गोमोन एम्फौथालिर गोमोन बादि मोनामनाय दै सा सा दावबायग्रा मुंसे गोसोम गांफौa black aquatic insect smelling like ripe banana fruit

 • थावफिथाइ बेगरनिफ्राय दिहुन्‍नाय रस आरो खनिनिफ्राय दिहुन्‍नाय रासायनिक गुन गोनां दैलावoil

 • थाव आउथिफुदुंनानै थाव दिहुनto extract oil from raw material and refine it boiling by chemical process

 • थावगाजोबोर गोथाव जाto become more tasteful

 • थावथावसिलाइ गावनाय एबा माबा बेरफ्रुनानै जानाय सोदोबhigh sound

 • थावथावफर फर(बुंनाय),थाद'आजासे (बुंनाय)fluently

 • थावथेलेफाबाथ्रा दैबायग्रा,सासेनि बाथ्राखौ गुबुननो खिन्थाग्राrumour-monger

 • थावनिसिमाजों बेंखननाय जायगाa demarcated place

 • थावरिथिखिना था, सहायनो हा, सैजो खालामनो हाto withstand, to bear

 • थावलदोलो, हान्जाgroup

 • थास'मानग्रा एवा मानदबप्रा इंख्रि जाग्रा मुंसे बिफां आरो बेनि बेदर,गांखं,बिबारफोरarum plant,taro

 • थासान्दिथानाय समसिम,थानाय खिनियाव, जेसे गोबाव थायोas long as one stays or remains

 • थासारिआव-फाव, हालसालsituation, condition

 • थासिफिसा फिसा दान,दानफ्लेto cut into smallest pieces

 • थासिगोरायै सो, थोन थोन सोto load tightly

 • थासिउलथां फालथां खालाम,थास बिलाइखौ उलथां फालथां खालामto shuffle

 • था सुमब्लिरोखोमसे जाग्रा था रोदाa small variety of silk cotton tree bearing tasty tuberous root

 • थास्लायस्लायथानायनि बदलै, थानायनिख्रुइinstead of being or existing

 • थास्लिबहुस्लिम, थास्लिमto rub against hand

 • थास्लिबबाथ्राखौ फोजोबto subside the matter

 • थोफुरा, थोलो आरि फोरमायनो बाहायग्रा उन बासेबsuffix with the sense of covering entire, throughout etc

 • थोजखा जा,जुरिto be sufficient, to be enough

 • थोंगोथों,थोंजों,सिद्दाstraight,direct, exclusively

 • थोंगनायनाय आरो थिन्‍नायखौ फोरमायग्रा उन बासेबsuffix used after a verb indicating ‘let'

 • थोंगोरथं, सिदा, साजों गोलावै फसंनायoutright, erect, perpendicular

 • थोंजोंगोथाङै ,सिदाstraight,directly

 • थोंजोबैसनथाबै.गुसुङैin short cut, in a short way

 • थों बेसेनमोनसेल' बेसेनfixed price

 • थोगोमहरshape

 • थोगोगोनांनायनो मोजां,समायना,महर गोनांhaving a good form

 • थोगोगैयिमहर गैयि, नायनो गाज्रिshapeless, not good for looking,ugly

 • थोगोरथोगो, मोजां महरfine statue, beautiful face

 • थोगोर गोनांनायनो इनायनो मोजां, मोजां महर होनानै दानाय गोनांfair and lovely

 • थोथोर बोबोरलोरबां जानानै दलर थानो हायि जानानैstaggeringly

 • थोनबिथोन हो, खामानि मावनो थोन एबा बुंto ask to do, to command to work

 • थोनथियाजेनिबो आंखाल गैयिhaving no wants, well-to-do,affluent

 • थोननायखामाय मावनो बुंनाय,बिथोन होनायorder, command

 • थोनो थोनोहेनसो हेनसो,थिब थिबcongested, stiff

 • थोबथरथिं, फिथर, फोथाdrop,a small amount

 • थोबएमफौ बादि बाहा लुto build cocoon worms

 • थोब्ले माब्लेथोहां थोआहां,थोद्रायैnot sufficient

 • थोरसुथि,आन्दासconsciousness,realisation, feeling

 • थोरमोदोम मावजासेtremblingly

 • थोरफान, थुन, फाखायto twine

 • थोरसि सोंनायनि जेथोखौ स्र खालामto spread and prepare threads for making it ready for weaving

 • थोर गिगिनानै मोदोम मावto tremble in fear

 • थोर थोर गोजांगोजांनायजों लोहो लोहो मावto shiver with cold

 • थोरनायसि सोंनायखौ रासोजों सुजुनानै गान्दैआव फान्‍नायinsertion of the treads in the brush before fitting in the loom

 • थोरफोथाखोlayer

 • थोरमायमहर मोखां जा,सेहेरा जाखांto become growing, to be hale and hearty

 • थोरलो जालामाउदै आरो बिखाखौ बोस'नाय मोदोमनि जालामाdiaphragm, the muscle separating the chest from the abdomen

 • थोरसिथुरसि, ओंखाम जाग्रा आइजेंplate, dish

 • थोलोफुरायै, गासैentirely,wholly

 • थिनंगौ बाथ्राexact thing, correct thing, true word

 • थिथिर,थिगfixed

 • थिबिगुननि बिसाननिफ्राय सिरिनि बिसान दाग्रा दाजाबदाa suffix forming ordinal number from cardinals

 • थिजुदा दोनखाto set apart from,to preserve for

 • थिंबिथिं, बै फारसेtowards

 • थिंखाव सानायद्लामै सानायsevere pain

 • थिंख्लाबफुरायै (सिनाय)heavily or wholly (wet)

 • थिंगिनिमोदोम गांजेब, थेलेब थेलेब मोदोमनिthinly shaped

 • थिंग्रिंगासिबो (सिजोबनाय ),थारला (सिथारनाय)fully(wet)

 • थिंग्रिंमोदोम गांजेब, थेलेब थेलेब मोदोमनिthinly shaped

 • थिंजायफारसेथिंtowards

 • थिंजेबमोदोम गांजेब, थेलेब थेलेब मोदोमनिthinly shaped

 • थिं थिंमेथुनि गोसा सोदोबringing sound of a thing

 • थिंसायखर'खौ गाहाइथिं गायसनto dive,to make head downward

 • थिखंखर'खौ गंहो,खर' गंto bow the head

 • थि ख'नाथोंगोर खना, 90 degree नि खनाright angle

 • थिखासिथर बिमा ओंखारनाय बेराम फाहामनो मुलि सोग्रा बिजिखिvaccination

 • थिखा नांथेखा जा,देरनो रोङै जाto get stunted in growth

 • थिखोनाजोबोर (जोबोरै),द्लाम(द्लामै)very, extremely

 • थिखिनिहाजो खर', थिखिनिpeak, pigtail

 • थिखुर खुनियादेरनोnot fully grown

 • थिगनंगौ,थारperfectly right or genunine

 • थिग थागजयजगार, लाहार फाहारfully ready

 • थिगैनंगौयै,थारै बियैcorrectly,properly, accurately

 • थिथिसान आरो अखाफोरजों सोमजिनाय जाथाइ एबा खालारlunar day

 • थिथि थाथागेसेंथार,गेसेङैvery thin, very thinly

 • थिनथौबिजौथारनि बाहागोthe end of the top

 • थिनथंफिसा फिसा गोसोम बेगर जाग्रा जुखाम बादि मुंसे बिफांa kind of plant like the maize yeilding small grains

 • थिनथ्लांदाब्ले गोलाउ आरो गोखै फिथाइ आरो बेनि बिफांtamarind

 • थिफायइसारा हो, मेगन थिफायto wink

 • थिफुद्लादुगगा, गावखौ गेदेर साननानै लाग्राproud

 • थिफुनायहुथ्रोदनाय खामनाय आरिजों मोदोमनि बिगुर सायाव रस गोनां बुखांनाय,बिगुर खामनायswelling on skin by burning or disease

 • थिफ्राथ्रिफुरा राइजोनि बरक एबा बर'फोरthe Tipra Borok or Boro people of Tripura State

 • थिबआबुं,बुंजासेfull, packed up

 • थिब थिबआबुङै ,बुंजासेयैfully packed up to the brim

 • थिब्रेउदै बुंजासेfully

 • थिमाखर'आव थाफ्लायग्रा उन्दै हारिनि एमफौlouse

 • थिमिसमफ्ला गोनां सोरनि फिसा आगजेंa tin-made small box

 • थियाथोंजों,थोंगोरstraight,erected

 • थियारिगोख्रों था, गावनो राजि जा, थाख थियारिready

 • थिरथिग,दलरsteady

 • थिरसानआ खर'नि थोंजों थानाय,सानजुफुnoon

 • थिरबोरला खारarrow

 • थिर थिरबारायैacutely

 • थिरांथिर,थिगdetermined,settled, certain

 • थिरांथाथिग थांखि लानायcertainty, settlement, decision

 • थिरिमिनआवरायनाय रायथाइ एबा खन्थाइa story or verse for recital,an epic

 • थिरि बिरिदलर जानो हायि, थिरां गैयै, थैनायनि सिगां सान्दियाव जानाय थरग बरगweakling, unsteadily

 • थिल'गदलुम्बावtumourous

 • थिलेबफिसाsmall

 • थिलबलेबलाबायनो हानायportable

 • थिरुआलगोदो उजान आसामनि मुंसे बर' खसारि, बिसोर थिरु एबा सोरनि खामाय मावग्रामोनa class of Kachari (Bodo) of upper Assam, who worked in iron extraction

 • थुआखाइ एबा गनफोरजों फोनांto poke

 • थुआवगायनो थिन, थांनो थिनto go ahead

 • थुजुमुदै मुजुब्ला जानाय सोदोबsound produced in spitting

 • थंखु बिफांमुंसे हाग्रा बिफांa kind of plant

 • थुंग्रिखेराइ एबा दावहायाव बाहायग्रा दानग्रा आयजेंsword

 • थुंगेसुं, गुसुं, गोथे, जोबto shorten, to end

 • थुख्नागोलैहां जानाय बिफां एबा नखौ थुबथानाय गनa prop to support a declining tree or house

 • थुखिनिदेब्ला अर जोंख्रांग्रा मुंसे अन्थाइa stone for striking off ire, flint

 • थुथानिबिसिनाmat, bed

 • थुद'थौ, थांदिनिlet go

 • थुनजिलिद,बोर्लाbow

 • थुनखुन्दुंखौ सोरखि एबा फागायाव फानto coil threads into wooden wheel

 • थुनजाबथुनफा, लोगोआव थुनफाto coil together

 • थुनज्लायएगदाउto abet

 • थुनथिनिबारदावलि, इनाय फाव फानन्दायग्रा (हिन्जाव)wicked(woman)

 • थुनलाइराव थुनना दोन्‍नाय लाइ एबा बिजाब, गोसोगोliterature

 • थुन लागायथुनजलाय,बारा एरसनलायto irritate some one against somebody

 • थुनसल'थुन्‍नाय सल',थुनलाइयारि सल', सल'नि थुनलाइliterature of story, short story, dramatic story

 • थुफ्रागुसुं, दुलुर, थुमफ्राround and short, flat headed

 • थुफिखर'नि जखा खर 'आव गानग्रा सिcap

 • थुबजागुवार,थुबुरclustered

 • थुब नजिगाबनि नthatched house

 • थुबस्रासमानै खावनैequally divided into

 • थुबब्लाउहरखाबै आरो गोख्रैimmediately and quickly

 • थुबिलजमा रांcollected money

 • थुबिलगिरिरां भान्दारि, रांगिरि,रां बुथुमगिरि, दोहोन दौलद बुथुमगिरिtreasurer,keeper of money

 • थुबुरcollected, gathered,crowded

 • थुबुरैजयैcollectively

 • थुब्राज, गथा, थुबजाclustered,centred at a place

 • थुब्रायजमा खालामto collect

 • थुब्रायख'गुदामgodown

 • थुमबुन्दा खा, थफ्ला बोन,जुto pack into a bundle

 • थुमबिगुरजों खोबto-cover with leather or skin

 • थुम्बुसिनि नtent, camp

 • थुरिन उखुमाव बाहायग्रा मुंसे हाग्राthatch

 • थुरि जिगाबथुरिनि जिगाबstraw of thatch

 • थुरिमैरामुंसे दावkind of bird

 • थुलआथिं गोनां मुंसे जग्रा आसनstool

 • थुलासुमलि फिथाइनि खुनfibre of cotton trees

 • थुलाराम सानथ्रिगाहाइराजा इरागदाउनि गाहाइ सानथ्रि,राजा थैनायनि उनाव बृटिशफ्रा बिखौ सा काछारनि जुमिदार खालामदोंमोनthe chief general of king Iragdaw. He was installed as ruler of Cachar by the British after the death of the king

 • थुलुसिमुंसे मोदोमनाय गोथार बिफांthe holy basil plant (ocimum sanctum)

 • थुलुंगामोदोम दुंहो, गोहो होto encourage,to inspire

 • थुलुंसिमुंसे मोदोमनाय गोथार बिफांthe holy basil plant (ocimum sanctum)

 • थुरसिओंखाम इंख्रि जाग्रा मेथुनि जोथोनa metal plate for eating rice

 • थेदै होबथाto block water

 • थें थेंगोथों आरो थियाperpendicular

 • थेंगनमोदोम गैयि, फिसा देहाvery thin

 • थेंगोनाबिगुर गैयि सुगोनां मुंसे नाa kind of fish

 • थेंफोरफिसा फिसा फुरला माउजिनाव थाफ्लायग्रा आरो गोसा अरग्रा मुंसे एमफौa flea

 • थेखसायआफ्लाय,गोजौआव दैखांनानै गारसोto thrash

 • थेखासुंथानाय गन, सुंथाग्राprop,support, stand

 • थेखाथेला, गरज, दिगदारिdifficulty, need, compulsion

 • थेखा जा'सौदावलायto clash,to strike against

 • थेखा जादुखु मोन,साजा मोन, दुखुवाव गोग्लैto fall in sorrow,to have punishment

 • थेख्राद्लाम देरनाय, गाज्लाfairly grown up

 • थेख्रांथेग्दाउ, थेनानै दैखौ दुख्रांहोto put dam and cause to raise,to swell up

 • थेगथ'दिगदारि,दुखुdifficulty,trouble, harrassment

 • थेग्रंथेफोल थांनाय, हाखर जानायhaving dimple

 • थेथला जानायखनले खनले दुखु जानाय, नोरजिया गोलैनायweakling

 • थे थेगोरा सेब सेब मोन्‍नायpressurized

 • थेनथमेगनाव निन फैto doze

 • थेनथनथगायग्रा मानसिvillain, buffoon, naughty

 • थेनथावमेगनाव निन फैto doze

 • थेना गुरूगोदो गोदायनि मानसिखौ फोसाबग्रा आरो लामा फेंग्रा, सासे बर' गुरुone of the principal preceptors of Bodo people

 • थेन्थादेन्थाstem

 • थेन्थामालिखेराइयाव फुजिग्रा मासे मोदाइजोone of the goddesses worshipped in Kherai by the Bodo people

 • थेफथेफारिमुंसे गुमाa species of grasshopper

 • थेफाबेगर गैयि फिथाइgrainless, blank, vacant

 • थेफाथेफिथोन थोन, हेनसो हेनसोcongested

 • थेफ्रादेरनो रोङै,गाहाय नाथाय मोदोम गोराshort but stout

 • थेफोलगोथौ जानाय, हाखरdimple

 • थेफोलगोनांगोदोलांनायhaving dimple

 • थेबखेथेब, एखथेब, सैनानै होto trust into, to insert

 • थेबगांथिफुद्ला,दुगाproud,pompous

 • थेबगांथिफुद्ला मानसि, दुगा मानसिbraggart

 • थेब थेबगले गले आरो गोसा गोसाpoignantly, repeatedly and poignantly

 • थेबे गांगोनिहाबानि समाव लिंनाय बिमा गोदैgodmother adopted at the time of one's marriage

 • थेब्लायफिथर बादि जाखारनायprotruding

 • थेमsee थमXXXXXX

 • थेम बायगुरैयै बायto break easily

 • थेरसोदोब गावस्राto bifurcate the sound

 • थेरथेरथोब्ले माब्लेfrom hand to mouth

 • थेरनाइदेंखो गावस्रानायrattling

 • थेर बेथेरथुख्रा थुख्रि,फेरलेब फेरथेबreduced to pieces

 • थेरलांइसे थेरto rattle slightly, to make slightly rattling sound

 • थेरेसेरे,जेंग्रेंtiny, slim, thin

 • थेरेंऔवा गथानि फारसेखौ सोखावनानै बानायनाय हा जावग्रा आगजुa bamboo made implement to dig up soil

 • थेरेरेसेरे,जेंग्रेंtiny, slim, thin

 • थेवबोअब्लाबोeven then,in spite of that

 • थेवब्लाबोबिदिब्लाबोeven then, in spite of that

 • थैमोदोम फोथांना दोनग्रा मोदोमनि गोजा बिदैblood

 • थैजिउ गोमा, रुंसारि जा,संसारनिफ्राय थांto die,to expire,to pass away

 • थै खिनायखिजों थै गफानाय बेरामblood dysentry

 • थैखौ दै खालामनायजोबोर मावनायto labour very hard

 • थैगारसालिगोथै सालि,गोथै बारि, गोथै सावग्रा जायगाplace where dead bodies are cremated and buried

 • थैजेमाबेन्दों बादि नाथाय सुगोनां मुंसे बेन्दों गेदेरa kind of large creeping plant having thorns

 • थैनां बाहागिथैनि सोमोन्दो थानाय बाहागि, बाहागिa blood-relation

 • थैनाव थैनावथैनोसै समाव,थैहां थैहां जाब्लाwhile dying, at the time of death

 • थैनो आंग्रिनायहांखुर जानाय, थैनो दावगानायdesperate,reckless

 • थैफ्रामथैनो बादि जा,थैहां जाto experience the state of death

 • थैब्रावमारखि, थैग्लुंनायepidemic, large scale death due to epidemic

 • थैयागौमानिथांना थासान्दि,थैजासेas long as one lives,till death

 • थैरिथैहांdying

 • थैलंथैना थांनायफोरनि जायगा,नोरोखफुरिhell,abode of the dead

 • थै लालालिलिथै रना रनिbloodstained

 • थैस'थांस'थैजासिम,जेसेबां थांना थायो एसेबांas long as one lives, unto death

 • थैसाम खाथै दाखा खाto form a thick blood

 • थैसोबग्रामुंसे एमफौ बादि जिबchameleon

 • थैसोमगोसो होसारto concentrate fully

 • थैसोम थांसोमथैनाय थांनाय सानाजासेwithout considering life and death

 • थैहाबगोबाव सम थैनानै थाto be defunct

 • थैहां बरबहांथैहां थैहांin dying condition, at deadly state

 • थौगोथौ जा, ग्रं ग्रं जाto be deep

 • थौलेगोथौ नङिshallow

 • थौसिsee थफसिXXXXX

 • थ्रोदइसेa little

 • थ्रोबगासैबोcompletely

 • थ्रोब,गोथौयैdeeply,piercingly