• बर' हांखो हालानि जिदाइनथि खौरां हांखोthe eighteenth consonant letter of the Bodo alphabet

 • बानि से बारा, जखाइसेनि नै बाराthe number six

 • थाब जायैखौ बुजायनो बिमावनि उनाव बाहायग्रा उन बासेबa verb suffix to mean ‘not quickly’ used in the negative

 • ब्ला, थाइ दिन्थिग्रा उन बासेबa suffix indicating condition, on condition that

 • दंथाto be,to exist

 • दंबेन्दों बेनला मानहोद्लाहोनो बाहायनाय जिंसिbranches of bamboos used for creepers to creep on, support

 • दंख'दंबाववोthere is further, there is still more

 • दंखारान्दि हिन्जावखौ हाबा लानाय हौवाa man living in the house of a widow as her husband

 • दंखाआथिंनि दुमालुa tumour of leg

 • दंखामखामिना थाto inhabit

 • दंखा होनायगुबुन दाबफा दाबफा थानानै सिखार खालामनाय, रान्नानै थानायhunting from different places

 • दंखाइथानाय फाव एबा रोखोम,अवस्थाstate, condition, situation

 • दंगजामफै,नालाcanal, ditch

 • दंगर/दंङरदै जिंriver bank

 • दंग्राददंगा, रथ' रथ',मोदोम गेदेर गोनां,दांग्राfat, coarse

 • दंजाथाजा, बिगुमा जाto be in possession of, to have

 • दंजामाअबस्था, आबथाstate,condition

 • दंथानिsee दंथाइXXXXX

 • दंथारोथियै दं, दंगुबैcertainly there is

 • दंथायथानाय, खामिनायhabitation

 • दं दंजोबोर गोलाउvery long

 • दंदङागेदेर गोलाउbig and long

 • दंदं दांदांगोजौ गोलाउlong and lanky

 • दंफांदान्‍नाय बंफांwood,log

 • दंफ्लायथाफ्लाय, थासारto be usually, to remain or stay generally

 • दंफ्लायअरायथा, जोरथाpermanent

 • दंमाsee दंजामाXXXXX

 • दंमारोsee दंथारोXXXXX

 • दंमुंआसार खान्थिconduct,manner, behaviour

 • दंमुं जामुंआसार-खान्थि, नेम-खान्थिcustom,usage,long established practice

 • दंसान्दिथानाय समाव, दंनाय समहा लागैas long as one lives, so long as one stays

 • दख'नाबर' हिन्जावफोरनि जांगोन,बर' हिन्जावफोर उन्दै बैसोआव जान्जिसिम आरो देरब्ला जेरबानिफ्राय आग्रोमसिम मोदोमखौ ग्लोब फांथेनो गानफ्लायग्रा सि गाहाइBodo woman's main cloth worn round the waist or worn round the chest

 • दख'मामोदोमाव जाखारनाय बेदर,दुमालुswelling ganglion, tumour

 • दखरगुवारै दुलुर, गिदिंलुcircular in size, round

 • दखलजायगा,आवग्रिना लानायplace, control, occupation, authority

 • दखाहानि दोस्रावa kind of large earthen pot with large mouth

 • दखानजिनिस फानग्रा आरो बायग्रा न एबा जायगा,गलाshop

 • दखारखेबनै मावनाय एबा जानायdouble

 • दखेदअफिसाव थानाय लेखाफोरनि संसद खोथाsummary of written document as maintained in govt. office,docket

 • दख्लाफिसा साख्रि आवला,आमला उन्दैpetty office workers

 • दख्लाखामफ्लाइwooden seat,a sitting stool

 • दख्लादखर, फेरलेब, बिखावPiece, patch

 • दगगोहैलो गुनfirmness,steadiness, gravity

 • दग'ज'गोगोम जा,आखल गोनां जाto be calm, to acquire gravity,to be man of character

 • दग' मग'गोनो गोथोuncertainty,doubt

 • दगाsee दागाXXXXX

 • दग्रादांग्रा, ददंगा, मोदोम गेदेर गोनांcoarse

 • दङारदुबि,उबारि खुन्दाdeep,deep water

 • दजनजिनैdozen, a unit of twelve

 • दजिबिसान बाजिनि जि बाराsixty

 • दजिथिबिसान दजिनि फारियाव थानायsixtieth

 • दजौबिसान द जौsix hundred

 • दथादोंनै दोंथाम लामा लोगो नांनाय जायगा,दुब्राmeeting place of two or more roads, junction

 • दथायमोजां मिजिंथिनानै गोसो फोरमायना दिन्थिग्रा सोदोबalas

 • दथिदनि फारियाव थानायsixth

 • दथेंथेखं जिबौthe gecko lizard

 • दद' मद'गोनो गोथोuncertainty,doubt

 • दद्रदलर, बोलो बायनायinactive

 • दद्रंगादद्रा, दरंगा, दांग्राfat,rough

 • दद्रासिसि गेदेर, हि सिमा, सि ,कम्बलcoarse cloth, blanket

 • दद्रेउन्दै, अनथाव बाथावsmall and lovely as a child

 • दद्रे फांदांअनथाव,लुथुर फुथुरplump and lovely

 • दनजिनिस सुग्रा एबा दोनग्रा औवानि मुंसे आगजें, खोरोन्दिa bamboo basket with or without legs for measuring grains and putting things

 • दनथ्रामुंसे दरुं दोंब्रैनि बाजोना,बंब्लंa kind of musical instrument

 • दनथ्रामुंसे मैगं जाजाग्रा लाइफांa kind of edible vegetable plant

 • दनद्रंथिवा लालुं बर'फोरनि मुंसे बाजोनाa musical instrument of Tiwa

 • दनद्रंदन्दर,खंखर,हाखरcave,vacant, space, hollow

 • दनद्रादन्दर,खंखर,हाखरcave,hollow,hole

 • दन्द'सास्थि, जुरिमाना, साजा, दायpunishment, penalty

 • दन्दानिस गोसोमvery black,dark

 • दन्दासिङाव गेसाव एबा सनस्राhollow

 • दन्द्रायफलं,गुदुं खालामto make a hole, to pore, to drill

 • दनाथाइलिर बिखंनि बानायनाय दै आरिफोर लोंग्रा आगजुa small vessel made by banana sheath for temporary use as bowls and cups in ceremonies,festivals and feasts etc.

 • दफारोखोम, आयदा, बिखाबsection, paragraph, clause

 • दफाखेब,बारitem, batch, one time

 • दफाना सुग्रा जंगरlance

 • दफादाबोरफा, दान्दिफाfor a while

 • द' फाद'जान्जिखौ जरै सिगांथिंजा बुगदाउहरto shake the hip backward and forward violently

 • दफा मुफादान्दिफा मुफाchanging instantaneously

 • दबखेंख्रा जाto bend

 • दबगोनांगोसो गोगोमsteady

 • दबथायफदब,सासन खालाम,सदायto control, to subdue

 • दबरसेsee दसेXXXXX

 • दबलदुनाdouble, twofold

 • दबल दबलदुना दुनाrepeated,duplicated

 • दब'साहरखाबimmediately,suddenly

 • दब' सिराअब'थिरा जानायout of season, unseasonal

 • दबादै थानाय गोथौ जायगाpond,pool

 • दबाsee खसXXXXX

 • दबाखारिमुंसे बिफांa kind of plant

 • दबांसलादें गोग्लैनायlying prostrate

 • दब्रादबथा,लामा दबथाjunction,meeting place of two or more roads

 • दब्लाइहा दखर फिसा, माइ आबादनि दुब्लिनि बाहागोa plot of land

 • दमजिउबारrespire, breath

 • दमखखेबसेयाव होनाय बोलो,दहम गासे बोलोforce or velocity exerted at a time, momentum

 • दमखाहरखाब,दहमsudden,violent, abrupt

 • दमगाजारजंनिफ्राय ओंखारनाय गाजा एबा फेंखाsprouts out of trunks of plants and trees

 • दमायदबथाय, सिं खालाम,फदबto subdue, to bring under control

 • दमायआन्दाय, लामा आन्दायto lose the sense of direction,to lose one's way

 • दमासाजुदा जुदा जाथोनिफ्राय जानायborn of different castes or species, hybrid

 • दमासिदान मोन्‍नैनि जराconjuction of two months

 • दयलागावरावupright, erect

 • दरबेसेन, दामvalue,price,cost

 • दरदरजा, ननि लामाdoor, gate

 • दरखंदर मोखांthreshold,door step

 • दरखं दरखंन नfrom door to door

 • दरख'मुंसे हाग्राa kind of plant

 • दर'खादुखु जारलाtrouble,difficulty

 • दरगोरिदर्जानि गाहायनि बंफांplank at the bottom of a door etc

 • दरजादंफांजों दानाय दरdoor

 • दरजायजोबोर,. बाराद्रायtoo much, very much, extreme

 • दर'थामाजिला, देराबो दुइयाबोmiddle sized, medium

 • दर फोरजारायतनि सिंनि रायत, फोन नि फोरजाsubtenant

 • दरफासाखम बेसेन एबा सस्था दामनिcheap,low priced

 • दरबारराज आफाद, राइजो आफादRoyal court, council

 • दरबारुदरबार गाफ्लायग्राcourtier, attendant at court

 • दरमाददुमालु, फिथर, बेदरtumour, enlargement of ganglion

 • दरमोखांदरखंthreshold,door step

 • दरलबलदबbig massy

 • दरलायरोजा आरो गुवारthick and broad

 • दरलेअन्जालि, सना दरबेlovely,darling

 • दरसिखोमसि,स्रां नङैdark,black

 • दरसिसिजोबोर खोमसि, दरजाय खोमसिvery dark,dark to a great extent

 • दरियाबादगाहाइ बन्दबस्तनि उनाव राइजोफोरा गोदान हा सिफायब्ला बे बादि हाखौ खुसरा बन्दबस्त होबावनायsupplementary settlement of newly occupied land by riots

 • दलआखाइजों दामग्रा मुंसे बाजोनाa kind of drum

 • दलएफा एफा दान, सारनाय दान, सिदा,बान्थाalms, something paid in small portion, charitable

 • दलखराखुबिरनि लोगो मासे मोदाइa god connected with Kuvera

 • दलबललोगो लोब्बाattendants,supporters

 • दल'मा खादुमालु खा,बेदर जाto form tumour into ganglion

 • दल'रदखरcircular

 • दल'रखोन्दो,बाहागोportion

 • दल'रमाववा जासे दोरोद लाङिstable

 • दलामानसि बान्‍ना लांग्रा सांग्राman carrying box, palanquin

 • दला दलिहान्‍जा गावज्लायनायfactious

 • दर्लायsee दरलायXXXXX

 • दर्लेsee दरलेXXXXX

 • दसदायoffence, crime, fault,defect

 • दसरा/दस्रागुबुन, जुदाother,another, separate

 • दसाजाथाइcondition, state

 • दसाथैनायनि साननिफ्राय सान जि जाखालि थैलांनायनि मुङै गोथार फोथारनाय,दाहा गारनायa ceremony of purification after ten days of one's death

 • दसेदान्दिसेfor a while

 • दहंहं हंwide open

 • दह'हुथ्रोदनानै जाम एबा फोनto reduce by rubbing

 • दह'नायहुथ्रोदनानै बिगुरा गानायremoval of skin due to slight touch

 • दहबजादु मोन्थोरevil magic

 • दहबफाख्रि बिफां जाथोनि मुंसे गेदेर गोजौ बिफांa species of the banyan tree

 • दहब खोख्लैमोन्थोर खोख्लैto exorcize magic

 • दहमखेबसेआव होनाय बोलोforce or velocity applied once,momentum

 • दहमदान्दिसेa space of time

 • दहमगासेबोलो होगासेa single exertion

 • दहम गासेहुरा गासेfor sometime, for a while

 • दहम दहमहुरा हुरा,सम समnow and then, at times

 • दहम दाहामहरखाब हरखाबैwhimsically

 • दहमैजरै, जर होनानै, गोख्रैforcefully, in quick manner

 • दहरदुरुं गेदेर, फागा, खाइसेलstrong and big rope

 • दहलागाहाय जायगा, दबा, दै हला,low lying place

 • दहलाइसादोर सिthin wrapper

 • दहलेहाग्रानि सैमाwild dog

 • दहाइइसोर,मोदाइ,राजा रानि आरिफोर बादि मुं लानानै निमाहा एबा राहा बिनायa cry in the name of god, gods, king, queen, judge etc. for excuse and safety

 • दाखुन्दुंजों बानाय, सोरजों एबा हाजों बानाय, गायसंto weave,to make,to constitute or to organise

 • दानैबे समाव, आथिखालावnow,at present,currently

 • दारोखा,स्रांclearly, distinctly

 • दांआखाइ फोनां एबा लागायto touch, to come into contact with

 • दांहाग्रा एरखुto remove weeds

 • दांखामानि मावto work,to do a work,to act

 • दांजानो हागौpossibly,perhaps

 • दांखामुं एबा नाम सावरायजानायpraise, fame, name

 • दांगाब सिगाबगोसायैin a pinching way, bitingly

 • दांग्रोमदांनानै गोग्रोमto grope

 • दांग्रिमाइनि बजा, माइनि आथिंa big bundle of rice stalks

 • दांगुरबाख्रिआव थानाय खामसालि,बाख्रि आगानthe platform around a granary

 • दांथिआखाइ होनाय, दांनायtouch

 • दांथिमावथि, दांनानै दिन्थिdemonstrate

 • दांथिनायमावथिनायshow of work, demonstration

 • दांमालधोरोमनि मुङै हरनाय दानreligious offerings

 • दांमोन दांमोनजोथोनैcarefully

 • दांसोमुंसे गेदेर रोखोमनि थामफैa fly of bigger species

 • दाइनस्निनि उननि बिसान,जखाइनैeight

 • दाइनजिजि बारा स्निजिनिeighty

 • दाइनजिथिदाइनजिनि फारिeighteenth

 • दाइनथिस्निथिनि थिग उननि बिसानeight

 • दाउआथिं थोंनै गां गोनां मुंसे जिबिbird

 • दाउखागोसोम गा गा होनना गाबग्रा मुंसे दाउcrow

 • दाउखा खामफ्लाइगेदेर लाउसें फिथाइ थायग्रा मुंसे बेन्दोंa creeping plant, cocenia indica

 • दाउखा खामफ्लाइ जानायआसिनि बिसालिcontraction of finger, muscles

 • दाउखा सिला नुनायलांदां फादां, आबुर गैयिbare,open

 • दाउखिदाउ खिनाय मैलाfaeces of bird

 • दाउखि खनादाउ गग्राa fowl shed

 • दाउखिबादबर' समाजनि मुंसे दाय, बादुवा नांनायa type of Bodo social offence

 • दाउख्लिंसिलाkite

 • दाउखुफेसाan owl, a hunter bird

 • दाउखुमहांसोduck

 • दाउखुमैदाउनि गाङाव जानाय फिसा फिसा एमफौflea of fowl

 • दाउगें जोलामुलियाव गोनां मुंसे लाइफांa medicinal plant

 • दाउजोदाउनि जोhen

 • दाउजोलादाउनि जोलाcock

 • दाउजेंदाउवांनि दुइसिन दाउa small sized hornbill

 • दाउथुफारौ बादि मुंसे दाउa dove

 • दाउथु गद'दाउ गद' एबा गोदोना बादि नुनाय मुंसे सिनि आगरa pattern made on cloth

 • दाउथु बानबान्दो खानायनि मुंसे रोखोमa process of tying knots

 • दाउ थै लोंनायखेराइयाव दैदिनिआ दाउसानि थै लोंनाय खामानिdrinking of chicken's blood by a woman-oracle in Kherai worship

 • दाउदैदाउनि बिदैeggs

 • दाउब'ना जाग्रा मुंसे गुफुर दाउheron

 • दाउमागेदेर जाथोनि दाउफोरbirds of bigger species

 • दाउमा दाउसागेदेर उन्दै गासिबो दाउall sorts of birds-big and small

 • दाउमासारहाग्रानि दाउमाjungle fowl

 • दाउराइनायनो मोजां गां गोलाव हाग्रानि मुंसे दाउpeacock

 • दाउराइ मोख्रेबसिआव दानाय मुंसे आगरa kind of ornamental design made on cloth

 • दाउवांखुगा गोलाउ गेदेर मुंसे दाउ, दाउजेंनिख्रुइ देरसिनa large hornbill

 • दाउसिनफिसा जाथोनि दावbirdie

 • दाउसिन बानागोदोनि मुंसे फिसा बाना, बे बादि दै बाना समाव दाउसिनफ्रा बाहा लासावनायमोनa seasonal flood

 • दाउसिन हाबाहाबा फिसा,गार' हाबा, बामब्लेमा हाबाa small marriage

 • दाउस्रिनआव बासा लाग्रा, राव रायग्रा मुंसे दाउa house moina

 • दाउस्रि देलाइबर'फोरनि मुंसे मोसानायa kind of Bodo dance

 • दाउस्रि देलाइदेलाइ मांग्रिfoppish woman

 • दाखंबिखुं खुज्राbowed in size

 • दाखा जालाथा जा, लाथा खा, गथा जा,दाखा जाto curdle, to clot

 • दाखा दाखागथा महर लानो हमनायsolid

 • दाख्रायगाज्रि मोन्नायखौ आखुजों दिन्थिto disgruntle

 • दाखोनदागो,गाब थानायspot,infamy

 • दाखोरगारनांगौ मुवा, बायफ्ले जिफ्ले मुवाdirt

 • दाखोर खदाखोर गारग्रा खादाdustbin

 • दाखिनिखोबग्रा आइजें,बास्लाइcover

 • दाखिलजमा होनाय, गथायनायsubmission

 • दाखुरालादुराpulpy

 • दागदागो,सिनmark, sign, spot,stain

 • दागाजिनिस सुग्रा अन्थाइstandard metal weight

 • दागा फाल्लागिलिर सुग्रा जोथोनa weighing apparatus, bar scale

 • दागा मागाबयबो नुजासेat broad day light

 • दागायदाग होto mark,to put mark, to impress

 • दागोदाग,सिनmark, sign, spot,stain

 • दाग्लागुवार रोजाdeep and broad

 • दाङानाथाखुन्दुं थुनग्रा जोथोन(in weaving) a long bamboo made reel for winding yarns, thread etc

 • दाङा मैगंइंख्रि जाग्रा खुथ्रा बादि नुनाय मुंसे लाइफांa kind of pot-herb or spinach

 • दाजाबबासेब,सोदोब एबा थारजानि उनाव दाजाबजाग्रा सोदोबसाsuffixes

 • दाजाब महरथिरावफोरखौ दाजाबग्रा सोदोबjoining word and inflected word used to connect words,clauses or sentences or to co-ordinate words in the same clause conjunctive

 • दाजाब हांखोलोगोसे लिरजाबनाय आरो फिनजाबनाय हांखोफोरcluster or combined letters

 • दाथायदानायconstruction,creation

 • दा दारोखा रोखा,स्रां स्रांclearly, distinctly

 • दादेरआरोबाव लाफाto add more

 • दाद्रिदाबि, रागा जोंनानै बुंनायthreat

 • दानमासmonth

 • दानअन्‍नानै एबा मोजां मोन्‍नानै होथारनायthe act of giving, gift

 • दानगेदेर दानग्रा जोथोनजों खबगोनां हाto cut, to strike with a cutting instrument

 • दान खाउसेदान खाउसे समa fortnight;

 • दान खाउसेयारिसान जिबानि उन उन ओंखारनाय एबा दिहुननायfortnightly, occuring once every fortnight

 • दान खोमसिदान गोसोम, पुर्निमानि उननि दिननिफ्राय अखाफोर नुजाफिन जासे समdark fortnight

 • दानखियादानखि,दानसेयारिmonthly, occurring or happening once every month

 • दान गौथैअखाफोर थैनाय,अम्बासिthe last day of the dark fortnight

 • दानथारुदान्नानै सिथारग्रा, जुनार,मानसि दानग्राkiller, murderer

 • दानद्रंदेरद्रायनायimproportionately big

 • दानद्रि आगरसि जोमाव दानाय मुंसे आगरa type of ornamental design made on cloth

 • दानफुरामास पुर, जेसेबां मास नांगौ एसेबां मास फुरा जानायmature

 • दान माहेनादानसेयाव मोनफ्लाइनाय माहेना एबा बेथनmonthly pay

 • दानसेयारिदानसेनि उन उन ओंखारनायmonthly

 • दानसौयेदान सौनायनि सिगां जोनोम जानायborn in advance birth

 • दान होअन्‍नानै एबा मोजां मोन्‍नानै होथारto donate, to make a gift

 • दानायखुन्दुंजों सि बानायनायweaving, the act of weaving

 • दानायदाजानायwoven

 • दानालिदासो, दा समावnow a days, at present, currently, now

 • दानेखदान होग्राcharitable

 • दान्थालसायाव नुजालायनाय हाथाइ गोलाउ गोनांhaving long and prominent teeth, having a tusk

 • दान्दादान्दावजों खानानै फोथाराव मोसौखौ गांसो जाहोनायgrazing a cow by tying with a long rope in the field

 • दान्दादरथा,गेदेर गन गोलाउa long pole

 • दान्दालिरोजा, गुदु, गेदेर गुवारthick, dense, vast

 • दान्दावमोसौ एबा बोर्मा आरिफोर दान्दा होग्रा (खाग्रा) दुरुं गोलाउthe long rope used to tie a cattle for grazing in the field

 • दान्दिइसे सम, दाबोरसेa short period, moment

 • दान्दिसि एबा जि दाग्रा हिसानa set of weaving loom with accessories

 • दान्दिहाजो जिं,हाजो मैरोंside of a hill

 • दाफाजोन थाखा, फन थाखा,खालथिmarriage money, money payable by bridegroom to the parents of his bride

 • दाफादोलोcrowd, flock

 • दाफादारथिखादार, नायबायग्राa contractor especially in a timber business supervisor

 • दाफोनबिफां लाइफांनि मुलि, दारु,दारु दाफोनherbal medicine

 • दाबजायगा, थावनिlocation, plot,place,spot

 • दाबखागिदिर दैहुa big earthen pot

 • दाब दाबगुबुन गुबुन जायगाdifferent places

 • दाबसा हाग्रामोनसे रोखोमनि हाग्राa kind of grass

 • दाबसेगुबुन जायगाdifferent place

 • दाबासिखा फिसाa knife

 • दाबाउन्दैफोरनाव जाफ्लायग्रा मुंसे गुजुग्रा बेरामwhooping cough

 • दाबा खानाइनखल खानाइwig, artificial covering for the head

 • दाबाथिदाबा महरknife-like

 • दाबा महरमुखाmask

 • दाबा मुंगुबुन मुं, गुबुन नामalias, another name

 • दाबायदोसोto steep

 • दाबोरसेदसेfor a short while

 • दाबिमोन्‍नांगौ बिनायdemand

 • दा बिसान्दिदा समनि बिसान्दिखौ दिन्थिनाय सोदोबpresent tense

 • दाब्रायखारहोto make to run,to ride

 • दाब्रिफोथार गुवारbig field

 • दाबुखांख्राइनि गेदेर आसिthe thumb of the crab

 • दाब्लामोखां गुसुंshort faced

 • दाब्लांगोलाउ, गुवार नाथाय रोजा नङिflat

 • दाब्लेगोलाउ, गुवार नाथाय रोजा नङिflat

 • दामबेसेनprice

 • दामबाजोनायाव आखाइ हो,बाजोनाखौ गाब होto play musical instrument

 • दाम गोसादाम बारा, दाम गोबांcostly, valuable

 • दामगिरिबाजोना दामग्रा, रिंदामसाplayer of musical instrument

 • दामफ्लाहाइथायै मोदोम गुवारflatsized

 • दामब्रामोसौ आरिफोर दैरफुनायbullock etc

 • दामब्लागुवारै लामलामin a flattened manner

 • दामा दामिमाखासे मुवा थुबुरै दोन्‍नाय,गोबांथारheaps

 • दामायजमा खालाम, गथायto heap, to accumulate

 • दामोलहुंनायheap, hump

 • दायदसoffence

 • दाय गोनांदसगोनांoffensive

 • दाय नांदायाव गोग्लैto be at fault

 • दायनामोन्थोरजों गाज्रि खालामग्रा अजाwitch

 • दायनि गिरिदाय गोनांliable, responsible

 • दाय फोनांथाखा फोनां,जुरिमाना खालामto punish with fine

 • दारजांगोजौ गेदेर, मोदोम गेदेरstout, robust, corpulent

 • दाराआइन,आसार खान्थिrule,custom, law

 • दारादैसा, दै दालाइ, दैमा दैसानि दालाइ,दाहारwater channel, current

 • दारा नायग्रामेजिष्ट्रेटmagistrate

 • दारायहर, लिरहरto send,to despatch, to write

 • दारासमुंसे गोसोम गेदेर गोलाउ बिस गोनां जिबौa kind of venomous snake

 • दारिमानसिनि मोखाङाव रज'ग्रा खानाइbeards

 • दारियादै लामा,दैमा दैसाwater course, stream

 • दारियादारि गोनांbearded

 • दारिया फान्थाहायाव हांखो दान्‍नानै गेलेग्रा मुंसे गेलेनायan indigenous game played by children

 • दारेहाब्रां,ग्रं ग्रं, थिया जायगाa steep place, precipice

 • दारेंसोर बिलाइ, सोरनि सेफारिblade of iron

 • दालसारागोसो जायि, खोनासङिinattentive

 • दालामाइ माइरं दोनग्रा औवानि आइजेंa wicker for keeping grains

 • दालाइगाहाइनिफ्राय गावस्रानायbranch

 • दालांदलं,सायखंbridge

 • दालाबगेदेर दखर, गेदेर खोन्दोa big portion

 • दालायदानियालायnow,at present, at this moment

 • दावसिगां जाग्रोनायफोर बादि बुजायनो बिमावजों बाहायग्रा उन बासेबa verbal suffix with a sense ‘at first’, in the begining etc

 • दावसानस्रि (ना बादि)to swim forward like a fish, to move forward

 • दावहानथिto travel, to walk, to move forward

 • दावखोदावगा, आवगायto progress, to advance, to improve

 • दावख्लायगाहायथिं दाव,गाहायथिं ओंखारto move backward

 • दावगागोजौथिं दावलां,गोजौथिं थांto proceed,to move forward

 • दावगान्थिमानसिनि सायाव फोनांनाय खाजोना,मुरि खाजोनाpoll-tax

 • दावथरमोदोमाव बेदर बारायनायtumour

 • दाव दावआलो आलो, जोबोरdeepiy, dearly

 • दावबायथाबायबाय, हादर गिदिंto travel, to tour

 • दावबायसानस्रिto swim

 • दावबायारिदाजबायग्रा मानसिtraveller

 • दावरायगोख्रै मावनो थोनto hasten

 • दावरा मावरासिरि नङैimmediately

 • दावरावसिरि नङैnoise

 • दावराव दावसिदावराव जानाय, है हाल्लाnoisy

 • दावलांदावनानै गोजानायव थां,दावथ्रोदto move away

 • दावलांसानस्रिनानै गोजानाव थांto swim away

 • दावहारोने, लाराइfight,fighting, battle

 • दावाखान्थाल फोलेरनि मुंसे बिफांa kind of tree of the jack-finit family, Artocarpus, lakoochal

 • दावोलआखुbehaviour

 • दासोमदैजों फिसिto apply water

 • दासिमदाहालागैबोtill now,till today

 • दाहराएमmat

 • दाहागोसोआव नांना थानाय दुखुrepentance

 • दाहाबमोदाइ फुजिनो खोनाय जायगाalter made for worshipping gods

 • दाहारदैनि बोहैनायcurrent flow

 • दाहारबौनाय गुन,बौनाय गोहोsharpness

 • दाहारमालायनिफ्राय लास'नाय एबा बुरनायloan, borrowing

 • दाहालरैखानि थाखाय दावहायाव बाहायग्रा आइजेंshield

 • दाहालागिदासान्दिसिम, दासिम,नैबे समसिमuptil now

 • दाहोनानखराव मावनो लानाय मानसिpaid domestic labour

 • दाहोना दिंग्रादाहोना,लावखार,रुवाथि बादि मावग्राफोरretinue of servants

 • दोगोथौयैdeeply

 • दोदिरुं, सिरि, खनथाइ,मेथाइफोरखौ साननायनि सिगां बासेबa numeral prefix used in counting rope,lines, poem, song

 • दों दोंथोंजों,लं लंstraight

 • दोखो दोखोगुन्दै जाजासे,गेब्लेजासेin the form of fine particles

 • दोगोनआदार हांग्लिनायdigestion, dissolving of food

 • दो दख्लाहानि दानाय आइजें फोरearthen utensils

 • दोनलाखिto keep

 • दोनखारसोलायनानै दोनto replace

 • दोनखारलांजुलि खालामनो दैथायलांto elope

 • दोनलांदोन्‍नानै थां, नागारलांto put and leave

 • दोनलांसोरखौबा दोनहैto make one reach, to see off

 • दोन्दालsee दान्दाXXXXX

 • दोर्फो दोर्फोबिखानि दुरलुब दुरलुब मावनाय,मैखुन एबा रोदानि मावनायpulspitation

 • दोबैगोदो, दै सिङाव थांto sink, to plunge

 • दोबै दोबैसानथ्रहायि,जोबनो गैयिinnumerable, unending

 • दोम गसंजेबो मावनाय गैया जासे गसंto stand at a standstill

 • दोरनिआथिं आखबनि रोदाtendon

 • दोरसोननुजानायvision

 • दोरसोनजब्रा गाखांनानै गुस्थियाव जानाय गाराइpimples

 • दोरसिगाब जानाय, उदैयाव फिसा गोनांpregnant

 • दोलगोनांगोथाव, भितामिन गोनांnutrituous, delicious, having vitamin, substantial

 • दोल दोल सिगिगोख्रों आरो गोरायै सिगि, सिगिख्रुब, द्लाम सिगिto threaten vigorously

 • दोलाबेद्लाबto bruise

 • दोलाबबेद्लाबto bruise

 • दोलोहानजा,जेव जेव पालोbatch,crowd, party, group

 • दोलो बाग्राहानजा गारनायdefection, desertion

 • दोलो रायजाद्लाम रायजा,गाज्रियै सोंखारिजाto get rebuked much

 • दोलै नोगोरैज ज,गोगोमै,गिरजा गिरजाpompously, with great eclat

 • दोस्रावसावनाय दोफोरware

 • दोर्सोनsee दोरसोनXXXXX

 • दोहो दोहोबाराथारैextremely

 • दोहौदैनि दाहाव,दैथुन,दिथुनwaves

 • दिंखिबिफांनि गोलाउ माइ आरि सौग्राpestle,dhenki

 • दिंग्रायगुबुन लामाथि थांto change direction

 • दिंग्राय दिंसिखेंखा खेंसिin a zig-zag way

 • दिंग्रिबथल, आइनाजों दानाय आइजेंbottle

 • दिउ दिउजोबोर रागा, यौसिन रागाexcessive fury

 • दिखारदुखु-दाहाgrief

 • दिगथिं,फार्सेside, direction

 • दिगदारआख'फाख',बेंथानायobstacles, trouble

 • दिङानावboat

 • दिङारिनाव जावग्रा मानसि, माजिboatman

 • दिथाजोथोन, नोजोर, नायनायcare

 • दिदोमथिर,दलरsteady,stable, unmoving

 • दिनसानday

 • दिनजोनोम,सारिनायbirth

 • दिनथां खालथांसमफोरखौ हेलायै आगार हरprocrastinatingly

 • दिन्थिफावथिनानि नुथाइscene of drama

 • दिन्थिआसि थुना हो,खिन्थाना होto show

 • दिन्थिगिरिराहागिरि, फोरोंगिरिdirector

 • दिन्थि महरदिन्थिग्रा सिन,दिन्थिनाय सावगारिsymbol,representation, emblem of something

 • दिन्दांअलमायनानै थानायa long time

 • दिनबावारिगोबाव खालामग्राa procrastinator

 • दिन होसारि हो,फिसा जागिgive birth to

 • दिफादिहिबtomb, mansion

 • दिबा बोराइसोरजिनि गिबि हौवाthe first man of creation, Adam

 • दिबा बुरैसोरजिनि गिबि हिन्जावthe first woman of creation,Eve

 • दिमोलदाहार गैयि दैstreamless water

 • दिया जिज्रिदै गोनां निज्रा, निज्रा गोथांa living water spring

 • दिया दख्लागोजौ-गाहायuneven, rough

 • दियायआसिनि गान्थिजों सौ,थख्लायto strike with the knuckle

 • दिरांदाहार गोरा दैमाa turbulent river

 • दिरियागावनि सान्‍नायजों सोलिग्राan obstinate

 • दिलाsee इसXXXXX

 • दिलिनआथिं गानाया दोरोदलांto slip

 • दिस्थागां 24 लेखा बिलाइनि जथाइa bundle of twenty four sheets of paper

 • दिहाराहा,बोसोनsuggestion,advice

 • दिहिंदखा, माखाarea,region

 • दिहिदारदिहा होग्रा, नायग्राsupervisor, overseer

 • दिहुनबहन,बरन,फोस्रावto deliver,to produce, to publish, to issue

 • दुहाग्रा रज,हाग्राबारि जालांto grow grass thickly

 • दुबु,देरto swell,to get inflated

 • दुथिफुद्ला जा,गोगगा बुंto boast of

 • दुंगुदुं जाto become hot

 • दुंआ सुआबारा गुदुंबो नङा बारा गुसुबो ऩङाtemperate

 • दुंखांगुदुं जाखांto be warmed

 • दुंगाहासुं,औवासुंbamboo pipe

 • दुंग्राहासुं,औवासुंbamboo pipe

 • दुंग्राहाबा लायि हौवाunmarried man

 • दुंग्राजिनिसफोर दोनग्रा हासुंa tube for keeping things etc.

 • दुंथाइबिदुं, दुंनाय,गुदुं जानायtemperature,heat

 • दुंबुरदुंब्रु,गुदुंहांwarm

 • दुंब्रुब्रुदुंद्रायबो नङा सुद्रायबो नङाtopid,warm

 • दुंलोबलासैब गासिबो दुंजोबto be hot gradually in full

 • दुंस्रेमदुंनानै गेस्रेप जा,to make dry with heat

 • दुंहावजोबोर गुदुंvery hot

 • दुइउन्दै जाto be small

 • दुइलांलासैनो उन्दै जालां,उन्दैनिफ्राय उन्दै जाto become gradually smaller

 • दुखारुदुखु गोनां,दुखुथियाsorrowful, troubled, poor

 • दुख्रांबाराद्राय दुto be excessive water

 • दुखुखस्थ, सास्थि, साजाsuffering, unhappiness, distress

 • दुखुसास्थियै,खस्थयैwith difficulty,laboriously

 • दुखुथियादुखु गोनांsorrowful

 • दुखु दाहादुखु आरो दाहा,दुखु गोनां, दाहा गोनांsorrows and sufferings

 • दुख्लिनआव बाहायग्रा खादाa basket for domestic use

 • दुगाथिफुद्लाproud,conceited

 • दुगा दुगादुनानै,थिफुद्लायैproudly

 • दुग्रिमुंसे दलa kind of drum

 • दुगैदैजों मोदोम सुto bathe,to take bath

 • दुथांदुस्थwicked, evil-minded

 • दुथांगाज्रि गोसोनि,सैथानwicked, evil-minded

 • दुद बखागथ'फोर गोसोमै खिनाय मुंसे बेरामa children's disease with black stool

 • दुदलेंगथ' गोरलैफोर आहारैनो गोबानाय मुंसे बेरामa kind of child’s disease of vomiting mother's milk

 • दुदालिइंख्रि जाग्रा खान्थै गुफुर ओंखारग्रा मुंसे थास'a kind of arum plant

 • दुदुंदुरुं,दिरुंrope, string

 • दुदुग्रासिबनि रिंगुa small drum used by lord Shiva and his followers

 • दुदु लेवामुंसे मुलि बेन्दोंa medicinal herb

 • दुद्रुबेलथायलांto roll

 • दुनदियामुंसे मोदोमफ्रु मसला हारिनि बिफांa kind of herb

 • दुनदियाइसेयावनो रागा जोंग्रा,रागा बहराfurious

 • दुनथारुनांलायख्रुबग्राquarrelsome person

 • दुन्थ्राफान्थाव सिथ्रthe thorn apple

 • दुनाआरोबाव खेबसेonce more

 • दुनाइखंजुनाइखंoyster, a shell fish

 • दुनासिदुना सावग्रा आगजेंincence pot

 • दुफबगुदु जाफब, हाग्रा रज'नानै बुंफबto be full of weeds

 • दुफांगोरानdry

 • दुफायसिङाव खामनानै मोनामto smell after suffocation

 • दुफावलुदुखांनायswelling

 • दुफुगुरै, रुबु रुबुsoft,nimble

 • दुबहरखाबैinstantly

 • दुबगांगोजेराव गोजौ जाना थानायswelling in middle portion

 • दुबगांजाहोन गैया बालानो दुनायfull of pride

 • दुब थैहरखाब थैto die instantly

 • दुबफुंथाब,हरखाबsuddenly, instantly, at once

 • दुबसांगोजौ हाhigh land

 • दुब्रिमुंसे गुरै गांसोthe bent grass

 • दुब्रीगाहाय,हायथुof short stature

 • दुब्लिआबाद थिलिcultivating field

 • दुमउखुन्दै हो,उखुन्दै खुहोto apply smoke, to fumigate

 • दुमगोरा बु,साजा होto beat severely

 • दुमबेरा हो, इनजुर बेंखनto fence, to put a fence, to surround with a wall

 • दुमजोबोरvery much,extreme

 • दुम दाखालदावराव,नांलाय खमलायnoise, quarrel

 • दुमनिमाखासे दैमा एबा दैसाफोर लोगो नांफैनाय जायगाconfluence of rivers, meeting place of rivers

 • दुमफागुफुं गेदेरfat and stout

 • दुमफेफेबुसीसी,लुदुरगी गीstoutly built woman

 • दुमब्रांगेदेर दुबगांfat,plump

 • दुमरारिबर'नि मुंसे माहारिa Bodo clan

 • दुमसुजौ सरग्रा दंफांनि मुंसे आइजेंa wooden pot for filtering wine

 • दुमाउदै गेदेर आरो गोजौ, थिंख्लि बादि उदै गोनां, बाराद्राय गेदेरabnormally big

 • दुमालुमानसिनि मोदोमाव बेदर सोमजिनानै बुख्रांनाय गाराइtumour of big size

 • दुरमावगोजौ गुफुंtall and fat

 • दुरलायलुथुबथुब, गुथुमथुमfleshy

 • दुराजोथोसे खासेवa tortoise of small species

 • दुरिमाइसालि माइa variety of sali paddy

 • दुरियाफाख्रा सिख्राstripped,spotted

 • दुरिदारमुंसे नाइनो मोजां हारa fine pattern of necklace

 • दुर्गागोहोनि मोदाइजोंgoddess Durga

 • दुर्गासिमोदाइजो दुर्गाति गुबुन मुंanother name of goddess Durga

 • दुलखोमायाव मानग्रा मुंसे गहेनाpendant, an ear ornament

 • दुलदांगेदेरprotruding

 • दुल दुलहाग्रा बंग्रा गैयिwithout trees and jungles

 • दुलारायगासैबोall

 • दुलिमाइ आरिफोर दोनग्रा औवानि हेबनाय मुंसे आइजेंa large open mouthed bantboo basket for keeping grains

 • दुलुरबल बादि थोगो गोनांround

 • दुलुर आरांगादुलुर महरनि जिरायग्रा जोथोनround table

 • दुलुरखावदुलुरनि खावसेhemisphere,half of the globe

 • दुवारदर,दरजाdoor, gate

 • दुवारिदर बेंग्राgate keeper

 • दुसाखुननि खम्बलcotton blanket

 • दुहुब बाथिआगर बाथिfrankincense

 • दुहुरसाखानि मिरुजों सोनाय लावथिaxle

 • देआबजाफोरजों सौ, जुन्थिजों नाफ्लेto dash

 • देंखोगारां,सुरtune, tone, note,voice

 • देंग्रायगिदिं, गुबुनथिं मोखां लाto turn

 • देगसिओंखाम इंख्रि संग्रा दोa kind of open mouthed metal pot

 • देगावहानि दो गोबायbroken piece of earthen pot

 • देग्लाइबे बोसोरcurrent year

 • देदेनसान लालाय, बेलासेto decline the sun, after noon

 • देद्लाबारायगा समायहोनायto luxuriate

 • देनांगोलाउ इयुनाव, गोबावनि उनावin future

 • देफाबेहेर बारिmarshy land

 • देबलेहु जाto bend

 • देबोरजेथो, गान्थिtangle, knot

 • देमग्लायगंग्लाय,हायto bow, to band

 • देमब्रादेरा दुइयाmediocre size

 • देमलोदेमहां, बिफांनि बिजौआ गेलेमनो नागिरहांbent, curved

 • देरगिदिर जाto grow

 • देरखान्थिदेरनो हायिslow in growth

 • देरगागेदेर सानto feel pride

 • देरजागेदेर जाजाto feel proud

 • देरदेरखोनसानफा मुफा सोलायनाय, सानफा एफा बारायनायgradually growing

 • देरफ्लंगाखम समाव लं लं देरग्रा, देरफुंनायeasy in growth

 • देरहाफेजेन, जै जाto conquer

 • देरामानसि थाग्रा फिसा नa hut

 • देरा गाइज्राबदेरा फिसाa small hut

 • देश दुइयागेदेरबो नङा उन्दैबो नङा,देराबो दुइयाबोmediocre

 • देलायबारायगा समायहोto luxuriate

 • देलाय मांग्रिदेलायनो गोरोंluxurious

 • देवांमोदाइ, गोमोथाव मुनुस मायाdeity, mysterious being

 • देहामोदोम सोलेरbody, limb

 • दैलोंग्रा लाव लाव बेसादwater

 • दैआखायाव ला,हमto take in hand,to carry in hand

 • दैगोदै जा, गोदै मोनto be sweet, to taste sweet

 • दैबिदै जागिto lay eggs

 • दैखंखुलिदै सेरriver basin

 • दै खालायगोरलै खालायto make easy

 • दैगारनायसम जायालासे दाउदै गोरलै दैनायpremature laying of eggs

 • दैगुजुबायनायफिसा जोनोमनि सिगां गोर्बोनिफ्राय बिदै गनायdischarge of placental fluid from the uterus of a pregnant woman before delivery of child

 • दैज्लांअखा दैनि बोथोरrainy season

 • दैथायफाथायto transfer,to send

 • दैथिंलानानै दैबायto lead

 • दैथुनदैनि गुथालwave

 • दैदानगोदान दैनाय दाउदै, दैगोदान दाउदैnewly laid egg

 • दैदेनसालायto lead

 • दैदेनगिरिसालायगिरिleader

 • दैब'दै बहरा जायगाa place full of water

 • दैबायओजों हजों लां, जायगा जायगा लांना गिदिंto hawk

 • दैबायग्रागिदिं गिदिं फानबायग्राhawker

 • दैबायारिगिदिं गिदिं फानबायग्राhawker

 • दै बाज्रुमहाजो एबा हाब्रांनिफ्राय दै गोग्लैनायwaterfalls

 • दैब्रांदै बहरा,दैसुमुwatery,water like

 • दैमाहाजो एबा बिलोमानिफ्राय ओंखारनानै हादरनि गेजेरजों बोहैलांनानै बिलोमा एबा लैथो, लैथोमायाब गोलैहैनाय दै बाहागोriver

 • दैमुनिजिरा खर'spring of stream

 • दैलामदैनि लामा,दैमानि रेशthe river course, the water channel

 • दैलावदै गोनां, रोसि गोनांliquid, waterly

 • दैलोएसे गोदैslightly sweet

 • दैलेदैस्रुस्रु,दैब्रांwater like taste

 • दैसादैमायाव गोग्लैहैनाय दै फिसाspring, rivulet

 • दैसाबखम जखानि गोदै जा,इसेल' दैto taste watery

 • दैहाबबाराद्राय गोदै जाto taste too sweet

 • दैहुदै दोनग्रा हानि जोथोनpitcher

 • दैहुदै दोनग्रा हानि जोथोनto feed with hand

 • दौजे बेन्दोंदानस'ब्ला दै ओंखारग्रा मुंसे गिदिर बेन्दोंa gigantic creeping plant yielding drinkable water

 • दौदिनिखेराइ फुजानि मिरु,खेराइ फुजायाव दौदिनीयानो गोथार बिजों आरो मुलुग मिथिंगानि बिमा महर, दौदिनीयानो खेराइ फोरबोनि गाहाइ गुदिthe central figure of Kherai worship, Daudini is a sanctified medium of divinity, the para nature,she is the essence of the kherai worship

 • दौबाsee खसXXXXX

 • दौरिमोदाइ फुजिग्रा,फुजारिpriest

 • दौलाहौवाफोर खोमायाव गानग्रा मुंसे इन्थिan ear ornament worn by males

 • दौलेंबोनानै बेखेवनो हानाय गान्थि खानायa loose knot

 • दौस्रेमदुब्लि एबा हाग्रायाव रज'ग्रा मुंसे मैगं हारिनि बेन्दोंa kind of edible creeper

 • द्राखाआंगुरgrape

 • द्लामगोबां,बुरजाmuch,abundant, plentiful