• बर' हांखो हालानि नैजिनैथि खौरां हांखोthe twenty second consonant letter of the Bodo alphabet

 • बिमावनि सिगां बाहायफ्लायग्रा सिगां बासेबa prefix used before the verb

 • बिफां गेदेरफोर दानस', सनै खालामto cut off (as big tree etc.)

 • फंबाथ्रानि बिसान फोरमायनाय सिगां बासेबa prefix used to count the number of sentences

 • फंबाइबिफं,गावनिख्रुइ दुइसिन सासे बिफानि फिसा हौवाyounger brother

 • फंलेंगोलाउ नायनो मोजांgracefully long

 • फंस्लदगोजौ गेदेर,जालाङादfat

 • फंस्लदगोख्रैquickly

 • फंस्लद बादबर'समाजनि मुंसे बाद, नखर आरो फोलेरजों जिनाहारि जाब्ला एबा मोसौखौ खुन खालामब्ला बे बाद नाङोa social crime amogst Bodo people for adultery with near relation and for injuring a cow

 • फइरागम बादि मुंसे माइ आरो बेनि जाग्रा फिथाइ,बार्लिbarley

 • फखहाफामुवाdisappointed,deprived

 • फखगैया जानाय,लाथिख'nil,missing

 • फखसावलियाजानद्ला मानद्ला बाराद्राय बुंग्रा, सावलुनtalkative

 • फखिरमुसलमान बैरागिa muslim (religious) mendicant

 • फख्रिदै रानाजासे गिदिर हाखर जावनायpond, tank

 • फज'जहो, जिरायहोto cause to sit

 • फज'थाइबेदिan altar,sacrificial altar

 • फजबजबहो, इंख्रिनि बिदैखौ फोरान्‍ना इसे खालामto cause to be less, to reduce quantity of juice in a curry

 • फजाफनानै बन जाto cut down and use as fire-wood

 • फदबदबहोto bend

 • फन थाखाहिन्जावनि बिफाया हौवा गोदान लागोनिफ्राय दाबिनानै लानाय रांamount of money demanded from the bridegroom sid

 • फनाइथाइ दाइनजि फिथाइनि सान गुदिa unit of eighty fruits etc

 • फबहाजों खोब, होसिनto bury, to cover up with the earth

 • फयदामावबिसहरि,मनसाmanasa

 • फरगान्थि मोन्‍नैनि गेजेर बाहागो;part between two joints

 • फरदाफांथेग्रा, आन्दो खालामग्रा सिcurtain

 • फरबफोर्बोfestival

 • फ्र फ्रस्राव स्रावैdetachedly

 • फराफरायनांगौ आयदाlesson

 • फरायबिजाबनि बाथ्रा सोलोंto read,to study

 • फरायनां आयदाफरायनो गोनां आयदा,केरिकुलामcurriculum

 • फरायनायफरायनानै नाय, आनजाद लाto read and see

 • फराय बिजाबफरायनो गोनां बिजाबtext book

 • फराय बिजोंफरायनायनि बिजोंmedium of instruction

 • फरायसाफरायग्रा गथ'student

 • फरायसालिसोलोंसालिschool, institution for study

 • फरायसुलाजोबोर फरायग्राstudious

 • फल’ना एबा दाउफोर जोबग्रा आगजेंa fish trap like basket

 • फलंगुदुं खालाम, गब्लं खालामto make hole

 • फल'जेफल' बादि खानाय मुंसे ना हमग्रा जेa kind of fishing net

 • फलन्थबेहेरbog

 • फलानमैहुर खालामग्रा,सिखारिhunter

 • फलिजाफुं, फुरा जाto come true, to be fulfilled

 • फसंथिया दोन, गायसनto erect,to found

 • फसंथानबिथांखिगोनां आफाद,आफादनि मावसालिinstitution

 • फसरसेरहो,सेरनानै गहोto allow to drip or ooze out

 • फसलआबादनि जिरादcrops

 • फसायमेगन खेबto choose

 • फस्थायउन दुखु खालामto repent

 • फस्लाथालिर बिफांनि बिखं गोरलैtender peels of plaintain tree

 • फहरहरनि बाहागोnight time(3 hours time)

 • फहरस्रां,सोरांlight, ray

 • फाथांखि गैयि बिमावनि सिगां बाहायजाग्रा सिगां बासेबa prefix used before the intransitive verb

 • फालोगोसे, लोगो लोगो आरि बुजायनो बाहायग्रा उन बासेबa verb suffix with the sense together, alongwith, at a time

 • फासासे, मोनसे आरि बुजायनो बिमुंनि उनाव बाहायग्रा उन बासेबsuffix with sense ‘each’, ‘everyone’ used after noun

 • फाआफा,बिफाfather

 • फासालायाव गोफा मोनto have a stringent taste in the tongue

 • फांबिफांtree

 • फांखोब,होथेto shut

 • फांबिफांनि अन्जिमानि सिगाङाव बाहायनाय सिगां बासेबprefix used before tree or trees

 • फांगाहाबा, जुलियाव गेजेरनि दिहा होग्रा मानसिmiddle man in a marriage negotiation

 • फांदांगुवारै गोजौbroad and raised

 • फांलबफ्राद फ्रिद नङिclumsy, not smart

 • फाइसिलाइ सुथिग्रा गराइtrigger of a gun

 • फाइथालगुवारbreadth

 • फाखखागोरों गोराexpert,skilled

 • फाखनगिदिंखन्‍नाय दै दाहारwhirlpool

 • फाखायमस्राय,फाग होto turn, to wind

 • फाखायओरैनो गिदिंबायनायto walk about at random

 • फाख्रासिनारि,फुथ फुथ दागो गोनांspotted, dotted

 • फाख्रा सिख्राबायदि सिना गाबनि, बायदि बायदि गाबनिof varigated colour, having varigated colour

 • फाख्रिमुंसे गिदिर बिफांpeepul tree

 • फागलांदां जायगाgap

 • फागखाबुopportunity

 • फागादिरुं, दुदुंrope

 • फागुनमुंसे दानthe Indian month Falgun

 • फाग्लाबोरनाय,खर’ थिग गैयिmad, insane

 • फाग्ला जग्लामोजां गाज्रि बयबोall irrespective of good and bad

 • फाजानाङा फाङा लोगो लाto take part without asking

 • फाजाथिहालदै बिफां बादि नुनाय मुंसे लाइफांa kind of plant yeilding different coloured flowers

 • फाथsee फारXXXXX

 • फाथंगुसेब, गुसुंshorter than necessary in wearing cloth

 • फाथंसालियाखामानि दामानि मावै, उदां बांजाङियाvagabond,idle and worthless one

 • फाथखखर,जेलjail,prison

 • फाथांसालियाखामानि दामानि मावै, उदां बांजाङियाvagabond,idle and worthless one

 • फाथाङागेदेर आरो गिलिरbig and heavy

 • फाथालबिमा मासेनि(जिब-जुनार)आजायगासे फिसा-फालोa group of offsprings (birds and animals) of a mother born at a time

 • फाथालबुहुमनि सिंनि हाnether world

 • फाथालिमोदाइफोरनो बावनाय बाहागोa share of offering given to god and goddess

 • फाथोआबाद मावग्रा बेसेन मोना मुंसे बिफांjute

 • फाथैगयजों जाग्रा मुंसे बिलाइ आरो बेनि बेन्दोंthe betel leaf and its creeping plant

 • फाथ्राफोथाय थाववैunfaithful

 • फाद'जान्जिखौ सिगां उन खालामनानै जांख्रिto move the hip backward and forward quickly and violently

 • फादुबबोराबना गोमजोर थानाय,बोराबलुindignant, sentimental

 • फादुबगोफाहांa little bitter

 • फादुब फालागोखा रावयैbanteringly

 • फानबाहागो,रान्‍नायdivision,section

 • फानदौलें,फान्दोtrap, noose

 • फानखायथालि बुद्धिwicked,wile

 • फानमेरायto entwine, to roll

 • फानबेसेन लानानै जिनिस हो,रांजों मुवा सोलायto sell

 • फानख्रु फानख्राबायदिसिना मुवा फान्‍नाय, फानलु फानलाselling various things

 • फानख्रेबफान्‍नानै बोख्रेब,मेरायना बोख्रेबto entwine tightly,to roll tightly

 • फानजाफान्‍नानै जा, फान्‍नानै खराखि दिहुनto live by selling

 • फानजाफान्‍नाय जाto be sold

 • फानजाफान्‍नो हानाय जाto be fit for sale

 • फानज्रिफानजारिcase,cage

 • फान्जामुथिफुन्जिखाalmanac

 • फान्थालबासेब गन,खिलाnail

 • फान्थालमोदाइ होनायाव गाहायजों मदद होफाग्रा मानसिa man who assists in the worship

 • फान्थारोजायै हेबनाय रुगुंthickly plaited border

 • फान्थामै,बोरमा आरिनि बुन्दा एबा जोलाmale of deer and goats etc.

 • फान्थाबराफोद,सेरथेtight,tightly fitted

 • फान्थावआबाद खालामग्रा आरो इंख्रि जाग्रा मुंसे बिफां आरो बेनि फिथाइbrinjal

 • फान्दायथगाय, फानाव खोख्लैto deceive, to play trick

 • फान्दायसुलासोलिसुलाcunning

 • फानफिवालिनख्रां सायावनो दै लोंग्रा मुंसे दाउthe swallow

 • फानबायगिदिं गिदिं फानto hawk

 • फानबायारिगिदिंना फानबायग्राhawker

 • फानब्रेब्रे ब्रे फान,हेब्रे माब्रे फानto coil up inextricably

 • फान साखैसार साto put a trap

 • फानसोनमोसौ,मैसोखौ थुग्रा एबा बुग्रा सु लगायनाय लावथिa goad

 • फानसिनसिखौ मेरायनानै लाto wrap up

 • फानसौबेद्लावwater leech

 • फानेवखुन्दुं, नो आरि थुनग्रा जोथोनan implement for entwining yarn, heddle etc

 • फाफअसिद हाबा, इनाय हाबाsin

 • फाफलिगोदोना आरो आखान्थि गुदिनि गेजेरनि जायगाshoulders

 • फाफलि अररायबाबो गोसोआव नाङिto be careless even reproaching

 • फाफलियाव बारखोलाव मोन,खाबु लाto indulge in,to avail chance of

 • फाफिअसिद हाबा मावग्रा, इनाय हाबा मावग्राsinner

 • फाफेनउलथा खालामto make upside down

 • फाफेनसोलायto turn,to change from one shoulder to another

 • फामिबिलो आरो हब्रुवाव रज'ग्रा मुंसे समायना बिबार आगे बेनि सु गोनां बिफांlotus

 • फामि बिबारफामिनि बिबारlotus

 • फामुहादानform

 • फामु जानायहादानाव आबाद मावनो बादा लुहैनायtemporary settlement for farming

 • फायबदब, संग्राइ आरिफोरखौ खुन्दि लागायनो सिफायto hold and bend(the edge of a bamboo work)

 • फायनायखुन्दि खानो खाथिफोरखौ सिफायनाय खामायact of fastening bending at the edge of a wicker-work to keep it tight

 • फायलामोखां गुवार आरो दाब्ले थौले दोa kind of wide mouthed shallow earthen pot

 • फायलाखोमा गोलाउ गोनां सैमाa dog having drooping ear

 • फारगोफार खालामto sharpen

 • फार गोसागोसोआव नांनायsharp, harsh

 • फारसेमोनसे बिथिंone side

 • फारागजुदा,गुबुनseparate,distinct

 • फारिफाला,सिरि लारिline

 • फारि फारिमोनसेनि उनाव मोनसेserially

 • फारि बिलाइबिलाइनि फारफ्रोमबो बिसान होनायpage

 • फारि बिसानफारि दिन्थिनाय बिसानordinal number

 • फारियामावथि हान्जा,मावथि फालोworkers and attendants

 • फारौदाउथु बादि मुंसे नआव फिसिग्रा दाउpigeon

 • फारौ खि बानहाबानि बिबानाव खानाय थेउलनि बानa knot of bamboo rope bound in the pot of alloted rice beer for the marriages

 • फालनांगोलनि खुगायाव लागायना गोलाउ दाब्ला आरो गोबौ सोरthe iron shaft in a plough, plough shore

 • फाहामजथ्रा गाहोto cure

 • फाहायगाहाय खालामto lower,to make lower

 • फ्नंसाना हवा एबा गोरोन्थि दिन्थिग्रा उनबासेबa suffix to denote 'by chance or by mistake’

 • फ्राथराफोद,स्रां स्रिंfirm, neat,decent

 • फ्रामआद्रा दिन्थिग्रा उन बासेबa suffix to denote ‘half done’

 • फोरज'नो सारद्लाना हो(बेगरखौ)to sow, to broadcast as seed

 • फोमालायखौ मावहोग्रा फोरमायनाय सिगां बासेबa causative prefix

 • फोगोमगोगोम खालामto reinforce

 • फोजासिरि मोनहो,उन्दुनायनिफ्राय सिखांहोto arouse,to awake

 • फोजामगोजाम खालामto make old

 • फोजामजाम होto reduce

 • फोजावगोजाव होto make float

 • फोजोंगोजों खालामto light

 • फोजोबजोबहो, खामानि मावनाया जोबहोto finish

 • फोजोमगोजोम हो,दैयाव सिहोto dip in water

 • फोजौगोजौ खालामto make high

 • फोथाआसिजों खाफालाव होनाय दागोa mark made on the forehead with finger etc

 • फोथांजिउ हो,गोथां खालामto save, to bring to life

 • फोथायनंगौ सानto believe

 • फोथाय खेबस’फोथायनायखौ सिफाइनायtreacherous

 • फोथारगोथार खालामto purity

 • फोथोंगोथों खालाम,फेंto straighten, to make straight

 • फोथैथैहोto cause to die, to kill

 • फोथौगोथौ खालामto make deep

 • फोदरायख,रायथिto introduce, to give forward

 • फोदौगोदौ होto cause to boil

 • फोनजामनानै गुरै जा, गोफोन जाto decompose, to decay

 • फोनफाफनि उलथाholiness

 • फोनांनांहोto touch, to cause to touch

 • फोमोनमोन हो,गोमोन खालामto ripen, to cause to be ripened

 • फोरबांसिननि सिनa suffix used for plural number

 • फोरजाहादरनि मानसिफोरsubject

 • फोरदानबेखेवनानै हो,दिन्थिto display

 • फोरबोsee फरबXXXXX

 • फोरमाननेर्सोनproof

 • फोरमायखिन्थाto inform

 • फोरमायथिफोरमायनानै खिन्थाto express before other

 • फोरलामुंसे बेन्दों आरो बिनि इंख्रि जाग्रा फिथाइ,बहलthe club gourd

 • फोरलाबआंगो बाहागोनिफ्राय जिख्लाबनानै दिन्दां जानायflapped

 • फोरलाब फोरथाबजिहांहांabout to be torn off

 • फोरसा फोरसिसेरखाय बेरखायtowards different directions

 • फोरागोरा खालाम,राहोto cause to be hard, to harden

 • फोरानरानहो, गोरान खालामto dry, to cause to get dry

 • फोरोंरोंहो, गियान सोto teach, to instruct

 • फोलाखैखा बुं, थगाय, नंखाय बुंto hide a fact,to deny,to tell a lie

 • फोलायरानसा फुराय, थोरायto make up with the few

 • फोलावगोलाव खालाम,लावहोto lengthen, to make longer

 • फोलोमलोमहोto make up

 • फोलेरजोलै,बंसfamily,descendent

 • फोसाबसाफा खालाम,गोरोन्थि गैयि खालामto make clean,reform

 • फोसावमिथिसार होto publish

 • फिथांखि गैयि बिमावजों दाजाब जाग्रा सिगां बासेबa verbal prefix

 • फिउफिनज्राबin a hopping way

 • फिउ फिउफिनज्राब फिनज्राबat a gallop (to jump), with the feet off the ground together in each stride

 • फिथामाइरंनि हमनाय जाग्रा मुवाrice cake

 • फिथाखानाइ खाग्रा सि गेसेब,जखा सुग्रा जोथोनribbon, measuring tape

 • फिथा खावलाइफिथा बादि दुमा खावलाइcheck as large and round as a cake

 • फिथोबएमफौआ थोबनाय खलथाcocoon

 • फिथिखाजौ आबगारिdistilled liquor

 • फिदिंगिदिं होto turn

 • फिनसिजों खोबto cover with cloth etc

 • फिनआरोबाव दिन्थिग्रा उन बासेबa verbal suffix to denote again

 • फिनसोंनायनि नांगौखौ बुंनायto answer

 • फिनज्राबएसे गोजानावto a considerable distance

 • फिनसाजासाजा होफिन्‍नायrevenge, retaliation

 • फिरफिनagain

 • फिर खालमासिफैगौ बोसोरनि सिगां बोसोर, खालमासिनि खालमासिthe year after next

 • फिरफिलागथ'फोर बाहायग्रा निसान,औवा खाथिजों हेबनाय आरो बारजों गिदिंग्राflag used by children,a revolving wheel made by bamboo strips and driven by the force of wind

 • फिरफिलाजाथा, निसानflag

 • फिरायहरफिन, उलथायै हरफिनto return

 • फिरिखेब,खनperiod of time,occasion

 • फिरिगासेखेबसे,खनसेone time

 • फिरि गोदानजागायफिन्‍नायstarting a new

 • फिरिगोदानैगोदानैfresh,a new

 • फिलाइथैखौ थिग लाखिग्रा मोनसे मोदोमसाspleen

 • फिलौउदैयाव थाफ्लायग्रा खानस्रि बादि एमफौthe worms in the intestine

 • फिसमासुल, बेसेनfee,fees

 • फिसागथ, उन्दै, गिदिर नङैchild,small

 • फिसाख'हिन्जावफोरनि गथ थाग्रा गोर्बोwomb

 • फिसा खर' जाग्राफिसा थांजायै हिन्जावa woman whose children are dead

 • फिसाइ खर' जाग्राफिसाइ थैजानाय हिन्जावwidow

 • फिसा गायनायखिलिदेरनाय,एरनाइ,बारायनायsprout,increase, extension

 • फिसाजोफिसा हिन्जावdaughter

 • फिसाज्लाफिसा हौवाson

 • फिसा बाफिसा जा, गथ' गथाय मोनto bear child, to be pregnant

 • फिसिदैयाव सोम, गिसि खालामto dip into water, to make wet

 • फिसिखां, रैखा खालामto adopt, to maintain

 • फिस्रिजांख्रि,सोमावना सिरिहोto shake down, to shake off

 • फुखुगाजों बोलो होना सुनाय बारblowing or blast from the mouth

 • फुखामानियाव मुखुब बेखौ दिन्थिग्रा उन बासेबa suffix to denote in the full swing, ‘engaged in’

 • फुबुखु, हानिफ्राय रोदाजों बोखांto uproot (tree}, to pluck hair etc

 • फुंसान ओंखारनाय सम, सोरां जानाय समmorning

 • फुंगुफुं जा, मोदोम देर एबा बारायto be fat, to get fattened

 • फुंगासैबो जाजोबनाय बुजायनो दाजाबनाय उन बासेबa suffix which denotes the sense of completion etc

 • फुंखादैमुwater spring

 • फुंखादामोल बेस्पदनि खुलिsource, mine

 • फुंगागुफुंfat, stout

 • फुंजा सानजाफुंबेलायवनोearly in the morning

 • फुंबिलिफुंनि समtime

 • फुं बैलासेजेब्लाबोall time, morning and evening

 • फुजामोदाइ सिबिनायworship

 • फुजाथीफुजिग्रा हिन्जावa female worshipper

 • फुजिरां जमाcapital

 • फुजिसिबि,फुजा खालामto worship, to host

 • फुजिसिबि,फुजा खालामto worship,to host

 • फुजिनांसिबि जाथाव, मानि जाथावvenerable, honourable

 • फुजिनायसिबिनायworship

 • फुथ12 इन्सि गोलाव जखाfoot

 • फुथथरथिंdrop

 • फुथ फुथथरथिं थरथिंin drops

 • फुथानिदेदलानाय,गोगगा खालामनायpomp,vaunting,showy

 • फुथायदिन्थि, खिन्थासारto expose

 • फुथायबेरफ्रुहोto crack

 • फुथिबेरफ्रुto burst

 • फुथिराव आरिफोर ओंखारto articulate

 • फुथुउन्दु हो, उन्दुलांहोto sleep, to cause to sleep

 • फुथुखा फुथुखिफाख्रा फाख्रिspotted

 • फुथुलसि दानायाव बाहायग्रा सुa needle used in weaving

 • फुदआन्दासsense hints

 • फुदमोनआन्दाज मोनto sense, to know

 • फुदुइदुइहो,उन्दै खालाम,फिसा खालामto make small

 • फुदुंगुदुं खालाम, गुदुं जाहोto make hot, to heat

 • फुनदैलाव बेसादखौ मानिबा सायाव लिरto smear

 • फुरगुफुर जा, साफा जाto be white

 • फुरगुमुर,मोनथिनायclue,sensing

 • फुरनोगोरcity

 • फुरगावथै गैयि,गुफुर जानायpale white, bloodless

 • फुरगाव गावथै गैयि,फुरस्लां स्लांpale looking, deficient in blood

 • फुरगेवहालदै गाबनिpale

 • फुराआबुंcomplete

 • फुरायैआबुङैcompletely

 • फुरुंगुरुं खालामto cause to be slack, to slacken

 • फुरैगुरै खालामto soften

 • फुलफिसा जागिखांनाय लोगो लोगो गेबोनाय जोर,बिबारplacenta

 • फुलबिबारflower

 • फुलखफिखफि बिबारcauliflower, broceoli

 • फुलखुरिखोमायाव गानग्रा गहेनाan ornament

 • फुलथाना बोन्‍नायाव खाना होग्रा रेजें गन,थुंगाfloating stick tied to the rope of a fishing rod

 • फुल दावदैमुंसे रोखोमनि बिबारa kind of flower

 • फुल फान्थिगाव जायि बोरमा एबा मै फान्थिyoung female goat or deer

 • फुलिबिफां आरिनि फिसाseedling

 • फुलिजेनि फिसा गायनायextension in net making

 • फुलुंदै रान्‍नानै गोदि जानाय हाsoft mud deposited by river alluvial

 • फुवास,दै आरि गनायflow

 • फुवा फुवास सprofusely, in heavy flow

 • फुवारगुवार खालामto widen, to spread out

 • फुसुंगुसुं खालामto shorten

 • फुसेबगुसेब खालामto make narrow, to narrow down

 • फुस्लायबरायto tempt,to entice

 • फेथानाय आरो थांखि गैयि बिमावजों बाहायग्रा बुजायनाय सिगां बासेबcausative verbal prefix

 • फेबाग गुरै जा, लेफे लेफे दाto be soft

 • फेनिसा नां,निसा हमto get drunk,to be intoxicated

 • फेंगनखावजों मैलाखौं गारto remove dirt by a flat object

 • फेंसिदा खालामto make straight

 • फेंसुरखौ थिग खालामto turn up a miusical instrument

 • फेंबुरखायto console

 • फेंखागाजा,खिलिgerm

 • फेंफाखुगाजों बार सुनानै दामग्रा बाजोनाwind pipe, whistle

 • फेखनगाबखेंनानै बिनाय,खुद्रिनायchildish pranks

 • फेख्रायबाज्लबाय,बारबायto limp,to frisk

 • फेग्रबहरखाब हान्थुवा बायग्रबनाlamely

 • फेग्रे फेथेफेहे फेथे,गायदां गुइदांin zigzag manner

 • फेग्लायआंगायफेलेto be degested, to be satiated

 • फेग्लेलेफे फेsoft and loose

 • फेजेनजेनहोto defeat

 • फेज्रेथ फेथेथहोरलां होरथां,लोरबां थोरबांfaltering,staggering

 • फेथेंखायथ्रा खालामto cause to incline, to push a side down

 • फेदबलेंग्राlame, limp

 • फेदेबफदब,दबहोto bend

 • फेदेमसोरगिदिंaround

 • फेदेरगेदेर खालाम, देरहोto enlarge

 • फेदेरजोहो लोंहो गेदेर खालाम,फिसिto nourish

 • फेनगुस्थि फेनto make lips awkward fashion to show contempt

 • फेनथोरायto spread

 • फेन्दाहान्थुनि सानि बाहागोthigh

 • फेन फेनआन्जाय बुरजा,रेन्थु रेन्थाnumerous, many

 • फेनलाथोरायto widespread

 • फेरखन,खेबone time,once

 • फेरसिगाङाव जानाय आरि बुजायनो दाजाबनाय उन बासेबa suffix which denotes seldom, sometime in the past

 • फेरफाल्ला फारनैनिबो सै खालायनायbalance

 • फेरमोखांखौ सान्‍नायनि सिगां बासेबa prefix used in counting the face

 • फेरखखेंख्रा हाथाइ रज'नायtwisting of teeth

 • फेरखाउखेरेफाhaving fork

 • फेरखाउदालाइ ओंखार बायनानै दालाइ जाto bifurcate

 • फेरख्लाखेरफा,दालाइ दासा गोनांforked out, having branches

 • फेरगागेदेर गोदोना गोनांbig throated

 • फेरबामोखां मोनबा गोनांhaving five faces

 • फेरलादब्लेयै गुवारflat

 • फेरलांगुवार, बारायलांनायwide, extended

 • फेरलेबफिसा फिसा,खोन्दो,थुख्राbit, a small bit

 • फेरलेबमुंसे बेरामplague

 • फेराइऔवाजों खानाय जिगाब ननि फ्रेमthe bamboo frame of a thatch house on which thatch grass are placed

 • फेरिनाव गाथोनferry

 • फेरेदसेबनानै रोसि एबा बिदै दिहुनto press out juice, oil seed etc.

 • फेरेदजेन्थेरजों फिदिंनानै खुननि बेगरखौ दिहुनto grind cotton

 • फेलनइसे नुजाto appear a bit from inside

 • फेलेंफैमाल,जाफुङैfailure,unsuccess

 • फेलेमलेम हो, गेलेम होto make slanting, let one be slanted

 • फेसखिला आरिफ्राव थानाय बेंखन,हाखरa thread,the spiral ridge of a screw

 • फेसथादो आरिफोर फज'नो माइ जिगाबनि हेबनायa ring shaped made with thatch

 • फेसनगान्‍नाय जोमनाय,खानाइ खान्‍नाय आरि जेनिबो फाव एबा हुदाfashion

 • फेसाहराव ओंखारग्रा मेगन देग' देग' मुंसे दाउowl

 • फेस्लामिनिथाव बुंग्रा आरो खालामग्रा,जंखायसुलाjoking, humorous

 • फेसेंसेंहो, गेसें खालामto make thin

 • फेसेबगुसेब खालामto make small

 • फेसेमसेमहोto cause to decrease

 • फेसेरसेरहो, गेसेर खालामto cause to leak

 • फेसेवगेसेव खालाम, सेवहोto cause to rot, to allow to rot

 • फेहेबेंगुरा, खेंख्राleaning to one side

 • फेहेनएनगा,फुवारto widen, to spread wide

 • फेहेरगुवार खालाम, फुवारto extend, to expand

 • फेहेरएरलांto widen, to increase

 • फैथाबायबो, दावगाबोto come, to move

 • फैबु,दां,सामफ्रायto beat,to strike with hand or stick

 • फैखोगोजौथिं बोखोto fold upward

 • फैग्रो मोनाफैनाय लोगो लोगो,फैमारनोimmediately on arriving

 • फैनो गोनांफैनां,फैनो खालार थानायdue to come

 • फैमालफेलेंfailure

 • फैरोंफैनो रों, फैनो होto be able to come

 • फैलासिखौ बोखो एबा बोद्लाto pull up or remove the cloth etc

 • फैलावगुवार,लाम लामentensive

 • फैस'फैनानै मोनसto reach(an outlying place)

 • फैसाखुला,रांनि खुस्राpaise

 • फैसाबबुब्रुन,बोब्रुंto collect from here and there

 • फैसालिरोबै, बिजौskirt,border

 • फैसालिमेगनाव जोबथारनाय सिमा, अख्रां आरो बुहुमजों नांजाबनाय बादि सिमाhorizon, limit

 • फैसालिफर्दा,आनसोल,सोंथेग्रा सिscreen

 • फौ फौथादआजासैat random

 • फौसावलियाबखिबायग्रा,बाथ्रा होनगारग्रा एबा होनला बायग्राtalkative

 • फ्नांसाना हवा एबा गोरोन्थि दिन्थिग्रा उन बासेबa suffix to denote ‘by chance or by mistake’

 • फ्राथराफोद,स्रां स्रिंfirm,neat,decent

 • फ्राथ फ्रिथजेरैबो सांग्रांtip-top, ever ready

 • फ्रामआद्रा दिन्थिग्रा उन बासेबa suffix to denote ‘half done’

 • फ्राम फ्रामगेस्रेमैdryly

 • फ्रावsee ज्रावXXXXX

 • फ्राव फ्रावदावराव दावसिnoisy

 • फ्रोमसासे,मोनसे,मुंसे मोनथिहोग्रा उन बासेबa suffix with sense,each, every, individual, single etc

 • फ्रि फ्रिफिसा फिसा फिथरजोंin very fine drops or particles

 • फ्रिउ फ्रिउगोबाङैin large quantity

 • फ्रुसमाव, खालि आरियाव बाहायग्रा उन बासेबa suffix which denotes ‘at a time of'

 • फ्रु फ्रुगोरान, फ्राव फ्रावdry

 • फ्लां फ्लिंओजों हजोंthis side and that side

 • फ्लिं फ्लांथांलाय फैलाय, ओजों हजोंmoving hither and thither

 • फ्लायगले गले मावनायखौ दिन्थिग्रा उन बासेबa suffix to denote ‘repetition’